І. Навчальний план

для класів загальної середньої освіти ІІ ступеня 

та його обґрунтування

Навчальний план дає цілісне уявлення про зміст і структуру ІІ ступеня освіти, встановлює погодинне співвідношення між окремими предметами за роками навчання, визначає гранично допустиме тижневе навантаження учнів.  

 Навчальний план основної школи передбачає реалізацію освітніх галузей Базового навчального плану Державного стандарту через окремі предмети. Він охоплює інваріантну складову, сформовану на державному рівні, яка є спільною для всіх закладів загальної середньої освіти незалежно від підпорядкування і форм власності, та варіативну складову. Заклад освіти має повноваження здійснювати перерозподіл навчальних годин навчального плану в межах 15% від загального обсягу навчального навантаження (Лист Міністерства освіти і науки України від 11.08.2020 року № 1/9-430 «Щодо методичних рекомендацій про викладання навчальних предметів у закладах загальної середньої освіти у 2020-2021 навчальному році»).

         З метою уникнення перевантаження учнів в робочому навчальному плані коледжу зменшено години, відведені на образотворче мистецтво (0,5 год. в 7 класі), музичне мистецтво (0,5 год. в 7 класі), мистецтво (0,5 год. в 8 та 9 класах),   трудове      навчання     (по 0,5 годин в 7-9 класах ). Також перерозподілені години (у бік зменшення) з наступних предметів: 7 клас – зарубіжна література на 0,5 год., основи здоров’я – на 0,5 год.; 8 клас — зарубіжна література на 0,5 год., іноземна мова на 0,5 год., основи здоров’я – на 0,5 год., інформатика – на 1 год.; 9 клас — зарубіжна література на 0,5 год., іноземна мова на 1 год.,  основи здоров’я – на 0,5 год., інформатика – на 0,5 год., фізика – на 0,5 год. Відповідно до Листа Міністерства освіти і науки України від 11.08.2020 року № 1/9-430 «Щодо методичних рекомендацій про викладання навчальних предметів у закладах загальної середньої освіти у 2020-2021 навчальному році» збільшено кількість годин математики на 0,5 год. у 8 та 9 класах за рахунок годин варіативної частини робочого навчального плану.

Варіативна складова робочого навчального плану передбачає години, відведені для проведення індивідуальних занять та консультацій. Ці години переважно надаються для роботи з учнями — членами збірних команд області і України, які відсутні тривалий час на навчальних заняттях в коледжі у зв’язку з участю у зборах та змаганнях, та учнями, що вивчають  німецьку та французьку мови. Орієнтовний розподіл годин варіативної частини відображається в таблиці 2. 

Варіативність змісту базової середньої освіти реалізується також через запровадження в навчальних програмах резервного часу, що створює простір для задоволення освітніх потреб учнів, вирівнювання їх досягнень, розвитку наскрізних умінь тощо.

Повноцінність базової середньої освіти забезпечується реалізацією як інваріантної, так і варіативної складових, які в обов’язковому порядку фінансуються з бюджету.

З метою виконання вимог Державного стандарту навчальні плани коледжу містять усі предмети інваріантної складової, передбачені обраним варіантом навчальних планів (таблиця 1) Типової освітньої програми. 

Збереження здоров’я дітей належить до головних завдань навчального закладу. Тому формування навичок здорового способу життя та безпечної поведінки здійснюється не лише в рамках викладання обраного виду спорту, предмету «Основи здоров’я», а інтегрується у змісті всіх предметів інваріантної та варіативної складових навчальних планів. 

Змістове наповнення фізичного виховання в коледжі здійснюється відповідно до Типового навчального плану з видів спорту спеціалізованих навчальних закладів спортивного профілю, затвердженого у відповідному порядку Міністерством освіти і науки України і Міністерством молоді та спорту України. 

Для недопущення перевантаження учнів враховується їх навчання в закладах освіти іншого типу (художніх, музичних тощо). Таким чином за рішенням педагогічної ради коледжу при оцінюванні учнів дозволяється враховувати результати їх навчання з відповідних предметів (музика, образотворче мистецтво тощо) у позашкільних закладах.

Гранична наповнюваність класів та тривалість уроків встановлюються відповідно до Закону України «Про загальну середню освіту».

Навчальні плани коледжу зорієнтовані на роботу основної школи за 5-денним навчальним тижнем.

Поділ класів на групи при вивченні окремих предметів здійснюється відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 20.02.2002 № 128 «Про затвердження Нормативів наповнюваності груп дошкільних навчальних закладів (ясел-садків) компенсуючого типу, класів спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів), груп подовженого дня і виховних груп загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів та Порядку поділу класів на групи при вивченні окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 6 березня 2002 року за № 229/6517 (зі змінами). 

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 року № 1392 «Про затвердження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти» години фізичної культури не враховуються при визначенні гранично допустимого навантаження учнів.

 

 

 

 

Таблиця 1

до  навчального плану

 

Навчальний план  

 для 7-9-х класів комунального закладу «Дніпропетровський фаховий коледж спорту» Дніпропетровської обласної ради»
з навчанням українською мовою 

Освітні галузі Предмети
Кількість годин на тиждень у класах
7 8 9
Мови і літератури Українська мова  2/3 2 2
Українська література 2 2 2
Іноземна мова 3 3/2 2
Зарубіжна література 2/1 1/2 1/2
Суспільство-знавство Історія України 1 1/2 2/1
Всесвітня історія 1 1 1
Основи правознавства  1
Мистецтво* Музичне мистецтво 1/0
Образотворче мистецтво 0/1
Мистецтво 1/0 1/0
Математика Математика
Алгебра 2 3/2 3/2
Геометрія 2 2 2
Природо-знавство Природознавство
Біологія 2 2 2
Географія 2 2 1/2
Фізика 2 2 2/3
Хімія 1/2 2     2/1
Технології Трудове навчання 0/1 0/1 1/0
Інформатика 1 1 1
Здоров’я і фізична культура Основи здоров’я 1/0 0/1 0/1
Разом 25/26 25/26   26/25
Додатковий час на індивідуальні заняття та консультації 5 6 7,5
Гранично допустиме навчальне навантаження 32 33 33
Всього (без урахування поділу класів на групи) 30,5 31,5 33

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    

                                                              

                                                                    Таблиця 2

                                                                                        до навчального плану

 

Орієнтовний розподіл годин варіативної складової

навчального плану за предметами

 

Додатковий час на індивідуальні заняття та консультації Предмети Кількість годин
7 клас – 5 годин Історія

Іноземна мова

Математика

Фізика

1

2

1

1

8 клас – 6 годин Українська мова

Іноземна мова

Історія

Математика

Біологія

Фізика

1

2

1

1,5

0,5

0,5

9 клас – 7,5 годин Українська мова

Іноземна мова

Історія

Математика

Біологія

Географія

Фізика

1

2

1

1

0,5

               1

               1

 

 

 

 

 

 

 

 

              Таблиця 3

              до навчального плану

 

Перелік навчальних програм 

для учнів закладу загальної середньої освіти ІІ ступеня

(затверджені наказами МОН від 07.06.2017 № 804 та від 23.10.2017 № 1407)

 

№ п/п Назва навчальної програми
Українська мова
Українська література
Біологія
Всесвітня історія
Географія
Зарубіжна література
Інформатика
Історія України
Математика
Мистецтво
Основи здоров’я
Природознавство
Фізика
Хімія
Іноземні мови

 

 

 

 

 

 

 

ІІ. Навчальний план

для класів загальної середньої освіти ІІІ ступеня

 та його обґрунтування

Навчальний план дає цілісне уявлення про зміст і структуру ІІІ ступеня освіти, встановлює погодинне співвідношення між окремими предметами за роками навчання, визначає гранично допустиме тижневе навантаження учнів.  

Профільність є ефективним засобом диференціації навчання у старшій школі, вона має на меті забезпечити більш глибоку підготовку старшокласників у тій галузі знань і діяльності, до яких у них сформувались стійкі інтереси та здібності.                                                                                                                                                                                                                                     

Навчальний план старшої школи коледжу реалізує зміст освіти залежно від обраного профілю навчання, а саме: спортивної спеціалізації закладу.   

Навчальний план для 10-11-х класів коледжу розроблено відповідно до Державного стандарту. Він містить загальний обсяг навчального навантаження та тижневі години, передбачені на вивчення базових предметів, вибірково-обов’язкових предметів, профільних предметів (фізична культура з обраного виду спорту), а також  години на індивідуальні заняття тощо.

Навчальний план коледжу містить перелік базових предметів, який містить окремі предмети суспільно-гуманітарного та математично-природничого циклів.

До базових предметів належать: «Українська мова», «Українська література», «Зарубіжна література», «Іноземна мова», «Історія України», «Всесвітня історія», «Громадянська освіта», «Математика», «Фізика і астрономія», «Біологія і екологія», «Хімія», «Географія», «Захист Вітчизни». 

Зазначена кількість тижневих годин на вивчення базових предметів має забезпечити досягнення рівня очікуваних результатів навчання учнів згідно з державними вимогами Державного стандарту. Заклад освіти має повноваження здійснювати перерозподіл навчальних годин навчального плану в межах 15% від загального обсягу навчального навантаження (Лист Міністерства освіти і науки України від 11.08.2020 року № 1/9-430 «Щодо методичних рекомендацій про викладання навчальних предметів у закладах загальної середньої освіти у 2020-2021 навчальному році»).  

Реалізація змісту освіти, визначеного Державним стандартом, також забезпечується вибірково-обов’язковими предметами («Інформатика», «Технології», «Мистецтво»), що вивчаються на рівні стандарту. Із запропонованого переліку учень має обрати два предмети – один в 10 класі, інший в 11 класі, або одночасно два предмети в 10 і 11 класах (у такому разі години, передбачені на вибірково-обов’язкові предмети діляться між двома обраними предметами). 

Відповідно до Листа Міністерства освіти і науки України від 11.08.2020 року № 1/9-430 «Щодо методичних рекомендацій про викладання навчальних предметів у закладах загальної середньої освіти у 2020-2021 навчальному році» збільшено кількість годин математики на 1 год. у 10 та 11 класах за рахунок 0,5 год. інформатики та 0,5 год. технологій; у 10 класах зменшено на 0,5 год. години, відведені на громадянську освіту, а за рахунок цього збільшено на 0,5 год. години на індивідуальні заняття; у 11 класах зменшено на 0,5 год. години, відведені на вивчення хімії та фізики, натомість за рахунок цього збільшено на 0,5 год. години на вивчення Історії України та на 0,5 год.  – на індивідуальні заняття.

          Години, відведені на індивідуальні заняття, надаються для роботи з учнями — членами збірних команд області і України, які відсутні тривалий час на навчальних заняттях в коледжі у зв’язку з участю у зборах та змаганнях, та учнями, що вивчають  німецьку та французьку мови. Орієнтовний розподіл годин варіативної частини відображається в таблиці 4.                                                                                                                                                                                                                                    

Години варіативної складової передбачаються на індивідуальні та групові заняття. Ці години надаються для роботи з учнями — членами збірних команд області і України, які відсутні тривалий час на навчальних заняттях в коледжі у зв’язку з участю у зборах та змаганнях, та учнями, що вивчають  німецьку та французьку мови. 

         Варіативність змісту профільної середньої освіти реалізується також через запровадження в навчальних програмах резервного часу, що створює простір для задоволення освітніх потреб учнів, вирівнювання їх досягнень, розвитку наскрізних умінь тощо.

           Орієнтовний розподіл годин варіативної частини відображається в таблиці 4.

Гранично допустиме навчальне навантаження учнів встановлюється відповідно до вимог чинних нормативних документів, що визначають санітарно-епідеміологічні вимоги до освітнього процесу та закладів освіти усіх форм власності.

Навчальний план зорієнтований на роботу коледжу за шестиденним навчальним тижнем. 

Змістове наповнення фізичної культури в коледжі здійснюється відповідно до Типового навчального плану з видів спорту спеціалізованих навчальних закладів спортивного профілю, затвердженого у відповідному порядку Міністерством освіти і науки України і Міністерством молоді та спорту України. 

Для недопущення перевантаження учнів можливе врахування їх навчання в закладах освіти іншого типу за рішенням педагогічної ради коледжу.

Гранична наповнюваність класів та тривалість уроків встановлюються відповідно до Закону України «Про загальну середню освіту». 

Поділ класів на групи при вивченні окремих предметів здійснюється відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 20.02.2002 № 128 «Про затвердження Нормативів наповнюваності груп дошкільних навчальних закладів (ясел-садків) компенсуючого типу, класів спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів), груп подовженого дня і виховних груп загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів та Порядку поділу класів на групи при вивченні окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 6 березня 2002 року за № 229/6517 (зі змінами). 

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 року № 1392 «Про затвердження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти» години фізичної культури не враховуються при визначенні гранично допустимого навантаження учнів.

 

           Таблиця 4

            до навчального плану 

 

Навчальний план  

 для 10-11-х класів    комунального закладу «Дніпропетровський фаховий коледж спорту» Дніпропетровської обласної ради»
з навчанням українською мовою 

 

 

Предмети Кількість годин на тиждень у класах
10 11
Базові предмети 25/24  23/24 
Українська мова  2 2
Українська  література  2 2
Зарубіжна література 1 1
Іноземна мова 2 2
Історія України   2/1  2
Всесвітня історія 1 1
Громадянська освіта 1/2 0
Математика (алгебра і початки аналізу та геометрія) 4 4
Біологія і екологія 2 2
Географія 2/1 1
Фізика і астрономія 3 3/4
Хімія 1/2  2/1 
Захист України 2/1 1/2
Вибірково-обов’язкові предмети 

Інформатика

Технології

2

1

1

2

1

1

Додаткові години  на індивідуальні заняття 6,5  7,5 
Гранично допустиме тижневе навантаження на учня 33 33
Всього фінансується (без урахування поділу класу на групи) 38 38

 

 

 

 

 

            Таблиця 5

            до навчального плану

 

Орієнтовний розподіл годин варіативної складової

навчального плану за предметами

 

Додатковий час на індивідуальні заняття та консультації Предмети Кількість годин
10 клас – 6,5 годин Українська мова, літератураІноземна мова

Історія

Громадянська освіта

Математика

Біологія

Фізика

             

              1

1,5

1

0,5

1

              1

             0,5

11 клас – 7.5 годин Українська мова, література

Іноземна мова

Історія

Географія

Математика

Біологія

Фізика

Хімія

              1

2

1

0,5

1

               1

             0,5

             0,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       Таблиця 6

                       до навчального плану

 

Перелік навчальних програм 

для учнів закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня 

(затверджені наказами МОН від 23.10.2017 № 1407 та від 24.11.2017 № 1539)

 

№ п/п Назва навчальної програми Рівень вивчення
Українська мова Рівень стандарту
Астрономія (авторський колектив під керівництвом Яцківа Я. Я.) Рівень стандарту
Біологія і екологія Рівень стандарту
Всесвітня історія Рівень стандарту
Географія Рівень стандарту
Громадянська освіта (інтегрований курс) Рівень стандарту
Зарубіжна література Рівень стандарту
Захист України Рівень стандарту
Інформатика  Рівень стандарту
Історія України Рівень стандарту
Математика (алгебра і початки аналізу та геометрія) Рівень стандарту
Технології  Рівень стандарту
Українська література Рівень стандарту
Фізика і астрономія (авторський колектив під керівництвом Локтєва В. М.) Рівень стандарту
Фізика і астрономія (авторський колектив під керівництвом Ляшенка О. І.) Рівень стандарту
Хімія Рівень стандарту
Іноземні мови Рівень стандарту

 

    Заступник директора з навчальної роботи   __________       О.В. Зайцева 

    (підпис)