ПОРЯДОК розгляду скарг, поданих учасниками до моменту укладення договору про закупівлю

«ЗАТВЕРДЖЕНО»
Рішенням тендерного комітету ОКЗ
Дніпропетровського вищого училища
фізичної культури
від «11 » вересня 2009 р.

ПОРЯДОК
розгляду скарг, поданих учасниками до моменту укладення договору про закупівлю

1. Цей Порядок визначає процедуру розгляду скарг у Дніпропетровському вищому училищі фізичної культури (далі – замовник), поданих учасниками до моменту укладення договору про закупівлю. Терміни, викладені в цьому Порядку, вживаються у значенні,
наведеному в Положенні про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти, затвердженому постановою Кабінету Міністрів
України від 17.10.2008 N 921 (зі змінами) (далі — Положення).

2. Будь-який учасник процедури закупівлі (далі — учасник), який вважає, що він зазнав або може зазнати збитків унаслідок
порушення замовником процедур закупівель, установлених Положенням, може оскаржити рішення, дії або бездіяльність замовника відповідно до цього Порядку.

У разі коли на день отримання замовником скарги укладено договір про закупівлю, замовник не має права приймати рішення за даною скаргою, про що повідомляє учасника, який подав скаргу, та головне управління Державного казначейство України у Дніпропетровській області листом у п’ятиденний строк з моменту отримання скарги.
Договір про закупівлю, укладений у період зупинення процедури закупівлі у зв’язку з поданням скарги, недійсний.

3. Об’єктом оскарження не може бути:
зроблений замовником вибір процедури закупівлі;
рішення замовника про відхилення всіх тендерних пропозицій.

4. До укладення договору про закупівлю скарга з приводу порушення замовником процедури закупівлі або прийнятих рішень, дій чи бездіяльності може подаватися учасником, що бере в ній участь, до Міністерства економіки України (далі — Мінекономіки) або замовнику.
У разі якщо учасник подав скаргу до Мінекономіки, а також і замовнику, замовник розглядає скаргу згідно з цим Положенням. Рішення замовника про розгляд скарги надсилається до Мінекономіки протягом трьох робочих днів з дати його прийняття. Замовник може не розглядати скаргу, якщо вона була подана пізніше ніж протягом 15 календарних днів з дня настання підстави для її подання.
Днем настання підстави для подання скарги вважається день допущення замовником порушення процедури закупівлі.
У разі коли оскаржується кілька рішень, дій, а також бездіяльність замовника, строк, необхідний для подання скарги,
відраховується від дати останнього за часом такого рішення, дії, а також бездіяльності.

5. Скарга повинна бути викладена українською мовою і оформляється:
учасником — юридичною особою: на бланку, за підписом уповноваженої особи, та скріплюється печаткою юридичної особи;
учасником — фізичною особою: за підписом учасника або уповноваженої ним особи.

6. Скарга повинна містити:
а) відомості про учасника: найменування, місцезнаходження, телефони — для юридичних осіб; прізвище, ім’я та по батькові, місце проживання, телефони — для фізичних осіб;
б) відомості про процедуру закупівлі: вид процедури, предмет закупівлі, місце проведення процедури закупівлі;
в) викладення змісту підстав, у зв’язку з якими вона подається;
г) інформацію, у тому числі документи (за наявності), що підтверджують порушення замовником процедур закупівель;
д) номер оголошення та номер інформаційного бюлетеня «Вісник державних закупівель», у якому було опубліковано оголошення про проведення процедури закупівлі відповідно до законодавства;
е) вимоги скарги.

7. Учасник процедур державних закупівель має право включати до скарги й іншу інформацію, що стосується предмета скарги. Оформлена скарга скріплюється швидкозшивачем з нанесенням на титульному аркуші дати та вихідного номера скарги (у разі його присвоєння).
Усі копії документів, що додаються до скарги, завіряються печаткою учасника, який подав скаргу, якщо учасник є юридичною особою.

8. У разі подання скарги відповідно до пункту 86 Положення замовник зупиняє процедуру закупівлі на строк,
що не може перевищувати 20 робочих днів з дати отримання скарги замовником, про що повідомляє протягом одного робочого дня головне управління Державного казначейства України у Дніпропетровській області.
Датою зупинення процедури закупівлі вважається дата прийняття замовником рішення про зупинення процедури закупівлі.
Після закінчення зазначеного строку замовник має право продовжити відповідну процедуру закупівлі, крім випадку, коли Мінекономіки прийняло в установлений строк рішення про відміну торгів або визнання результатів торгів недійсними.
Рішення замовника про зупинення процедури закупівлі оформляється листом.

9. Замовник повинен не пізніше п’яти робочих днів після отримання скарги повідомити учасника, який подав скаргу, учасника — переможця процедури закупівлі про її зміст, час і місце розгляду, в якому зазначені особи мають право взяти участь.
Замовник передає повідомлення факсимільним зв’язком з подальшим його направленням поштовим зв’язком.

10. Скарга залишається без розгляду у разі, якщо:
а) подана з порушенням вимог пункту 5 цього Порядку;
б) зміст не відповідає пункту 6 цього Порядку;
в) об’єктом оскарження є зроблений замовником вибір процедури закупівлі або рішення замовника про відхилення всіх тендерних пропозицій;
г) у разі відкликання скарги учасником.
11. У разі залишення скарги без розгляду замовник повідомляє про це учасника, який подав скаргу, в десятиденний строк. Рішення замовника про залишення скарги без розгляду оформляється листом.

12. Замовник приймає протягом 20 робочих днів з дня отримання скарги обґрунтоване рішення, в якому зазначаються:
у разі коли скаргу не задоволено — причини прийняття такого рішення;
у разі коли скаргу задоволено повністю або частково — заходи, що вживатимуться для врегулювання конфлікту, зокрема зобов’язання замовника прийняти рішення та/або вчинити дії, необхідні для усунення порушень, виявлених при проведенні відповідної процедури закупівлі, та/або вжити заходів, необхідних для врегулювання спірного питання.
У разі звернення замовника до органів державної влади, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, експертних організацій (експертів) тощо для отримання інформації,
у тому числі документів, необхідних для прийняття обґрунтованого рішення за скаргою, перебіг строку розгляду скарги зупиняється з
дати відправлення відповідного звернення.
Про зупинення перебігу строку розгляду скарги замовник повідомляє листом учасника. Замовник поновлює перебіг строку розгляду скарги листом, що надсилається учаснику в п’ятиденний строк.

13. Замовник приймає рішення на підставі скарги та в межах інформації, зазначеної в скарзі, а також в додатково витребуваній інформації. При підготовці рішення замовник має право врахувати порушення, що не були зазначені в скарзі учасника, але виявлені
під час її розгляду.

14. Учасник процедури закупівлі може письмово відкликати подану скаргу. У разі відкликання учасником скарги будь-які наступні скарги того самого учасника до того самого замовника з того самого предмета оскарження в подальшому до розгляду не приймаються.

15. У разі виявлення за скаргою учасників порушень установленого порядку проведення процедури закупівлі, що впливають на об’єктивність визначення переможця процедури закупівлі або призводять до дискримінації учасників, замовник має право відмінити процедуру закупівлі, визнати результати такої процедури закупівлі недійсними, та розпочати нову процедуру закупівлі.
Рішення замовника про визнання результатів процедури закупівлі недійсними є обов’язковим як для замовника, так і для
учасників.
Рішення замовника про відміну процедури закупівлі, визнання результатів процедури закупівлі недійсними є підставою
для звернення до суду з приводу відшкодування витрат, пов’язаних з участю в процедурі закупівлі.
Відшкодування таких витрат здійснюється на підставі рішення суду.

16. Примірник рішення за результатами розгляду скарги замовником протягом трьох робочих днів з дня його прийняття надсилається Мінекономіки та протягом п’яти робочих днів – учаснику, який подав скаргу, головному управлінню Державного казначейства України у Дніпропетровській області.