Наглядова рада навчального закладу

 • — здійснює контроль за діяльністю керівництва училища, заслуховує звіти директора училища про виконання основних завдань закладу;
 • — розглядає питання бюджетного фінансування училища, а також звіти про використання бюджетних коштів;
 • — розробляє пропозиції щодо вдосконалення основних напрямів навчальної, інноваційної, інформаційної, методичної, видавничої, адміністративно-господарської діяльності;

·                         —  аналізує діяльність училища, готує та подає на розгляд Кабінету Міністрів України        пропозиції щодо стратегії подальшого розвитку КСНЗСП «ДВУФК» ДОР» як                  провідного спортивного закладу України.

4 .Наглядова рада має право:

 • — залучати спеціалістів органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), експертів до розгляду питань, що належать до її компетенції;
 • — одержувати в установленому порядку від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію і матеріали, необхідні для виконання покладених на неї завдань.

5. Наглядова рада утворюється та затверджується наказом Міністерства освіти і науки України за поданням керівництва училища  у складі голови, заступника голови та членів Наглядової ради.
Строк повноважень затвердженого складу Наглядової ради становить п’ять років.
Члени Наглядової ради виконують свої обов’язки на громадських засадах.

6.  Організаційною формою роботи Наглядової ради є засідання, які проводяться в міру потреби, але не рідше одного разу на рік.
Засідання Наглядової ради вважається правомочним, якщо на ньому присутні більшість її членів.
Засідання Наглядової ради проводить її голова, а в разі його відсутності — заступник голови.
У засіданнях Наглядової ради з правом дорадчого голосу бере участь директор училища  або особа, яка виконує його обов’язки.

7.  Рішення Наглядової ради приймаються простою більшістю голосів її членів. У разі рівного розподілу голосів членів Наглядової ради голос головуючого на засіданні є вирішальним.
Рішення Наглядової ради, прийняті в межах її компетенції, є обов’язковими для їх врахування  керівництвом училища.
Рішення Наглядової ради оформлюються протоколами, які підписує головуючий на засіданні.
Протоколи засідання Наглядової ради надсилаються її членам та директорові училища, а в разі потреби — органам виконавчої влади, органам місцевого самоврядування, підприємствам, установам, організаціям з питань, що належать до їх компетенції.

8. Організаційне і матеріально-технічне забезпечення діяльності Наглядової ради здійснює училище.

 

Склад наглядової ради училища

 1. Дукач Лідія Михайлівна – головний лікар обласного лікарсько-фізкультурного диспансеру.
 2. Дювбаков Олександ Серійович — виконавчий директор Дніпро-петровського обласного відділення НОК України.
 3. Козак Юрій Іванович — голова постійної комісії обласної ради з питань культури, духовності та спорту.
 4. Полторацький Олексій Володимирович— директор департаменту освіти і науки облдержадміністрації.
 5. Пшенічніков Олександр Петрович— директор департаменту фізичної культури і спорту, сім’ї та молоді Дніпропетровської облдержадміністрації
 6. Сиченко Віктор Володимирович —голова постійної комісії обласної ради з питань науки, освіти, сім’ї та молоді