Наскрізна освітня програма 

для класів базового та профільного освітнього рівнів

комунального закладу 

«Дніпропетровський фаховий коледж спорту»

Дніпропетровської обласної ради» 

 

Розділ 1. Призначення освітнього закладу та засіб його реалізації

            Комунальний заклад «Дніпропетровський фаховий коледж спорту» Дніпропетровської обласної ради» (далі — Дніпропетровський фаховий коледж спорту, коледж, КЗ «ДФКС» ДОР»)  є спеціалізованим навчальним закладом спортивного профілю, який цілеспрямовано здійснює підготовку спортсменів до збірних команд України та готує фахівців за спеціальністю 017 “Фізичне виховання і спорт” за освітньо-професійним ступенем “фаховий молодший бакалавр”.

На правах структурного підрозділу до складу коледжу входить загальноосвітня школа ІІ-го (7-9 класи)  та ІІІ-го (10-11 класи) ступенів.

          Заклад здійснює свою діяльність відповідно до Положення про заклад спеціалізованої освіти спортивного профілю зі специфічними умовами навчання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 05 листопада 1999 р. №2061 (зі змінами №1354 від 28.12.2011, №760 від 17.10.2013, №73 від 06.02.2019) та наказу Міністерства молоді та спорту України від 31 липня 2020 р. №803 «Про надання закладам освіти статусу закладу спеціалізованої освіти спортивного профілю із специфічними умовами навчання».

         Метою діяльності коледжу є забезпечення можливостей для реалізації права громадян України на здобуття загальної середньої, передвищої фахової та вищої освіти, створення умов для успішного навчання, виховання, розвитку та самореалізації спортивно обдарованої молоді,  підготовка резерву до збірних команд України з окремих видів спорту та фахівців для галузі фізичної культури та спорту.

        Особливість навчально-виховного процесу в коледжі полягає в одночасній реалізації двох навчальних планів: навчального плану з загальноосвітніх предметів і Типового навчального плану з видів спорту, відповідно до якого учні основної та старшої школи отримують  тижневе фізичне навантаження  обсягом від  24-х до 32-х годин.

        Освітня програма для класів загальної середньої освіти ІІ ступеня (базова середня освіта) комунального закладу «Дніпропетровський фаховий коледж спорту» Дніпропетровської обласної ради» розроблена на виконання Закону України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року (схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14.12.2016 року №988-р), постанови Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 року № 1392 «Про затвердження Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти»,  наказу Міністерства освіти і науки України від 20.04.2018 року № 405 «Про затвердження типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти  ІІ ступеня».

        Освітня програма для 10-х, 11-х класів загальної середньої освіти ІІІ ступеня (профільна середня освіта) комунального закладу «Дніпропетровський фаховий коледж спорту» Дніпропетровської обласної ради» розроблена на виконання Закону України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року (схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14.12.2016 року №988-р), постанови Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 року № 1392 «Про затвердження Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти»,  наказу Міністерства освіти і науки України від 20.04.2018 року № 408 «Про затвердження типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти  ІІІ ступеня» (у редакції наказу Міністерства освіти і науки України від 28.11.2019 року №1493 зі змінами, внесеними наказом Міністерства освіти і науки України від 31.03.2020 року № 464). 

Освітня програма базової та профільної середньої освіти (далі — освітня програма) окреслює  підходи до планування й організації закладом освіти єдиного комплексу освітніх компонентів для досягнення учнями обов’язкових результатів навчання, визначених Державним стандартом базової та повної загальної середньої освіти (далі – Державний стандарт). 

Освітня програма визначає: 

 • загальний обсяг навчального навантаження, орієнтовну тривалість і можливі взаємозв’язки окремих предметів, логічну послідовність їх вивчення (таблиці 1-2);
 •  кількість годин додаткового часу на індивідуальні заняття та консультації, їх орієнтовний розподіл за предметами інваріантної складової (таблиці 3-4);
 •  очікувані результати навчання учнів подані в рамках навчальних програм, що мають гриф «Затверджено Міністерством освіти і науки України» і розміщені на офіційному вебсайті МОН, перелік яких наведено в таблицях 5-6;
 • пропонований зміст навчальних програм, рекомендовані форми організації освітнього процесу та інструменти системи внутрішнього забезпечення якості освіти;
 • вимоги до осіб, які можуть розпочати навчання за цією освітньою програмою. 

        Базова середня освіта здобувається, як правило, після здобуття початкової освіти. Діти, які здобули початкову освіту на 1 вересня поточного навчального року повинні розпочинати здобуття базової середньої освіти цього ж навчального року.

        Профільна середня освіта здобувається, як правило, після здобуття базової середньої освіти. Діти, які здобули базову середню освіту, успішно склали державну підсумкову атестацію та конкурсне випробування з обраного виду спорту на 1 вересня поточного навчального року повинні розпочинати здобуття профільної середньої освіти цього ж навчального року.

Особи з особливими освітніми потребами можуть розпочинати здобуття профільної середньої освіти за інших умов.

Освітню програму коледжу для 7-9 класів укладено за такими освітніми галузями:

     Мови і літератури 

     Суспільствознавство

     Мистецтво

     Математика

     Природознавство

     Технології

     Здоров’я і фізична культура

          Освітню програму коледжу для 10-11 класів укладено за такими освітніми галузями:

Мови і літератури 

Суспільствознавство

Естетична культура

Математика

Природознавство

Технології

Здоров’я і фізична культура.

Загальний обсяг навчального навантаження для учнів 7-9-х класів складає 3640 годин/навчальний рік: 

 • для 7-х класів – 1172,5 годин/навчальний рік;
 •  для 8-х класів – 1207,5 годин/навчальний рік;
 •  для 9-х класів – 1260 годин/навчальний рік.

 Загальний обсяг навчального навантаження здобувачів профільної середньої освіти для 10-11-х класів складає 2660 годин/навчальний рік: 

 • для 10-х класів – 1330 годин/навчальний рік;
 •  для 11-х класів – 1330 годин/навчальний рік. 

      Детальний розподіл навчального навантаження на тиждень окреслено у навчальних планах ІІ-ІІІ ступеня (далі — навчальний план) КЗ «ДФКС»ДОР». 

      Основним засобом реалізації освітньої програми коледжу є:

 • засвоєння учнями обов’язкового мінімуму змісту загальноосвітніх програм;
 • забезпечення наскрізної програми навчання та виховання;
 • глибоке вивчення  особливостей  психомоторно обдарованих дітей;
 • досягнення  високого рівня спортивної майстерності, що дозволяє вихованцям коледжу входити до складу збірних команд з видів спорту і вдало виступати на престижних міжнародних змаганнях;
 • надання широкого спектру індивідуальних та групових освітніх послуг;
 • формування позитивної мотивації до навчання.

 

Розділ 2. Опис «моделі» випускника коледжу    

          Випускник основної школи коледжу має набути наступних якостей:

 • патріотизм, сформоване позитивне ставлення до суспільства, держави та її громадян, бажання жити і працювати у рідній країні;
 • позитивна мотивація до навчання, інтелектуальна пізнавальна активність, розвинене логічне мислення, що дає можливість досягнення обов’язкових результатів навчання, визначених Державним стандартом базової загальної середньої освіти;
 • уміти вчитися за допомогою засобів та інструментарію дистанційного навчання;
 • досягнення високих спортивних результатів, готовність брати участь у всеукраїнських та міжнародних змаганнях;
 • моральна та духовна зрілість, усвідомлення значущості власного фізичного, психічного, соціального і духовного «Я», сформованість культури пізнання власного внутрішнього світу;
 • соціальна дорослість, відповідальність за свої вчинки;
 • сформованість уявлень про моральні норми, погляди, судження та еталони взаємин;
 • усвідомлення необхідності дотримання правил і норм поведінки, соціально значущих для суспільства;
 • потреба в самопізнанні, здатність до адекватної самооцінки;
 • усвідомлення сім’ї як цінності, сформованість соціальних мотивів поведінки; 
 • сформованість позитивної мотивації на здоровий спосіб життя; свідоме ставлення до   власного здоров’я і здоров’я інших; 
 •  здатність до свідомого професійного самовизначення згідно зі своїми особистісними можливостями, здібностями та інтересами.

          Випускник старшої школи коледжу має набути наступних якостей:

 • патріотизм, громадянський світогляд, сформоване позитивне ставлення до суспільства, держави та її громадян, бажання жити і працювати у рідній країні;
 • інтелектуальна зрілість, наявність критичного мислення, що дає можливість досягнення обов’язкових результатів навчання, визначених Державним стандартом  загальної середньої освіти;
 • володіння своїми пізнавальними процесами, здатність рефлексувати, аргументувати і доводити свої судження;
 • уміти вчитися за допомогою засобів та інструментарію дистанційного навчання;
 • досягнення високих спортивних результатів, готовність брати участь у всеукраїнських та міжнародних змаганнях;
 • самостійність у рішеннях і виборі дій, теоретична усвідомленість своєї мети (призначення у житті);
 • моральна та духовна зрілість, наявність соціальних і моральних переконань;
 • соціальна зрілість, критичне ставлення до себе і своїх вчинків;
 • сформованість уявлень про моральні норми, погляди, судження та еталони взаємин, комунікативна компетентність;
 • усвідомлення необхідності дотримання правил і норм поведінки, соціально значущих для суспільства;
 • усвідомлення сім’ї як цінності (як ціннісної складової держави, народу, нації);
 • сформованість позитивної мотивації на здоровий спосіб життя; свідоме ставлення до   власного здоров’я і здоров’я інших; 
 •  здатність до свідомого професійного самовизначення згідно зі своїми особистісними можливостями, здібностями та інтересами.

          Відповідно до мети та загальних цілей, окреслених у Державному стандарті, визначено завдання, які має реалізувати вчитель у рамках кожної освітньої галузі. Результати навчання повинні робити внесок у формування ключових компетентностей учнів.

 

№ з/п Ключові компетентності Компоненти
1 Спілкування державною (і рідною — у разі відмінності) мовами Уміння: ставити запитання і розпізнавати проблему; міркувати, робити висновки на основі інформації, поданої в різних формах (у текстовій формі, таблицях, діаграмах, на графіках); розуміти, пояснювати і перетворювати тексти задач (усно і письмово), грамотно висловлюватися рідною мовою; доречно та коректно вживати в мовленні термінологію з окремих предметів, чітко, лаконічно та зрозуміло формулювати думку, аргументувати, доводити правильність тверджень; уникнення невнормованих іншомовних запозичень у спілкуванні на тематику окремого предмета; поповнювати свій словниковий запас.

Ставлення: розуміння важливості чітких та лаконічних формулювань.

Навчальні ресурси: означення понять, формулювання властивостей, доведення правил, теорем

2 Спілкування іноземними мовами Уміння: здійснювати спілкування в межах сфер, тем і ситуацій, визначених чинною навчальною програмою; розуміти на слух зміст автентичних текстів; читати і розуміти автентичні тексти різних жанрів і видів із різним рівнем розуміння змісту; здійснювати спілкування у письмовій формі відповідно до поставлених завдань; використовувати у разі потреби невербальні засоби спілкування за умови дефіциту наявних мовних засобів; обирати й застосовувати доцільні комунікативні стратегії відповідно до різних потреб.

Ставлення: критично оцінювати інформацію та використовувати її для різних потреб; висловлювати свої думки, почуття та ставлення; ефективно взаємодіяти з іншими усно, письмово та за допомогою засобів електронного спілкування; ефективно користуватися навчальними стратегіями для самостійного вивчення іноземних мов; адекватно використовувати досвід, набутий у вивченні рідної мови та інших навчальних предметів, розглядаючи його як засіб усвідомленого оволодіння іноземною мовою.

Навчальні ресурси: підручники, словники, довідкова література, мультимедійні засоби, адаптовані іншомовні тексти.

3 Математична компетентність Уміння: оперувати текстовою та числовою інформацією; встановлювати відношення між реальними об’єктами навколишньої дійсності (природними, культурними, технічними тощо); розв’язувати задачі, зокрема практичного змісту; будувати і досліджувати найпростіші математичні моделі реальних об’єктів, процесів і явищ, інтерпретувати та оцінювати результати; прогнозувати в контексті навчальних та практичних задач; використовувати математичні методи у життєвих ситуаціях.

Ставлення: усвідомлення значення математики для повноцінного життя в сучасному суспільстві, розвитку технологічного, економічного й оборонного потенціалу держави, успішного вивчення інших предметів.

Навчальні ресурси: розв’язування математичних задач, і обов’язково таких, що моделюють реальні життєві ситуації

4 Основні компетентності у природничих науках і технологіях Уміння: розпізнавати проблеми, що виникають у довкіллі; будувати та досліджувати природні явища і процеси; послуговуватися технологічними пристроями.

Ставлення: усвідомлення важливості природничих наук як універсальної мови науки, техніки та технологій. усвідомлення ролі наукових ідей в сучасних інформаційних технологіях

Навчальні ресурси: складання графіків та діаграм, які ілюструють функціональні залежності результатів впливу людської діяльності на природу

5 Інформаційно-цифрова компетентність Уміння: структурувати дані; діяти за алгоритмом та складати алгоритми; визначати достатність даних для розв’язання задачі; використовувати різні знакові системи; знаходити інформацію та оцінювати її достовірність; доводити істинність тверджень.

Ставлення: критичне осмислення інформації та джерел її отримання; усвідомлення важливості інформаційних технологій для ефективного розв’язування математичних задач.

Навчальні ресурси: візуалізація даних, побудова графіків та діаграм за допомогою програмних засобів

6 Уміння вчитися впродовж життя Уміння: визначати мету навчальної діяльності, відбирати й застосовувати потрібні знання та способи діяльності для досягнення цієї мети; організовувати та планувати свою навчальну діяльність; моделювати власну освітню траєкторію, аналізувати, контролювати, коригувати та оцінювати результати своєї навчальної діяльності; доводити правильність власного судження або визнавати помилковість.

Ставлення: усвідомлення власних освітніх потреб та цінності нових знань і вмінь; зацікавленість у пізнанні світу; розуміння важливості вчитися впродовж життя; прагнення до вдосконалення результатів своєї діяльності.

Навчальні ресурси: моделювання власної освітньої траєкторії

7 Ініціативність і підприємливість Уміння: генерувати нові ідеї, вирішувати життєві проблеми, аналізувати, прогнозувати, ухвалювати оптимальні рішення; використовувати критерії раціональності, практичності, ефективності та точності, з метою вибору найкращого рішення; аргументувати та захищати свою позицію, дискутувати; використовувати різні стратегії, шукаючи оптимальних способів розв’язання життєвого завдання.

Ставлення: ініціативність, відповідальність, упевненість у собі; переконаність, що успіх команди – це й особистий успіх; позитивне оцінювання та підтримка конструктивних ідей інших.

Навчальні ресурси: завдання підприємницького змісту (оптимізаційні задачі)

8 Соціальна і громадянська компетентності Уміння: висловлювати власну думку, слухати і чути інших, оцінювати аргументи та змінювати думку на основі доказів; аргументувати та відстоювати свою позицію; ухвалювати аргументовані рішення в життєвих ситуаціях; співпрацювати в команді, виділяти та виконувати власну роль в командній роботі; аналізувати власну економічну ситуацію, родинний бюджет; орієнтуватися в широкому колі послуг і товарів на основі чітких критеріїв, робити споживчий вибір, спираючись на різні дані.

Ставлення: ощадливість і поміркованість; рівне ставлення до інших незалежно від статків, соціального походження; відповідальність за спільну справу; налаштованість на логічне обґрунтування позиції без передчасного переходу до висновків; повага до прав людини, активна позиція щодо боротьби із дискримінацією.

Навчальні ресурси: завдання соціального змісту

9 Обізнаність і самовираження у сфері культури Уміння: грамотно і логічно висловлювати свою думку, аргументувати та вести діалог, враховуючи національні та культурні особливості співрозмовників та дотримуючись етики спілкування і взаємодії; враховувати художньо-естетичну складову при створенні продуктів своєї діяльності (малюнків, текстів, схем тощо).

Ставлення: культурна самоідентифікація, повага до культурного розмаїття у глобальному суспільстві; усвідомлення впливу окремого предмета на людську культуру та розвиток суспільства.

Навчальні ресурси: математичні моделі в різних видах мистецтва

10 Екологічна грамотність і здорове життя Уміння: аналізувати і критично оцінювати соціально-економічні події в державі на основі різних даних; враховувати правові, етичні, екологічні і соціальні наслідки рішень; розпізнавати, як інтерпретації результатів вирішення проблем можуть бути використані для маніпулювання.

Ставлення: усвідомлення взаємозв’язку окремого предмета та екології на основі різних даних; ощадне та бережливе відношення до природніх ресурсів, чистоти довкілля та дотримання санітарних норм побуту; розгляд порівняльної характеристики щодо вибору здорового способу життя; власна думка та позиція до зловживань алкоголю, нікотину тощо. 

Навчальні ресурси: навчальні проекти, завдання соціально-економічного, екологічного змісту; задачі, які сприяють усвідомленню цінності здорового способу життя

 

Такі ключові компетентності, як уміння вчитися, ініціативність і підприємливість, екологічна грамотність і здоровий спосіб життя, соціальна та громадянська компетентності можуть формуватися відразу засобами усіх окремих предметів.

Необхідною умовою формування компетентностей є діяльнісна спрямованість навчання, яка передбачає постійне залучення учнів до різних видів педагогічно доцільної активної навчально-пізнавальної діяльності, а також практична його спрямованість. Доцільно, де це можливо, не лише показувати виникнення факту із практичної ситуації, а й по можливості створювати умови для самостійного виведення нового знання, перевірці його на практиці та встановлення причинно-наслідкових зв’язків шляхом створення проблемних ситуацій, організації спостережень, дослідів та інших видів діяльності. Формуванню ключових компетентностей сприяє встановлення та реалізація в освітньому процесі міжпредметних і внутрішньопредметних зв’язків, а саме: змістовно-інформаційних, операційно-діяльнісних й організаційно-методичних. Їх використання посилює пізнавальний інтерес учнів до навчання і підвищує рівень їхньої загальної культури, створює умови для систематизації навчального матеріалу та формування наукового світогляду. Учні набувають досвіду застосування знань на практиці та перенесення їх в нові ситуації. 

 

              Розділ 3. Цілі та задачі освітнього процесу

              Основна ціль  освітнього процесу – створення умов для успішного навчання, професійного самовизначення, виховання, розвитку й самореалізації кожної особистості як громадянина України, формування покоління, здатного навчатися протягом життя, підготовка спортсменів до складу збірних команд України з видів спорту.

     Перед освітнім процесом коледжу поставлені наступні задачі:

 • різнобічно розвивати індивідуальність дитини на основі виявлення її задатків і здібностей, формувати ціннісні орієнтації, максимально сприяти задоволенню інтересів та потреб;
 • забезпечити засвоєння учнями обов’язкового мінімуму змісту основної загальної освіти на рівні вимог державного освітнього стандарту;
 • формувати в учнів вміння вчитися за допомогою ІТ;
 • виховувати спортсменів високого класу, здатних успішно виступати на всеукраїнських і міжнародних змаганнях різного рівня;
 • створити учням сприятливі умови для поєднання інтенсивних тренувань з навчанням, відпочинком, відновленням сил і енергії;
 • гарантувати наступність освітніх програм усіх рівнів;
 • створити підґрунтя  для адаптації учнів до життя в суспільстві, для усвідомленого вибору та наступного засвоєння професійних освітніх програм;
 • формувати позитивну мотивацію учнів до навчальної діяльності;
 • забезпечити соціально – педагогічні відносини, що зберігають фізичне, психічне та соціальне здоров’я учнів.

 

Розділ 4. Навчальний план та його обґрунтування  

Навчальний план дає цілісне уявлення про зміст і структуру ІІ-ІІІ ступенів освіти, встановлює погодинне співвідношення між окремими предметами за роками навчання, визначає гранично допустиме тижневе навантаження учнів. Заклад освіти має повноваження здійснювати перерозподіл навчальних годин навчального плану в межах 15% від загального обсягу навчального навантаження (Лист Міністерства освіти і науки України від 11.08.2020 року № 1/9-430 «Щодо методичних рекомендацій про викладання навчальних предметів у закладах загальної середньої освіти у 2020-2021 навчальному році»). 

 Навчальні плани основної школи передбачають реалізацію освітніх галузей Базового навчального плану Державного стандарту через окремі предмети. Вони охоплюють інваріантну складову, сформовану на державному рівні, яка є спільною для всіх закладів загальної середньої освіти незалежно від підпорядкування і форм власності, та варіативну складову. 

         З метою уникнення перевантаження учнів в робочому навчальному плані коледжу зменшено години, відведені на образотворче мистецтво (0,5 год. в 7 класі), музичне мистецтво (0,5 год. в 7 класі), мистецтво (0,5 год. в 8 та 9 класах),   трудове      навчання     (по 0,5 годин в 7-9 класах ). Також перерозподілені години (у бік зменшення) з наступних предметів: 7 клас – зарубіжна література на 0,5 год., основи здоров’я – на 0,5 год.; 8 клас — зарубіжна література на 0,5 год., іноземна мова на 0,5 год., основи здоров’я – на 0,5 год., інформатика – на 1 год.; 9 клас — зарубіжна література на 0,5 год., іноземна мова на 1 год.,  основи здоров’я – на 0,5 год., інформатика – на 0,5 год., фізика – на 0,5 год. Відповідно до Листа Міністерства освіти і науки України від 11.08.2020 року № 1/9-430 «Щодо методичних рекомендацій про викладання навчальних предметів у закладах загальної середньої освіти у 2020-2021 навчальному році» збільшено кількість годин математики на 0,5 год. у 8 та 9 класах за рахунок годин варіативної частини робочого навчального плану.

Варіативна складова робочого навчального плану  передбачає години, відведені для проведення індивідуальних занять та консультацій. Ці години переважно надаються для роботи з учнями — членами збірних команд області і України, які відсутні тривалий час на навчальних заняттях в коледжі у зв’язку з участю у зборах та змаганнях, та учнями, що вивчають  німецьку та французьку мови. Орієнтовний розподіл годин варіативної частини відображається в таблиці 3. 

Варіативність змісту базової середньої освіти реалізується також через запровадження в навчальних програмах резервного часу, що створює простір для задоволення освітніх потреб учнів, вирівнювання їх досягнень, розвитку наскрізних умінь тощо.

Повноцінність базової середньої освіти забезпечується реалізацією як інваріантної, так і варіативної складових, які в обов’язковому порядку фінансуються з бюджету.

Збереження здоров’я дітей належить до головних завдань навчального закладу. Тому формування навичок здорового способу життя та безпечної поведінки здійснюється не лише в рамках викладання обраного виду спорту, предмету «Основи здоров’я», а інтегрується у змісті всіх предметів інваріантної та варіативної складових навчальних планів. 

Навчальні плани коледжу зорієнтовані на роботу основної школи за 5-денним навчальним тижнем.

Профільність є ефективним засобом диференціації навчання у старшій школі, вона має на меті забезпечити більш глибоку підготовку старшокласників у тій галузі знань і діяльності, до яких у них сформувались стійкі інтереси та здібності.                                                                                                                                                                                                                                     

Навчальний план старшої школи коледжу реалізує зміст освіти залежно від обраного профілю навчання, а саме: спортивної спеціалізації закладу.   

Навчальний план для 10-11-х класів коледжу розроблено відповідно до Державного стандарту. Він містить загальний обсяг навчального навантаження та тижневі години, передбачені на вивчення базових предметів, вибірково-обов’язкових предметів, профільних предметів (фізична культура з обраного виду спорту), а також  години на індивідуальні заняття тощо.

Навчальний план коледжу містить перелік базових предметів, який містить окремі предмети суспільно-гуманітарного та математично-природничого циклів.

До базових предметів належать: «Українська мова», «Українська література», «Зарубіжна література», «Іноземна мова», «Історія України», «Всесвітня історія», «Громадянська освіта», «Математика», «Фізика і астрономія», «Біологія і екологія», «Хімія», «Географія», «Захист України». 

Зазначена кількість тижневих годин на вивчення базових предметів має забезпечити досягнення рівня очікуваних результатів навчання учнів згідно з державними вимогами Державного стандарту.

Реалізація змісту освіти, визначеного Державним стандартом, також забезпечується вибірково-обов’язковими предметами («Інформатика», «Технології», «Мистецтво»), що вивчаються на рівні стандарту. Із запропонованого переліку учень має обрати два предмети – один в 10 класі, інший в 11 класі, або одночасно два предмети в 10 і 11 класах (у такому разі години, передбачені на вибірково-обов’язкові предмети діляться між двома обраними предметами). 

Відповідно до Листа Міністерства освіти і науки України від 11.08.2020 року № 1/9-430 «Щодо методичних рекомендацій про викладання навчальних предметів у закладах загальної середньої освіти у 2020-2021 навчальному році» збільшено кількість годин математики на 1 год. у 10 та 11 класах за рахунок 0,5 год. інформатики та 0,5 год. технологій; у 10 класах зменшено на 0,5 год. години, відведені на громадянську освіту, а за рахунок цього збільшено на 0,5 год. години на індивідуальні заняття; у 11 класах зменшено на 0,5 год. години, відведені на вивчення хімії та фізики, натомість за рахунок цього збільшено на 0,5 год. години на вивчення Історії України та на 0,5 год.  – на індивідуальні заняття.

          Години, відведені на індивідуальні заняття, надаються для роботи з учнями — членами збірних команд області і України, які відсутні тривалий час на навчальних заняттях в коледжі у зв’язку з участю у зборах та змаганнях, та учнями, що вивчають  німецьку та французьку мови. Орієнтовний розподіл годин варіативної частини відображається в таблиці 4.                                                                                                                                                                                                                                    

Години варіативної складової передбачаються на індивідуальні та групові заняття. Ці години надаються для роботи з учнями — членами збірних команд області і України, які відсутні тривалий час на навчальних заняттях в коледжі у зв’язку з участю у зборах та змаганнях, та учнями, що вивчають  німецьку та французьку мови. 

         Варіативність змісту профільної середньої освіти реалізується також через запровадження в навчальних програмах резервного часу, що створює простір для задоволення освітніх потреб учнів, вирівнювання їх досягнень, розвитку наскрізних умінь тощо.

           Орієнтовний розподіл годин варіативної частини відображається в таблиці 4.

Гранично допустиме навчальне навантаження учнів встановлюється відповідно до вимог чинних нормативних документів, що визначають санітарно-епідеміологічні вимоги до освітнього процесу та закладів освіти усіх форм власності.

Навчальний план зорієнтований на роботу коледжу за шестиденним навчальним тижнем. 

Змістове наповнення фізичної культури в коледжі здійснюється відповідно до Типового навчального плану з видів спорту спеціалізованих навчальних закладів спортивного профілю, затвердженого у відповідному порядку Міністерством освіти і науки України і Міністерством молоді та спорту України. 

Для недопущення перевантаження учнів можливе врахування їх навчання в закладах освіти іншого типу за рішенням педагогічної ради коледжу.

Гранична наповнюваність класів та тривалість уроків встановлюються відповідно до Закону України «Про загальну середню освіту». 

Поділ класів на групи при вивченні окремих предметів здійснюється відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 20.02.2002 № 128 «Про затвердження Нормативів наповнюваності груп дошкільних навчальних закладів (ясел-садків) компенсуючого типу, класів спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів), груп подовженого дня і виховних груп загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів та Порядку поділу класів на групи при вивченні окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 6 березня 2002 року за № 229/6517 (зі змінами). 

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 року № 1392 «Про затвердження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти» години фізичної культури не враховуються при визначенні гранично допустимого навантаження учнів.

 

Розділ 5. Особливості організації освітнього процесу та застосування в ньому педагогічних технологій.

У зв’язку зі світовим викликом щодо епідеміологічної ситуації, що має місце й в Україні, під час планування організаційних заходів, що забезпечують освітній процес, важливо врахувати можливість організації освітнього процесу в межах навчального року в умовах карантину; передбачити можливості використання засобів та інструментарію дистанційного навчання в умовах очного навчання.

Кінцева мета навчання полягає в тому, щоб підготувати особистість до самостійної трудової діяльності.

У зв’язку з тим, до змісту навчання не можна включати тільки знання, вміння і навички.

Для підготовки до подальшої трудової діяльності й самоосвіти людина повинна володіти і способами навчання.

У концепції освітньої діяльності коледжу виділяється п’ять основних компонентів навчання:

 • мотиваційний компонент: потреби, інтереси, мотиви – все те, що забезпечує входження дітей в процес активного навчання й підтримує цю активність протягом усіх етапів пізнання. Основне завдання педагогів – створення внутрішньої позитивної мотивації до навчання у дітей, які займаються спортом;  
 • орієнтаційний компонент: допомога учням у визначенні мети навчально-пізнавальної діяльності, її плануванні та прогнозуванні;
 • змістовно-операційний компонент: містить у собі дві складові частини: систему знань та правила й способи учення (інструмент для отримання й переробки інформації);
 • енергетичний компонент: включає в себе увагу, яка сприяє концентрації розумових і практичних дій навколо головної мети діяльності, волю, яка забезпечує високий ступінь цілеспрямованої активності;
 • оціночний компонент: змістом цього компоненту є систематичне отримання учнем інформації про хід пізнавальної діяльності.

              Особистісно орієнтована освіта в коледжі будується на наступних засадах:

 • вивчення цілісної особистості дитини (виявлення її творчої своєрідності й недостатньо розвинених зон, встановлення причин недостатнього розвитку);
 • віднесення учня до певної групи типології дітей і проєктування основного напрямку індивідуальної роботи з ним (створення індивідуальних «трас» учня – вихованця);
 • пошук основних педагогічних технологій у роботі з конкретною дитиною;
 • уточнення основного напрямку («траси») індивідуальної роботи, використання її в динаміці найбільш раціональних засобів при максимальній активізації самостійної діяльності учня;
 • аналіз та узагальнення проведеної з учнем роботи навіть після закінчення коледжу.

Для реалізації основних навчальних завдань проводиться наступна робота:

 • всебічно вивчаються особливості дітей з психомоторною обдарованістю;
 • визначаються шляхи підвищення внутрішньої мотивації учнів до навчання;
 • навчальний процес будується на основі діагностики рівнів навченості учнів, моніторингу якості освіти, у першу чергу мовної і математичної;
 • відпрацьовується система навчання учнів під час навчально-тренувальних зборів та змагань;
 • максимально комп’ютеризується навчальний процес, у роботі широко використовуються мультимедійні та комп’ютерні технології;
 • використовуються особистісно орієнтовані педагогічні технології, що забезпечують зростання та розвиток творчого потенціалу учнів.

          Вирішенню основних завдань сприяє і створена в навчальному закладі модель виховної роботи, що складається з п’яти взаємопов’язаних  етапів:

 1. Вчимося спілкуванню;
 2. Я – учень коледжу спорту;
 3. Пізнай себе;
 4. Гармонійна людина творить гармонійний світ;
 5. Моя земля – земля моїх батьків.

           У кожному етапі визначені мета, робота з учнівським колективом, робота з батьками.

Виокремлення в навчальних програмах таких наскрізних ліній ключових компетентностей як «Екологічна безпека й сталий розвиток», «Громадянська відповідальність», «Здоров’я і безпека», «Підприємливість і фінансова грамотність» спрямоване на формування в учнів здатності застосовувати знання й уміння в реальних життєвих ситуаціях.

Наскрізні лінії є засобом інтеграції ключових і загальнопредметних компетентностей, окремих предметів та предметних циклів; їх необхідно враховувати при формуванні шкільного середовища.

Наскрізні лінії є соціально значущими надпредметними темами, які допомагають формуванню в учнів уявлень про суспільство в цілому, розвивають здатність застосовувати отримані знання у різних ситуаціях.

Навчання за наскрізними лініями реалізується насамперед через:

 • організацію навчального середовища — зміст та цілі наскрізних тем враховуються при формуванні духовного, соціального й фізичного середовища навчання;
 • окремі предмети — виходячи із наскрізних тем при вивченні предмета проводяться відповідні трактування, приклади й методи навчання, реалізуються надпредметні, поміжкласні проєкти, проєєкти, які охоплюють увесь коледж. Роль окремих предметів при навчанні за наскрізними темами різна й залежить від цілей і змісту окремого предмета та від того, наскільки тісно той чи інший предметний цикл пов’язаний із конкретною наскрізною темою;
 • роботу в проєктах; 
 • позакласну виховну та навчальну роботу тощо.

 

Наскрізна лінія Коротка характеристика
Екологічна безпека й сталий розвиток Формування в учнів соціальної активності, відповідальності та екологічної свідомості, готовності брати участь у вирішенні питань збереження довкілля і розвитку суспільства, усвідомлення важливості сталого розвитку для майбутніх поколінь.

Проблематика наскрізної лінії реалізується через завдання з реальними даними про використання природних ресурсів, їх збереження та примноження. Аналіз цих даних сприяє розвитку бережливого ставлення до навколишнього середовища, екології, формуванню критичного мислення, вміння вирішувати проблеми, критично оцінювати перспективи розвитку навколишнього середовища і людини. Можливі уроки на відкритому повітрі. 

Громадянська відповідальність Формування відповідального члена громади і суспільства, що розуміє принципи і механізми функціонування суспільства. Ця наскрізна лінія освоюється в основному через колективну діяльність (дослідницькі роботи, роботи в групі, проекти тощо), яка поєднує окремі предмети між собою і розвиває в учнів готовність до співпраці, толерантність щодо різноманітних способів діяльності і думок. 

Вивчення окремого предмета має викликати в учнів якомога більше позитивних емоцій, а її зміст — бути націленим на виховання порядності, старанності, систематичності, послідовності, посидючості і чесності. Приклад вчителя покликаний зіграти важливу роль у формуванні толерантного ставлення до товаришів, незалежно від рівня навчальних досягнень.

Здоров’я і безпека Становлення учня як емоційно стійкого члена суспільства, здатного вести здоровий спосіб життя і формувати навколо себе безпечне життєве середовище. 

Реалізується через завдання з реальними даними про безпеку і охорону здоров’я (текстові завдання, пов’язані з середовищем дорожнього руху, рухом пішоходів і транспортних засобів). Варто звернути увагу на проблеми, пов’язані із ризиками для життя і здоров’я. Вирішення проблем, знайдених з «ага-ефектом», пошук оптимальних методів вирішення і розв’язування задач тощо, здатні викликати в учнів чимало радісних емоцій.

Підприємливість і фінансова грамотність Розвиток лідерських ініціатив, здатність успішно діяти в технологічному швидкозмінному середовищі, забезпечення кращого розуміння учнями практичних аспектів фінансових питань (здійснення заощаджень, інвестування, запозичення, страхування, кредитування тощо).

Ця наскрізна лінія пов’язана з розв’язуванням практичних завдань щодо планування господарської діяльності та реальної оцінки власних можливостей, складання сімейного бюджету, формування економного ставлення до природних ресурсів. 

     

              Основними формами організації освітнього процесу є різні типи уроку: 

 • формування компетентностей;
 • розвитку компетентностей; 
 • перевірки та/або оцінювання досягнення компетентностей; 
 • корекції основних компетентностей; 
 • комбінований урок.

Також формами організації освітнього процесу можуть бути екскурсії, віртуальні подорожі, уроки-семінари, конференції, форуми, спектаклі, брифінги, квести, інтерактивні уроки (урок-«суд», урок-дискусійна група, урок з навчанням одних учнів іншими), інтегровані уроки, проблемні уроки, відео-уроки, прес-конференції, ділові ігри тощо. 

Засвоєння нового матеріалу можна проводити на лекції, конференції, екскурсії і т. д., зокрема й за допомогою інструментарію дистанційного навчання. Для конференції, дискусії вчителем або учнями визначаються теми доповідей учнів, основні напрями самостійної роботи. На навчальній екскурсії учні отримують знання, знайомлячись із експонатами в музеї, з роботою механізмів на підприємстві, спостерігаючи за різноманітними процесами, що відбуваються у природі. Консультації проводяться з учнями, які не були присутні на попередніх уроках або не зрозуміли, не засвоїли зміст окремих предметів. Розвиток і корекцію основних компетентностей можна, крім уроку відповідного типу, проводити на семінарі, заключній конференції, екскурсії тощо. Семінар як форма організації об’єднує бесіду та дискусію учнів. Заключна конференція може будуватися як у формі дискусії, так і у формі диспуту, на якому обговорюються полярні точки зору. Учитель або учні підбивають підсумки обговорення і формулюють висновки.

З метою засвоєння нового матеріалу та розвитку компетентностей, крім уроку, проводяться навчально-практичні заняття. Ця форма організації поєднує виконання різних практичних вправ, експериментальних робіт відповідно до змісту окремих предметів, менш регламентована й має акцент на більшій самостійності учнів в експериментальній та практичній діяльності. Досягнуті компетентності учні можуть застосувати на практичних заняттях і заняттях із практикуму. Практичне заняття — це така форма організації, у якій учням надається можливість застосовувати отримані ними знання в практичній діяльності. Експериментальні завдання, передбачені змістом окремих предметів, виконуються на заняттях із практикуму (виконання експериментально-практичних робіт). Оглядова конференція повинна передбачати обговорення ключових положень вивченого матеріалу, учнем розкриваються нові узагальнюючі підходи до його аналізу. 

Оглядова конференція може бути комплексною, тобто реалізувати міжпредметні зв’язки в узагальненні й систематизації навчального матеріалу. 

Оглядова екскурсія припускає цілеспрямоване ознайомлення учнів з об’єктами та спостереження процесів з метою відновити та систематизувати раніше отримані знання.

Учням, які готуються здавати заліки або іспити можливе проведення оглядових консультацій, які виконують коригувальну функцію, допомагаючи учням зорієнтуватися у змісті окремих предметів. 

Консультація будується за принципом питань і відповідей.

Перевірка та/або оцінювання досягнення компетентностей, крім уроку, може здійснюватися у формі заліку, співбесіди, контрольного навчально-практичного заняття. 

Залік як форма організації проводиться для перевірки якості засвоєння учнями змісту предметів, досягнення компетентностей. Співбесіда, як і залік, тільки у формі індивідуальної бесіди, проводиться з метою з’ясувати рівень досягнення компетентностей. Ці форми як правило застосовуються для учнів – членів збірних команд області та України з видів спорту.

Функцію перевірки та/або оцінювання досягнення компетентностей виконує навчально-практичне заняття. Учні одержують конкретні завдання, з виконання яких звітують перед учителем. 

Практичні заняття та заняття практикуму також можуть будуватися з метою реалізації контрольних функцій освітнього процесу. На цих заняттях учні самостійно виготовляють вироби, проводять виміри та звітують за виконану роботу.

Можливо проводити заняття в малих групах, бригадах і ланках (зокрема робота учнів у парах змінного складу) за умови, що окремі учні виконують роботу бригадирів, консультантів, тобто тих, хто навчає малу групу. 

Екскурсії, у першу чергу, покликані показати учням практичне застосування знань, отриманих при вивченні змісту окремих предметів (можливо поєднувати зі збором учнями в ході екскурсії матеріалу для виконання визначених завдань). 

Учні можуть самостійно знімати та монтувати відеофільми (під час відеоуроку) за умови самостійного розроблення сюжету фільму, підбору матеріалу, виконують самостійно розподілені ролі та аналізують виконану роботу.

Форми організації освітнього процесу можуть уточнюватись та розширюватись у змісті окремих предметів за умови виконання державних вимог Державного стандарту та окремих предметів протягом навчального року.

Вибір форм і методів навчання вчитель визначає самостійно, враховуючи конкретні умови роботи, забезпечуючи водночас досягнення конкретних очікуваних результатів, зазначених у навчальних програмах окремих предметів, зокрема й за допомогою можливостей та інструментів дистанційного навчання.

 

Розділ 6. Показники реалізації освітньої програми

Система внутрішнього забезпечення якості складається з наступних компонентів:

 • кадрове забезпечення освітньої діяльності;
 • навчально-методичне забезпечення освітньої діяльності;
 • матеріально-технічне забезпечення освітньої діяльності;
 • якість проведення навчальних занять;
 • моніторинг досягнення учнями результатів навчання (компетентностей).

Завдання системи внутрішнього забезпечення якості освіти:

 • оновлення методичної бази освітньої діяльності;
 • контроль за виконанням навчальних планів та освітньої програми, якістю знань, умінь і навичок учнів, розробка рекомендацій щодо їх покращення;
 • моніторинг та оптимізація соціально-психологічного середовища закладу освіти;
 • створення необхідних умов для підвищення фахового кваліфікаційного рівня педагогічних працівників.

Ступінь реалізації освітньої програми коледжу вимірюється на різних рівнях: від окремого учня до загальнодержавного, яким є зовнішнє незалежне оцінювання якості знань випускників старшої школи.

Безпосередньо в коледжі вимірювання показників освітньої програми відбувається у п’яти напрямках:

 1. Організація навчально-виховного процесу, де розглядаються питання:
 • готовність навчального закладу до нового навчального року;
 • формування мережі класів і груп;
 • стан планування роботи училища на навчальний рік, півріччя;
 • комплектування педагогічними кадрами;
 • допомога дітям пільгових категорій тощо.
 1. Умови навчально-виховного процесу, де розглядаються питання:
 • дотримання санітарно-гігієнічних норм в організації навчально-виховного процесу;
 • перевірка стану техніки безпеки, охорони праці;
 • відповідність нормативам навчально-матеріальної бази, її збереження та зміцнення;
 • навчально-методичне забезпечення навчально-виховного процесу;
 • забезпеченість закладу підручниками, довідковою літературою;
 •  забезпеченість навчально-технічним, мультимедійним обладнанням, комп’ютерною технікою тощо.
 1. Навчальна підсистема, де розглядаються питання:
 • виконання навчальних програм;
 • рівень навчальних досягнень учнів;
 • стан викладання предметів;
 • результати моніторингів (діагностика) рівня знань, умінь і навичок учнів;
 • стан індивідуальної роботи з учнями – членами збірних команд області, України;
 • стан роботи з учнями, що мають початковий рівень знань, умінь, навичок;
 • рівень адаптації учнів 7-8-х класів до умов коледжу;
 • контрольні зрізи знань учнів з предметів;
 • стан навчально-виховної роботи в класах;
 • стан роботи вчителів із зошитами учнів;
 • організація навчання учнів під час зборів;
 • організація повторення навчального матеріалу;
 • підготовка до ЗНО та державної підсумкової атестації;
 • працевлаштування випускників тощо.
 1. Виховна підсистема, де розглядаються:
 • планування виховної роботи в класних колективах;
 • діяльність органів учнівського самоврядування;
 • організація роботи з учнями, яким необхідна додаткова педагогічна увага;
 • результативність проведення загальношкільних свят;
 • стан виховної роботи в класах;
 • формування моральних якостей, рівень вихованості учнів;
 • участь батьків у виховному процесі тощо.
 1. Науково-методична підсистема, де розглядаються питання:
 • вивчення роботи молодих педагогів, надання їм методичної допомоги;
 • вивчення результативності методичної роботи;
 • результативність підвищення кваліфікації педагогічних працівників;
 • вивчення системи роботи вчителів, що підлягають атестації;
 • узагальнення та шляхи втілення передового педагогічного досвіду;
 • вивчення стану втілення в практичну роботу проблеми, над якою працює навчальний заклад тощо.

         Висновки за аналізом показників реалізації освітньої програми узагальнюються довідками та наказами, розглядаються на педрадах, засіданнях при директорі, робочих нарадах, обговорюються на засіданнях методичної ради, циклових комісій, тренерської ради, під час роботи з батьками.

 

        Розділ 7. Програмно-методичне забезпечення освітньої програми

       Реалізація змісту освіти в коледжі та досягнення прогнозованого результату її роботи забезпечується програмно-методичним матеріалом, що відповідає Переліку навчальних програм для учнів закладу загальної середньої освіти ІІ ступеня, затвердженому наказами Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 № 804 та від 23.10.2017 № 1407 та Переліку навчальних програм для учнів закладу загальної середньої освіти ІІІ ступеня, затвердженому наказами Міністерства освіти і науки України від  23.10.2017 № 1407 та від 24.11.2017 № 1539.

      Програмно – методичне забезпечення освітньої програми в коледжі наведено у таблицях 5 — 6.

      Наскрізна освітня програма КЗ «ДФКС» ДОР», сформована на основі Типових освітніх програм, не потребує окремого затвердження центральним органом забезпечення якості освіти. Її схвалює педагогічна рада закладу освіти та затверджує його директор. Наскрізна освітня програма коледжу та перелік освітніх компонентів, що передбачені відповідною освітньою програмою, оприлюднюються на вебсайті закладу освіти.

На основі освітньої програми  складається та затверджується навчальний план закладу освіти, що конкретизує організацію освітнього процесу.

 

 

Таблиця 1

до  наскрізної освітньої програми

 

Навчальний план  

 для 7-9-х класів комунального закладу «Дніпропетровський фаховий коледж спорту» Дніпропетровської обласної ради»
з навчанням українською мовою 

Освітні галузі Предмети
Кількість годин на тиждень у класах
7 8 9
Мови і літератури Українська мова  2,5 2 2
Українська література 2 2 2
Іноземна мова 3 2,5 2
Зарубіжна література 1,5 1,5 1,5
Суспільство-знавство Історія України 1 1,5 1,5
Всесвітня історія 1 1 1
Основи правознавства  1
Мистецтво* Музичне мистецтво 0,5
Образотворче мистецтво 0,5
Мистецтво 0,5 0,5
Математика Математика
Алгебра 2 2,5 2,5
Геометрія 2 2 2
Природо-знавство Природознавство
Біологія 2 2 2
Географія 2 2 1,5
Фізика 2 2 2,5
Хімія 1,5 2 1,5
Технології Трудове навчання 0,5 0,5 0,5
Інформатика 1 1 1
Здоров’я і фізична культура Основи здоров’я 0,5 0,5 0,5
Разом 25,5 25,5   25,5
Додатковий час на індивідуальні заняття та консультації 5 6 7,5
Гранично допустиме навчальне навантаження 32 33 33
Всього (без урахування поділу класів на групи) 30,5 31,5 33

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    

Таблиця 2

до наскрізної освітньої         програми 

 

Навчальний план  

 для 10-х та 11-х класів комунального закладу «Дніпропетровський фаховий коледж спорту» Дніпропетровської обласної ради»
з навчанням українською мовою 

 

Предмети Кількість годин на тиждень у класах
10 11
Базові предмети 24,5  23,5 
Українська мова  2 2
Українська  література  2 2
Зарубіжна література 1 1
Іноземна мова 2 2
Історія України   1,5  2
Всесвітня історія 1 1
Громадянська освіта 1,5 0
Математика (алгебра і початки аналізу та геометрія) 4 4
Біологія і екологія 2 2
Географія 1,5 1
Фізика і астрономія 3 3,5
Хімія 1,5  1,5 
Захист України 1,5 1,5
Вибірково-обов’язкові предмети (Інформатика, Технології, Мистецтво) 2 2
Додаткові години  на індивідуальні заняття 6,5  7,5 
Гранично допустиме тижневе навантаження на учня 33 33
Всього фінансується (без урахування поділу класу на групи) 38 38

 

 

 

 

        

 

                                      

 

Таблиця 3

до  наскрізної освітньої програми

 

Орієнтовний розподіл годин варіативної складової

навчального плану за предметами

 

Додатковий час на індивідуальні заняття та консультації Предмети Кількість годин
7 клас – 5 годин Історія

Іноземна мова

Математика

Фізика

1

2

1

1

8 клас – 6 годин Українська мова

Іноземна мова

Історія

Математика

Біологія

Фізика

1

2

1

1,5

0,5

0,5

9 клас – 7,5 годин Українська мова

Іноземна мова

Історія

Математика

Біологія

Географія

Фізика

1

2

1

1

0,5

               1

               1

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                 Таблиця 4

до  наскрізної освітньої програми

 

 

Орієнтовний розподіл годин варіативної складової

навчального плану за предметами

 

Додатковий час на індивідуальні заняття та консультації Предмети Кількість годин
10 клас – 6,5 годин Українська мова літератураІноземна мова

Історія

Громадянська освіта

Математика

Біологія

Фізика

             

              1

1,5

1

0,5

1

              1

             0,5

11 клас – 7.5 годин Українська мова, література

Іноземна мова

Історія

Географія

Математика

Біологія

Фізика

Хімія

              1

2

1

0,5

1

               1

             0,5

             0,5

 

 

 

 

 

 

Таблиця 5

до  наскрізної освітньої програми

 

Перелік навчальних програм 

для учнів закладу загальної середньої освіти ІІ ступеня

(затверджені наказами МОН від 07.06.2017 № 804 та від 23.10.2017 № 1407)

 

№ п/п Назва навчальної програми
Українська мова
Українська література
Біологія
Всесвітня історія
Географія
Зарубіжна література
Інформатика
Історія України
Математика
Мистецтво
Основи здоров’я
Природознавство
Фізика
Хімія
Іноземні мови

 

 

        

           

Таблиця 6

до  наскрізної освітньої програми

 

Перелік навчальних програм 

для учнів закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня 

(затверджені наказами МОН від 23.10.2017 № 1407 та від 24.11.2017 № 1539)

 

№ п/п Назва навчальної програми Рівень вивчення
Українська мова Рівень стандарту
Астрономія (авторський колектив під керівництвом Яцківа Я. Я.) Рівень стандарту
Біологія і екологія Рівень стандарту
Всесвітня історія Рівень стандарту
Географія Рівень стандарту
Громадянська освіта (інтегрований курс) Рівень стандарту
Зарубіжна література Рівень стандарту
Захист України Рівень стандарту
Інформатика  Рівень стандарту
Історія України Рівень стандарту
Математика (алгебра і початки аналізу та геометрія) Рівень стандарту
Технології  Рівень стандарту
Українська література Рівень стандарту
Фізика і астрономія (авторський колектив під керівництвом Локтєва В. М.) Рівень стандарту
Фізика і астрономія (авторський колектив під керівництвом Ляшенка О. І.) Рівень стандарту
Хімія Рівень стандарту
Іноземні мови Рівень стандарту

 

                                                                                              

 

СХВАЛЕНО                                                                         ЗАТВЕРДЖЕНО

Педагогічною радою                                                           наказ КЗ «ДФКС» ДОР»

 комунального закладу                                                         від               2020 року «Дніпропетровський фаховий                                            Директор

коледж спорту»                                                                     ___________М.Н. Лельчицький   

Дніпропетровської обласної ради»                                              (підпис)                                         

28.08.2020р., протокол № 1

                                                                                                       

 

 

Робочий навчальний план

для класів загальної середньої освіти

 ІІ-ІІІ ступеня

комунального закладу 

 «Дніпропетровський фаховий коледж спорту» Дніпропетровської обласної ради» 

 

м. Дніпро

 

 

       Метою діяльності коледжу є забезпечення можливостей для реалізації права громадян України на здобуття загальної середньої, передвищої фахової та вищої освіти, створення умов для успішного навчання, виховання, розвитку та самореалізації спортивно обдарованої молоді,  підготовка резерву до збірних команд України з окремих видів спорту та фахівців для галузі фізичної культури та спорту.   

       Заклад здійснює свою діяльність відповідно до Положення про заклад спеціалізованої освіти спортивного профілю зі специфічними умовами навчання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 05 листопада 1999 р. №2061 (зі змінами №1354 від 28.12.2011, №760 від 17.10.2013, №73 від 06.02.2019) та наказу Міністерства молоді та спорту України від 31 липня 2020 р. №803 «Про надання закладам освіти статусу закладу спеціалізованої освіти спортивного профілю із специфічними умовами навчання».

        Особливість навчально-виховного процесу в коледжі полягає в одночасній реалізації двох навчальних планів: навчального плану з загальноосвітніх предметів і Типового навчального плану з видів спорту, відповідно до якого учні основної та старшої школи отримують  тижневе фізичне навантаження  обсягом від  24-х до 32-х годин.

        Освітня програма для класів загальної середньої освіти ІІ ступеня (базова середня освіта) комунального закладу «Дніпропетровський фаховий коледж спорту» Дніпропетровської обласної ради» розроблена на виконання Закону України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року (схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14.12.2016 року №988-р), постанови Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 року № 1392 «Про затвердження Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти»,  наказу Міністерства освіти і науки України від 20.04.2018 року № 405 «Про затвердження типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти  ІІ ступеня».

        Освітня програма для 10-х, 11-х класів загальної середньої освіти ІІІ ступеня (профільна середня освіта) комунального закладу «Дніпропетровський фаховий коледж спорту» Дніпропетровської обласної ради» розроблена на виконання Закону України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року (схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14.12.2016 року №988-р), постанови Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 року № 1392 «Про затвердження Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти»,  наказу Міністерства освіти і науки України від 20.04.2018 року № 408 «Про затвердження типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти  ІІІ ступеня» (у редакції наказу Міністерства освіти і науки України від 28.11.2019 року №1493 зі змінами, внесеними наказом Міністерства освіти і науки України від 31.03.2020 року № 464). 

 

І. Навчальний план

для класів загальної середньої освіти ІІ ступеня 

та його обґрунтування

Навчальний план дає цілісне уявлення про зміст і структуру ІІ ступеня освіти, встановлює погодинне співвідношення між окремими предметами за роками навчання, визначає гранично допустиме тижневе навантаження учнів.  

 Навчальний план основної школи передбачає реалізацію освітніх галузей Базового навчального плану Державного стандарту через окремі предмети. Він охоплює інваріантну складову, сформовану на державному рівні, яка є спільною для всіх закладів загальної середньої освіти незалежно від підпорядкування і форм власності, та варіативну складову. Заклад освіти має повноваження здійснювати перерозподіл навчальних годин навчального плану в межах 15% від загального обсягу навчального навантаження (Лист Міністерства освіти і науки України від 11.08.2020 року № 1/9-430 «Щодо методичних рекомендацій про викладання навчальних предметів у закладах загальної середньої освіти у 2020-2021 навчальному році»).

         З метою уникнення перевантаження учнів в робочому навчальному плані коледжу зменшено години, відведені на образотворче мистецтво (0,5 год. в 7 класі), музичне мистецтво (0,5 год. в 7 класі), мистецтво (0,5 год. в 8 та 9 класах),   трудове      навчання     (по 0,5 годин в 7-9 класах ). Також перерозподілені години (у бік зменшення) з наступних предметів: 7 клас – зарубіжна література на 0,5 год., основи здоров’я – на 0,5 год.; 8 клас — зарубіжна література на 0,5 год., іноземна мова на 0,5 год., основи здоров’я – на 0,5 год., інформатика – на 1 год.; 9 клас — зарубіжна література на 0,5 год., іноземна мова на 1 год.,  основи здоров’я – на 0,5 год., інформатика – на 0,5 год., фізика – на 0,5 год. Відповідно до Листа Міністерства освіти і науки України від 11.08.2020 року № 1/9-430 «Щодо методичних рекомендацій про викладання навчальних предметів у закладах загальної середньої освіти у 2020-2021 навчальному році» збільшено кількість годин математики на 0,5 год. у 8 та 9 класах за рахунок годин варіативної частини робочого навчального плану.

Варіативна складова робочого навчального плану передбачає години, відведені для проведення індивідуальних занять та консультацій. Ці години переважно надаються для роботи з учнями — членами збірних команд області і України, які відсутні тривалий час на навчальних заняттях в коледжі у зв’язку з участю у зборах та змаганнях, та учнями, що вивчають  німецьку та французьку мови. Орієнтовний розподіл годин варіативної частини відображається в таблиці 2. 

Варіативність змісту базової середньої освіти реалізується також через запровадження в навчальних програмах резервного часу, що створює простір для задоволення освітніх потреб учнів, вирівнювання їх досягнень, розвитку наскрізних умінь тощо.

Повноцінність базової середньої освіти забезпечується реалізацією як інваріантної, так і варіативної складових, які в обов’язковому порядку фінансуються з бюджету.

З метою виконання вимог Державного стандарту навчальні плани коледжу містять усі предмети інваріантної складової, передбачені обраним варіантом навчальних планів (таблиця 1) Типової освітньої програми. 

Збереження здоров’я дітей належить до головних завдань навчального закладу. Тому формування навичок здорового способу життя та безпечної поведінки здійснюється не лише в рамках викладання обраного виду спорту, предмету «Основи здоров’я», а інтегрується у змісті всіх предметів інваріантної та варіативної складових навчальних планів. 

Змістове наповнення фізичного виховання в коледжі здійснюється відповідно до Типового навчального плану з видів спорту спеціалізованих навчальних закладів спортивного профілю, затвердженого у відповідному порядку Міністерством освіти і науки України і Міністерством молоді та спорту України. 

Для недопущення перевантаження учнів враховується їх навчання в закладах освіти іншого типу (художніх, музичних тощо). Таким чином за рішенням педагогічної ради коледжу при оцінюванні учнів дозволяється враховувати результати їх навчання з відповідних предметів (музика, образотворче мистецтво тощо) у позашкільних закладах.

Гранична наповнюваність класів та тривалість уроків встановлюються відповідно до Закону України «Про загальну середню освіту».

Навчальні плани коледжу зорієнтовані на роботу основної школи за 5-денним навчальним тижнем.

Поділ класів на групи при вивченні окремих предметів здійснюється відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 20.02.2002 № 128 «Про затвердження Нормативів наповнюваності груп дошкільних навчальних закладів (ясел-садків) компенсуючого типу, класів спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів), груп подовженого дня і виховних груп загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів та Порядку поділу класів на групи при вивченні окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 6 березня 2002 року за № 229/6517 (зі змінами). 

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 року № 1392 «Про затвердження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти» години фізичної культури не враховуються при визначенні гранично допустимого навантаження учнів.

 

Таблиця 1

до  навчального плану

 

Навчальний план  

 для 7-9-х класів комунального закладу «Дніпропетровський фаховий коледж спорту» Дніпропетровської обласної ради»
з навчанням українською мовою 

Освітні галузі Предмети
Кількість годин на тиждень у класах
7 8 9
Мови і літератури Українська мова  2/3 2 2
Українська література 2 2 2
Іноземна мова 3 3/2 2
Зарубіжна література 2/1 1/2 1/2
Суспільство-знавство Історія України 1 1/2 2/1
Всесвітня історія 1 1 1
Основи правознавства  1
Мистецтво* Музичне мистецтво 1/0
Образотворче мистецтво 0/1
Мистецтво 1/0 1/0
Математика Математика
Алгебра 2 3/2 3/2
Геометрія 2 2 2
Природо-знавство Природознавство
Біологія 2 2 2
Географія 2 2 1/2
Фізика 2 2 2/3
Хімія 1/2 2     2/1
Технології Трудове навчання 0/1 0/1 1/0
Інформатика 1 1 1
Здоров’я і фізична культура Основи здоров’я 1/0 0/1 0/1
Разом 25/26 25/26   26/25
Додатковий час на індивідуальні заняття та консультації 5 6 7,5
Гранично допустиме навчальне навантаження 32 33 33
Всього (без урахування поділу класів на групи) 30,5 31,5 33

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    

                                                              

                                                                    Таблиця 2

                                                                                        до навчального плану

 

Орієнтовний розподіл годин варіативної складової

навчального плану за предметами

 

Додатковий час на індивідуальні заняття та консультації Предмети Кількість годин
7 клас – 5 годин Історія

Іноземна мова

Математика

Фізика

1

2

1

1

8 клас – 6 годин Українська мова

Іноземна мова

Історія

Математика

Біологія

Фізика

1

2

1

1,5

0,5

0,5

9 клас – 7,5 годин Українська мова

Іноземна мова

Історія

Математика

Біологія

Географія

Фізика

1

2

1

1

0,5

               1

               1

 

 

 

 

 

 

 

 

              Таблиця 3

              до навчального плану

 

Перелік навчальних програм 

для учнів закладу загальної середньої освіти ІІ ступеня

(затверджені наказами МОН від 07.06.2017 № 804 та від 23.10.2017 № 1407)

 

№ п/п Назва навчальної програми
Українська мова
Українська література
Біологія
Всесвітня історія
Географія
Зарубіжна література
Інформатика
Історія України
Математика
Мистецтво
Основи здоров’я
Природознавство
Фізика
Хімія
Іноземні мови

 

 

 

 

 

 

ІІ. Навчальний план

для класів загальної середньої освіти ІІІ ступеня

 та його обґрунтування

Навчальний план дає цілісне уявлення про зміст і структуру ІІІ ступеня освіти, встановлює погодинне співвідношення між окремими предметами за роками навчання, визначає гранично допустиме тижневе навантаження учнів.  

Профільність є ефективним засобом диференціації навчання у старшій школі, вона має на меті забезпечити більш глибоку підготовку старшокласників у тій галузі знань і діяльності, до яких у них сформувались стійкі інтереси та здібності.                                                                                                                                                                                                                                     

Навчальний план старшої школи коледжу реалізує зміст освіти залежно від обраного профілю навчання, а саме: спортивної спеціалізації закладу.   

Навчальний план для 10-11-х класів коледжу розроблено відповідно до Державного стандарту. Він містить загальний обсяг навчального навантаження та тижневі години, передбачені на вивчення базових предметів, вибірково-обов’язкових предметів, профільних предметів (фізична культура з обраного виду спорту), а також  години на індивідуальні заняття тощо.

Навчальний план коледжу містить перелік базових предметів, який містить окремі предмети суспільно-гуманітарного та математично-природничого циклів.

До базових предметів належать: «Українська мова», «Українська література», «Зарубіжна література», «Іноземна мова», «Історія України», «Всесвітня історія», «Громадянська освіта», «Математика», «Фізика і астрономія», «Біологія і екологія», «Хімія», «Географія», «Захист Вітчизни». 

Зазначена кількість тижневих годин на вивчення базових предметів має забезпечити досягнення рівня очікуваних результатів навчання учнів згідно з державними вимогами Державного стандарту. Заклад освіти має повноваження здійснювати перерозподіл навчальних годин навчального плану в межах 15% від загального обсягу навчального навантаження (Лист Міністерства освіти і науки України від 11.08.2020 року № 1/9-430 «Щодо методичних рекомендацій про викладання навчальних предметів у закладах загальної середньої освіти у 2020-2021 навчальному році»).  

Реалізація змісту освіти, визначеного Державним стандартом, також забезпечується вибірково-обов’язковими предметами («Інформатика», «Технології», «Мистецтво»), що вивчаються на рівні стандарту. Із запропонованого переліку учень має обрати два предмети – один в 10 класі, інший в 11 класі, або одночасно два предмети в 10 і 11 класах (у такому разі години, передбачені на вибірково-обов’язкові предмети діляться між двома обраними предметами). 

Відповідно до Листа Міністерства освіти і науки України від 11.08.2020 року № 1/9-430 «Щодо методичних рекомендацій про викладання навчальних предметів у закладах загальної середньої освіти у 2020-2021 навчальному році» та з урахуванням 100%-го складання учнями 11-х класів зовнішнього незалежного оцінювання з 2021 року, збільшено кількість годин математики на 1 год. у 10 та 11 класах за рахунок 0,5 год. інформатики та 0,5 год. технологій; у 10 класах зменшено на 0,5 год. години, відведені на громадянську освіту, а за рахунок цього збільшено на 0,5 год. години на індивідуальні заняття; у 11 класах зменшено на 0,5 год. години, відведені на вивчення хімії та фізики (це пов’язано з тим, що протягом всього періоду існування ЗНО, ці предмети складають 0-2% випускників), натомість за рахунок цього збільшено на 0,5 год. години на вивчення Історії України (ЗНО складають 70-80% випускників) та на 0,5 год.  – на індивідуальні заняття. Загальні зміни навантаження (у бік зменшення – 1,5 год., збільшення – 1 год.) складають 2,5 години в 10 класах, що відповідає 7,5% та 2 години у бік зменшення і 1 у бік збільшення – 3 години в 11-х класах, що відповідає  9%.

          Години, відведені на індивідуальні заняття, надаються для роботи з учнями — членами збірних команд області і України, які відсутні тривалий час на навчальних заняттях в коледжі у зв’язку з участю у зборах та змаганнях, та учнями, що вивчають  німецьку та французьку мови. Орієнтовний розподіл годин варіативної частини відображається в таблиці 4.                                                                                                                                                                                                                                    

Години варіативної складової передбачаються на індивідуальні та групові заняття. Ці години надаються для роботи з учнями — членами збірних команд області і України, які відсутні тривалий час на навчальних заняттях в коледжі у зв’язку з участю у зборах та змаганнях, та учнями, що вивчають  німецьку та французьку мови. 

         Варіативність змісту профільної середньої освіти реалізується також через запровадження в навчальних програмах резервного часу, що створює простір для задоволення освітніх потреб учнів, вирівнювання їх досягнень, розвитку наскрізних умінь тощо.

           Орієнтовний розподіл годин варіативної частини відображається в таблиці 4.

Гранично допустиме навчальне навантаження учнів встановлюється відповідно до вимог чинних нормативних документів, що визначають санітарно-епідеміологічні вимоги до освітнього процесу та закладів освіти усіх форм власності.

Навчальний план зорієнтований на роботу коледжу за шестиденним навчальним тижнем. 

Змістове наповнення фізичної культури в коледжі здійснюється відповідно до Типового навчального плану з видів спорту спеціалізованих навчальних закладів спортивного профілю, затвердженого у відповідному порядку Міністерством освіти і науки України і Міністерством молоді та спорту України. 

Для недопущення перевантаження учнів можливе врахування їх навчання в закладах освіти іншого типу за рішенням педагогічної ради коледжу.

Гранична наповнюваність класів та тривалість уроків встановлюються відповідно до Закону України «Про загальну середню освіту». 

Поділ класів на групи при вивченні окремих предметів здійснюється відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 20.02.2002 № 128 «Про затвердження Нормативів наповнюваності груп дошкільних навчальних закладів (ясел-садків) компенсуючого типу, класів спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів), груп подовженого дня і виховних груп загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів та Порядку поділу класів на групи при вивченні окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 6 березня 2002 року за № 229/6517 (зі змінами). 

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 року № 1392 «Про затвердження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти» години фізичної культури не враховуються при визначенні гранично допустимого навантаження учнів.

 

Заступник директора  з навчальної роботи                                    О.В. Зайцева                                                       

 

           Таблиця 4

            до навчального плану 

 

Навчальний план  

 для 10-11-х класів    комунального закладу «Дніпропетровський фаховий коледж спорту» Дніпропетровської обласної ради»
з навчанням українською мовою 

 

 

Предмети Кількість годин на тиждень у класах
10 11
Базові предмети 25/24  23/24 
Українська мова  2 2
Українська  література  2 2
Зарубіжна література 1 1
Іноземна мова 2 2
Історія України   2/1  2
Всесвітня історія 1 1
Громадянська освіта 1/2 0
Математика (алгебра і початки аналізу та геометрія) 4 4
Біологія і екологія 2 2
Географія 2/1 1
Фізика і астрономія 3 3/4
Хімія 1/2  2/1 
Захист України 2/1 1/2
Вибірково-обов’язкові предмети 

Інформатика

Технології

2

1

1

2

1

1

Додаткові години  на індивідуальні заняття 6,5  7,5 
Гранично допустиме тижневе навантаження на учня 33 33
Всього фінансується (без урахування поділу класу на групи) 38 38

 

 

 

 

 

 

 

            Таблиця 5

            до навчального плану

 

Орієнтовний розподіл годин варіативної складової

навчального плану за предметами

 

Додатковий час на індивідуальні заняття та консультації Предмети Кількість годин
10 клас – 6,5 годин Українська мова, літератураІноземна мова

Історія

Громадянська освіта

Математика

Біологія

Фізика

             

              1

1,5

1

0,5

1

              1

             0,5

11 клас – 7.5 годин Українська мова, література

Іноземна мова

Історія

Географія

Математика

Біологія

Фізика

Хімія

              1

2

1

0,5

1

               1

             0,5

             0,5

 

 

 

 

 

 

 

 

                       Таблиця 6

                       до навчального плану

 

Перелік навчальних програм 

для учнів закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня 

(затверджені наказами МОН від 23.10.2017 № 1407 та від 24.11.2017 № 1539)

 

№ п/п Назва навчальної програми Рівень вивчення
Українська мова Рівень стандарту
Астрономія (авторський колектив під керівництвом Яцківа Я. Я.) Рівень стандарту
Біологія і екологія Рівень стандарту
Всесвітня історія Рівень стандарту
Географія Рівень стандарту
Громадянська освіта (інтегрований курс) Рівень стандарту
Зарубіжна література Рівень стандарту
Захист України Рівень стандарту
Інформатика  Рівень стандарту
Історія України Рівень стандарту
Математика (алгебра і початки аналізу та геометрія) Рівень стандарту
Технології  Рівень стандарту
Українська література Рівень стандарту
Фізика і астрономія (авторський колектив під керівництвом Локтєва В. М.) Рівень стандарту
Фізика і астрономія (авторський колектив під керівництвом Ляшенка О. І.) Рівень стандарту
Хімія Рівень стандарту
Іноземні мови Рівень стандарту

 

    Заступник директора з навчальної роботи   __________       О.В. Зайцева 

    (підпис)