ПРАВИЛА внутрішнього розпорядку для учасників освітнього процесу КСНЗСП «ДВУФК» ДОР»

ЗАТВЕРДЖЕНО

протоколом Загальних зборів

трудового колективу

КСНЗСП «ДВУФК» ДОР»

від 30.08.2019р. №14

 

 

 

ПРАВИЛА

внутрішнього  розпорядку для учасників освітнього процесу

комунального спеціалізованого навчального закладу спортивного профілю «Дніпропетровське вище училище фізичної культури»

Дніпропетровської обласної ради»

I. Загальні положення

1.1. Правила внутрішнього розпорядку (далі – Правила), регламентують основні права та обов’язки, норми поведінки і взаємовідносин для педагогічних працівників, працівників, студентів і учнів комунального спеціалізованого навчального закладу спортивного профілю «Дніпропетровське вище училище фізичної культури» Дніпропетровської обласної ради» (далі – училище).

1.2. Правила покликані забезпечити трудову та виконавську дисципліну, раціональну і продуктивну організацію праці працівників, ефективне використанні їхнього робочого часу, навчальну дисципліну та правила поведінки у навчальному закладі студентів і учнів.

1.3. Дисципліна в училищі ґрунтується на свідомому виконанні працівниками, студентами, учнями своїх обов’язків і є необхідною умовою організації ефективної праці, навчального і тренувального процесів. Дисципліна в училищі забезпечується методами переконання та заохочення до сумлінної праці. До порушників дисципліни застосовуються заходи дисциплінарного та громадського впливу.

1.4. Усі питання, пов’язані із застосуванням цих Правил, вирішує директор училища у межах наданих йому повноважень, а у випадках, передбачених чинним законодавством і цими Правилами, спільно або за погодженням з профспілковим комітетом училища.

1.5. Ці Правила складені на основі Типових правил внутрішнього розпорядку для працівників державних навчально-виховних закладів України, затверджених наказом Міністра освіти й науки України від 20.12.1993 р. №455, Статуту училища та у відповідності з чинним законодавством і нормами Кодексу Законів про працю України.

1.6. Правила є обов’язковими до виконання усіма працівниками, студентами та учнями училища. Усі працівники, студенти та учні повинні бути ознайомлені з цими Правилами.

 

II. Порядок прийняття і звільнення працівників

2.1. Громадяни України  вільно  обирають  види  діяльності,  не заборонені законодавством, а також професію, місце роботи відповідно до своїх здібностей.

Працівники приймаються на роботу в училище за трудовим договором,  відповідно до чинного законодавства.

2.2. При прийнятті на роботу адміністрація училища зобов’язана отримати від особи, що працевлаштовується:

—          подання трудової книжки,  оформленої у встановленому порядку;

—          пред’явлення паспорта;

—          пред’явлення довідки про присвоєння ідентифікаційного коду;

—          диплома або іншого документа про освіту чи професійну підготовку;

—          свідоцтво про шлюб (якщо паспорт на одному прізвищі, а документи про закінчення навчального закладу – на іншому);

—          військовий квиток або приписне посвідчення;

—          медичний висновок про відсутність протипоказань для роботи в навчальному закладі;

—          заяву про прийняття на роботу.

При укладанні трудового договору забороняється  вимагати  від осіб, які  поступають на роботу, відомості про їх партійну та національну приналежність,  походження та документи,  подання яких не передбачено законодавством.

2.3. Посади педагогічних працівників заміщуються відповідно  до вимог Закону України про освіту, Положення про порядок наймання та звільнення педагогічних працівників закладів освіти, що є у загальнодержавній власності,   затвердженого наказом Міністерства освіти України від 5 серпня 1993 року №293.

2.4. Працівники училища можуть працювати за сумісництвом відповідно до чинного законодавства.

2.5. Прийняття на роботу оформляється наказом по училищу, з яким   ознайомлюється працівник під розпис.

2.6. На осіб, які пропрацювали понад п’ять днів, ведуться трудові книжки.

На тих, хто працює за сумісництвом, трудові книжки ведуться за основним місцем роботи. На осіб, які працюють на умовах погодинної оплати, трудова книжка ведеться за умови, якщо ця робота є основною.

Запис у трудову книжку відомостей про роботу за сумісництвом проводиться за бажанням працівника за місцем основної роботи.

Ведення трудових книжок здійснюється згідно з Інструкцією про  порядок ведення трудових книжок на підприємствах, в установах і організаціях,   затвердженої спільним наказом Мінпраці, Мінюсту і  Міністерства  соціального  захисту населення України від 29 липня 1993 року №58.

Трудові книжки працівників зберігаються як документи суворої звітності в училищі.

Відповідальність за організацію ведення обліку, зберігання і видачу трудових книжок покладається на заступника директора з організаційних питань та кадрового забезпечення.

2.7. Приймаючи працівника або переводячи його в установленому порядку на іншу роботу, адміністрація училища зобов’язана:

а) роз’яснити працівникові його права і обов’язки та  істотні умови праці,  наявність на робочому місті, де він буде працювати, небезпечних і шкідливих виробничих факторів, які ще не усунуто, та можливі наслідки їх впливу на здоров’я, його права на пільги і компенсації за роботу в таких умовах відповідно до чинного законодавства і колективного договору;

б) ознайомити працівника з Правилами та колективним договором під розпис;

в) визначити працівникові робоче місце, забезпечити його необхідними для роботи засобами;

г) проінструктувати працівника з техніки безпеки, виробничої санітарії, гігієни праці та протипожежної охорони під розпис.

2.8. Припинення трудового договору здійснюється згідно чинного законодавства, та умовами, передбаченими в контракті.

2.9. Розірвання трудового договору з ініціативи адміністрації училища допускається у випадках, передбачених чинним законодавством та умовами контракту.

Звільнення педагогічних працівників у зв’язку із скороченням обсягу роботи може мати місце тільки в кінці навчального року.

Звільнення педагогічних працівників за результатами атестації, а  також  у випадках ліквідації закладу, скорочення кількості або штату працівників   здійснюється  у відповідності з чинним законодавством.

2.10. Припинення трудового договору оформляється  наказом по училищу.

2.11. Кадрова служба і бухгалтерія училища зобов’язані в день  звільнення видати працівникові належно оформлену трудову книжку і провести з ним розрахунок у відповідності з чинним законодавством. Записи про причини звільнення у трудовій книжці повинні проводитись у відповідності з формулюванням чинного законодавства із посиланням  на  відповідний пункт, статтю закону. Днем звільнення вважається останній день роботи.

2.12. Зарахування, переведення, відрахування та поновлення студентів і учнів проводиться у відповідності до нормативних документів Міністерства освіти і науки, Положення про заклад спеціалізованої освіти спортивного профілю із специфічними умовами навчання (зі змінами від 28.12.2011р. №1354, від 17.10.2013р. №760, від 06.02.2019р. №73) та Статуту училища.

 

 

III. Основні права та обов’язки працівників

3.1. Працівники училища мають право на:

—     захист професійної честі, гідності;

—     вільний вибір форм, методів, засобів навчання, виявлення педагогічної ініціативи;

—     індивідуальну педагогічну діяльність;

—     участь у громадському самоврядуванні;

—     користування подовженою оплачуваною відпусткою згідно до колективного договору училища;

—     підвищення кваліфікації, перепідготовку, вільний вибір змісту, програм, форм навчання, організацій  та  установ,  які здійснюють підвищення кваліфікації і перепідготовку.

3.2. Працівники училища зобов’язані:

а)   працювати сумлінно,  виконувати навчальний  режим,  вимоги статуту і  правила  внутрішнього  розпорядку, дотримуватись дисципліни праці;

б)   виконувати вимоги з охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії,  протипожежної безпеки, передбачені відповідними правилами та інструкціями;

в)   берегти обладнання, інвентар, матеріали, навчальні посібники тощо, виховувати у учнів та студентів  бережливе ставлення до майна училища.

Працівники училища в установлені строки повинні проходити медичний огляд у відповідності з чинним законодавством.

3.3. Педагогічні працівники училища повинні:

а)   забезпечувати умови для засвоєння студентами, учнями навчальних  програм на рівні обов’язкових державних вимог,  прияти розвиткові здібностей учнів та студентів;

б)   настановленням та особистим прикладом утверджувати повагу до принципів загальнолюдської моралі: правди, справедливості, відданості, патріотизму, гуманізму, доброти, стриманості, працелюбства тощо;

в)   виховувати повагу до батьків, жінки, культурно-національних, духовних, історичних цінностей України, країни походження, державного і соціального устрою, цивілізації, відмінних від власних, дбайливе ставлення до навколишнього середовища;

г)   готувати до свідомого життя в дусі взаєморозуміння, миру, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами;

д)   додержувати педагогічної етики, моралі, поважати гідність студента, учня;

е)   захищати молодь від будь-яких форм фізичного або психічного насильства, іншим шкідливим звичкам;

ж)  постійно підвищувати професійний рівень, педагогічну майстерність і загальну культуру.

3.4. Перелік обов’язків, які виконує кожен працівник училища визначається посадовими інструкціями, Правилами, Статутом та умовами контракту.

 

IV. Обов’язки студентів і учнів училища

4.1. Студенти і учні училища зобов’язані:

а) систематично і глибоко оволодівати знаннями, вміннями, практичними навичками, майбутньою спеціальністю, розширювати свій світогляд та підвищувати загальнокультурний рівень;

б) систематично і наполегливо вдосконалювати свою спортивну майстерність, брати участь у навчально-тренувальних зборах, спортивних змаганнях, вести спортивний щоденник;

в) відвідувати уроки, навчальні і навчально-тренувальні заняття, виконувати усі види завдань, передбачені навчальними планами, програмами, індивідуальними планами підготовки спортсмена тощо;

г) дотримуватись правил внутрішнього розпорядку училища, правил поселення і проживання у гуртожитку;

д) бережливо ставитись до майна училища. Без дозволу нічого не виносити з приміщень училища;

е) підтримувати чистоту і порядок у приміщеннях, місцях проживання, дотримуватись морально-етичних норм поведінки і спілкування в училищі та поза його межами, поважати людську гідність;

ж) своєчасно повідомляти про причини відсутності на уроках, навчальних і навчально-тренувальних заняттях.

4.2.  Права студентів і учнів училища визначаються чинними нормативними документами в галузі освіти: Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про фахову передвищу освіту», «Про вищу освіту», Положеннями про вищий навчальний заклад, загальноосвітній навчальний заклад, спеціалізований навчальний заклад спортивного профілю, Статутом училища.

V. Основні обов’язки адміністрації училища

5.1. Адміністрація училища зобов’язана:

а)   забезпечити необхідні організаційні та економічні умови для  проведення навчального, виховного, навчально-тренувального процесів на рівні стандартів якості освіти, участі вихованців училища у навчально-тренувальних зборах та змаганнях;

б)   створити необхідні побутові умови у гуртожитку училища, умови для відновлення сил і енергії, профілактичної та реабілітаційної роботи;

в)   забезпечити якісне харчування учнів та студентів училища згідно з визначеними нормами;

г)   визначити педагогічним працівникам робочі місця, створити необхідні умови,  забезпечити їх необхідними засобами праці, своєчасно доводити до педагогічних працівників, учнів та студентів розклад навчальних та тренувальних занять;

д)   удосконалювати навчально-виховний, навчально-тренувальний процеси, впроваджувати у практику  передовий педагогічний досвід, пропозиції працівників, спрямовані на покращення роботи навчального закладу;

е)   забезпечувати вимоги техніки безпеки і охорони праці, виробничої санітарії, належне технічне оснащення робочих місць, місць, в яких проводяться навчальний та тренувальний процеси, створювати здорові та безпечні умови праці, навчання, тренувань;

є)   організовувати підготовку необхідної кількості педагогічних кадрів, їх атестацію, правове і професійне навчання як у своєму навчальному закладі, так і відповідно до угод в інших навчальних закладах;

ж)  видавати заробітну плату педагогічним та іншим працівникам, стипендію студентам у встановлені терміни;

з)   укладати і розривати угоди з керівниками підрозділів, педагогічними працівниками відповідно до чинного законодавства,  Закону України «Про освіту» та Положення про порядок наймання і  звільнення  педагогічних працівників закладу освіти, що є у загальнодержавній  власності, затвердженого  наказом  Міністерства  освіти  України від 5 серпня 1993 року №293.

и)   доводити до відома педагогічних працівників у кінці навчального року (до надання відпустки) педагогічне навантаження в наступному навчальному році;

ї)    надавати відпустки всім працівникам закладу освіти відповідно до графіка відпусток;

й)   забезпечити  умови техніки безпеки,  виробничої санітарії, належне технічне обладнання всіх робочих місць, створювати здорові та  безпечні  умови  праці,  необхідні  для виконання працівниками трудових обов’язків;

к)   застосовувати засоби морального та матеріального заохочення за сумлінну працю і результативність у роботі;

л)   дотримуватись чинного законодавства, активно впроваджувати заходи щодо вдосконалення управління, зміцнення  договірної та трудової дисципліни. Додержуватись умов Колективного договору;

м)  своєчасно подавати центральним органам влади встановлену статистичну і бухгалтерську звітність, інші необхідні відомості, пропозиції про роботу і стан навчального закладу;

н)   забезпечувати належне утримання території, приміщень, обладнання, технічного устаткування і інженерних мереж, інвентаря, умови для зберігання особистих речей працівників;

о)   контролювати трудову, виконавську, навчальну дисципліну, своєчасно застосовувати заходи виховного, дисциплінарного і матеріального впливу до її порушників.

 

VІ. Робочий час і його використання

6.1. В училищі встановлюється п’ятиденний робочий тиждень для працівників,  п’ятиденний навчальний тиждень для учнів 7-9 класів і студентів училища, шестиденний навчальний тиждень для учнів 10-11 класів і шестиденний тренувальний тиждень. Тривалість щоденної роботи в закладі визначається графіками роботи та змінності, розкладами навчальних і навчально-тренувальних занять, які затверджує директор за погодженням з профспілковим комітетом.

6.2. Загальноприйнятий початок роботи в училищі о 9 год. Закінчення робочого дня  о 18 год.,  обідня перерва  з 13 до 14 год. Початок навчальних занять в залежності від дня тижня і зміни проведення занять регулюється наказом навчального закладу «Про режим роботи училища». Для окремих працівників може бути передбачений інший режим роботи. Початок і тривалість робочого дня вихователів, медичних працівників, обслуговуючого персоналу визначається графіком робочого часу або графіком зайнятості, складеними з дотриманням тижневої тривалості робочого часу і затверджується адміністрацією за погодженням з профспілковим комітетом. В графіках вказується час роботи і перерви для відпочинку та прийому їжі.

Для вчителів зі спорту встановлюється шестиденний робочий і тренувальний тиждень. Розклад тренувальних занять складається і затверджується адміністрацією та профспілковим комітетом.

6.3. Робочий  час педагогічних працівників встановлюється в залежності від розкладу уроків, навчальних і навчально-тренувальних занять. Усі педпрацівники повинні бути на роботі за 15 хв. до початку уроку, заняття. В межах робочого дня педагогічні працівники закладу повинні виконувати всі види навчально-методичної, виховної, організаційної роботи, передбачені навчальними планами та програмами, планами роботи, внутрішніми розпорядчими документами.

6.4. Про свою відсутність на роботі працівник повинен завчасно повідомити адміністрацію для вжиття невідкладних заходів по його заміні.

6.5. У зв’язку з тим, що училище є безперервно діючим закладом  спеціалізованої освіти спортивного профілю із специфічними умовами навчання, то  для працівників, яким за умовами праці не може бути встановлена щоденна або тижнева тривалість робочого часу, запроваджується підсумований облік робочого часу в межах місячної норми. Такі працівники залучаються до роботи в загально установлені вихідні та робочі дні. Вихідні дні для них передбачаються графіком роботи. Робота у святкові дні таким працівникам оплачується в розмірі одинарної годинної або денної ставки понад місячний оклад (ставку заробітної плати).

6.6. Залучення окремих працівників до роботи в установлені для них вихідні дні допускається в окремих випадках за письмовим наказом директора та погодженням з профспілковим комітетом. У такому випадку робота у вихідний день компенсується наданням іншого дня відпочинку або у грошовій формі у подвійному розмірі.

6.7. Адміністрація училища залучає педагогічних працівників до чергування в закладі. Графік чергування і його тривалість затверджує директор за погодженням з педагогічним колективом і профспілковим комітетом. Не залучаються до чергування у вихідні та святкові дні вагітні жінки і матері, які мають дітей віком до 3-х років. Жінки, які мають дітей-інвалідів або дітей віком від 3-х до 14-ти років, залучаються до чергування у вихідні та святкові дні тільки за їх згодою.

6.8. Під час канікул, що не збігаються з черговою відпусткою, адміністрація училища залучає педагогічних працівників до педагогічної та організаційної роботи в межах часу, що не перевищує їхнього навчального навантаження.

Підчас зимових, осінніх, літніх та весняних канікул для окремих категорій робітників складається окремий графік роботи.

Обслуговуючий персонал в період канікул залучається до виконання потрібних господарських робіт в межах їхнього робочого часу.

6.9. Робота органів самоврядування училища регламентується Положенням, затвердженими Кабінетом Міністрів України, та Статутом училища.

6.10. Графік надання щорічних відпусток погоджується  з профспілковим комітетом і складається на кожен календарний рік в термін до 15 грудня поточного року. Надання відпустки директору оформляється  Департаментом освіти і науки Дніпропетровської ОДА, а іншим працівникам — наказом по училищу. Поділ відпустки на частини  допускається  на  прохання  працівника  за умови,  щоб основна її частина була не менше чотирнадцяти календарних днів. Перенесення відпустки на інший строк допускається в порядку,  встановленому чинним законодавством.

Забороняється ненадання щорічних відпусток повної тривалості протягом двох років поспіль (ч.5 ст.11 Закону про відпустки), а також ненадання відпустки працівникам, молодше вісімнадцяти  років, а також працівникам, які мають право на додаткову відпустку у зв’язку з шкідливими умовами праці.

Заміна відпустки грошовою компенсацією, крім випадків, передбачених статтею 24 цього Закону про відпустки, не допускається (ст.2, 24 Закону про відпустки).

6.11. Педагогічним працівникам училища забороняється:

а) змінювати на свій розсуд розклад навчальних занять і графіки роботи;

б) продовжувати або скорочувати тривалість занять і перерв між ними;

в) порушувати затверджений режим роботи училища;

г) передоручати  виконання службових обов’язків іншій особі.

6.12. В училищі забороняється:

а) відволікати педагогічних працівників від їх безпосередніх обов’язків для участі у заходах, не пов’язаних з навчальним процесом;

б) залучати учнів і студентів на роботи і заходи, не пов’язані з процесом навчання, виховання і спортивного вдосконалення.

 

VIІ. Заохочення за успіхи в роботі

7.1. За досягнуті успіхи, високі показники, зразкове виконання своїх обов’язків, тривалу і бездоганну роботу, новаторство у праці в училищі застосовуються такі заохочення:

а) оголошення подяки;

б) нагородження цінними подарунками, відзнаками, дипломами, тощо;

в) виплата премій;

г) встановлення  доплат і надбавок до заробітної плати.

7.2. За високу кваліфікацію і професіоналізм у роботі педагогічним працівникам присвоюються педагогічні звання і кваліфікаційні категорії, робітникам – кваліфікаційні розряди відповідно до чинного порядку.

7.3. За досягнення високих результатів у навчанні, тренуванні й вихованні педагогічні працівники представляються до нагородження державними нагородами,  присвоєння почесних звань, відзначення державними преміями, знаками, грамотами, іншими видами морального і матеріального заохочення.

7.4. Працівники, які успішно і сумлінно виконують свої трудові обов’язки, відзначаються подяками, грамотами іншими видами морального і матеріального заохочення.

Заохочення оголошується в наказі, доводяться до відома всього колективу училища і заносяться до трудової книжки працівника.

7.5. За особливі заслуги працівники, студенти і учні представляються до нагородження державними нагородами, присвоєння почесних звань, призначення академічних, іменних, персональних стипендій, відзначення державними преміями, стипендіями, знаками, грамотами, іншими видами морального і матеріального заохочення.

7.6. Працівникам, які успішно і сумлінно виконують свої трудові обов’язки, першочергово надаються переваги і соціальні пільги.

 

VIIІ. Стягнення за порушення трудової дисципліни

8.1. За порушення трудової дисципліни до працівника може бути застосовано один з таких заходів стягнення:

а)   догана;

б)   звільнення.

Звільнення як дисциплінарне стягнення може бути застосоване відповідно до п.п. 3, 4, 7, 8 ст.40, ст.41 Кодексу законів про працю України.

8.2. За порушення навчальної дисципліни, Правил, спортивного режиму до учнів і студентів застосовуються такі заходи впливу:

а) попередження;

б) догана;

в) відрахування з навчального закладу (для студентів), переведення у загально-освітню школу за місцем проживання  (для учнів).

8.3. Дисциплінарні стягнення застосовуються адміністрацією училища.

8.4. До застосування дисциплінарного стягнення адміністрація училища повинна отримати від порушника трудової дисципліни письмове  пояснення.  У випадку відмови працівника щодо надання письмового пояснення складається відповідний акт.

Дисциплінарні стягнення застосовуються адміністрацією училища після  виявлення  провини, але не пізніше одного місяця від дня її виявлення, без урахування часу хвороби працівника або перебування його у відпустці.

Дисциплінарне стягнення не може бути накладене пізніше шести місяців з дня вчинення проступку.

8.5. За кожне порушення трудової дисципліни накладається тільки одне дисциплінарне стягнення.

8.6. Дисциплінарне стягнення оголошується в наказі по училищу і повідомляється працівникові під розпис.

8.7. Заходи дисциплінарного впливу до неповнолітніх учнів і студентів доводяться до їхніх батьків (усиновлювачів) або піклувальників.

8.8. Якщо протягом року з дня накладення дисциплінарного стягнення працівника не буде піддано новому дисциплінарному стягненню, то він вважається таким, що не мав дисциплінарного стягнення.

Якщо працівник не  допустив нового порушення дисципліни і до того ж проявив себе як сумлінний працівник, то стягнення може бути знято до закінчення одного року. Протягом строку дії дисциплінарного стягнення  заходи заохочення до працівника училища не застосовуються.

Директор училища має право замість накладання дисциплінарного стягнення передати питання про порушення трудової дисципліни на розгляд трудового  колективу  або його органу.

 

IX. Основні вимоги до проживання у гуртожитку

училища і учбово-спортивних баз навчального закладу

9.1. Учні та студенти, які потребують проживання у гуртожитку, повинні подати відповідну заяву. На поселення абітурієнтів подаються доповідні записки зацікавлених вчителів зі спорту.

9.2. Поселення у гуртожиток здійснюється виключно за наказом директора.

9.3. Усім учням і студентам, поселеним у гуртожиток, видаються відповідні перепустки на право проживання у ньому, абітурієнтам – тимчасові перепустки.

9.4. Активний час у гуртожитку триває з 7 до 22 год.

9.5. Усі учні повинні повернутися у гуртожиток до 20 год., студенти – до 21 год. Про більш пізнє повернення до гуртожитку або відсутність у ньому у нічний час завчасно попереджаються черговий вихователь або заступник директора з виховної роботи. У іншому випадку це розглядається як грубе порушення цих Правил.

9.6. Відвідувачів та гостей (батьки, близькі родичі) дозволяється приймати у гуртожитку з 9 до 20 год з дозволу заступника директора з виховної роботи чи чергового адміністратора.

9.7. Учні та студенти, які проживають у гуртожитку, мають право:

а) користуватися приміщеннями, обладнанням, інвентарем та майном гуртожитку у чинному порядку, мати постійне місце проживання на весь час навчання;

б) брати участь через органи учнівського та студентського самоврядування у вирішенні питань, пов’язаних із покращенням житлово-побутових умов, організацією харчування, дозвілля, оформленням житлових кімнат, роботою обслуговуючого персоналу;

в) звертатися зі скаргами до адміністрації училища на незручності у проживанні, порушення особистих прав і свобод, образи, приниження, відсутність умов для навчання, відпочинку, відновлення сил після інтенсивної тренувальної роботи тощо.

9.8. Учні та студенти, які проживають у гуртожитку, зобов’язані:

а) строго дотримуватись цих Правил, режиму роботи училища, морально-етичних норм поведінки;

б) знати і не порушувати правила техніки безпеки, пожежної безпеки, не встановлювати у кімнатах додаткові електроприлади;

в) підтримувати чистоту і порядок у житлових кімнатах, місцях загального користування, самостійно обслуговувати себе, шанувати працю обслуговуючого  персоналу;

г) дбайливо ставитись до майна училища, економно витрачати електроенергію, тепло, воду;

д) відшкодовувати навмисно нанесені матеріальні збитки, псування майна, стін, електричного та сантехнічного  обладнання;

е) при тимчасовому виїзді з училища (гуртожитку) на змагання, тренувальні збори, канікули, додому  повідомляти про це вихователя своєї групи, кураторові згідно відповідного наказу по училищу.

є) про всі надзвичайні події у гуртожитку негайно повідомляти чергового вихователя.

9.9. Учням та студентам, які проживають у гуртожитку, забороняється:

а) без дозволу заступника директора з виховної роботи переселятися з однієї кімнати в іншу;

б) переробляти та переносити інвентар і меблі з однієї кімнати до іншої, обклеювати стіни, двері та меблі плакатами, фотографіями, малюнками, іншими подібними речами, без дозволу вихователя змінювати дверні замки, зберігати у житлових приміщеннях харчові продукти, приводити у кімнати тварин;

в) приносити і вживати спиртні напої, наркотичні речовини, тютюнові вироби, перебувати у гуртожитку у нетверезому стані та під дією наркотичних речовин, грати в азартні ігри;

г) створювати зайвий шум, гучно вмикати апаратуру, заважати іншим відпочивати чи вчитись;

д) сидіти на підвіконнях, викидати через вікна сміття та інші предмети.

Учні та студенти, які порушують встановлені правила, притягуються до дисциплінарної відповідальності, включаючи  відрахування з училища.

 

 

Ці правила обговорені та прийняті

на загальних зборах трудового колективу училища

30 серпня 2019 року