СИСТЕМА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ у КЗ «ДФКС» ДОР»

 Система забезпечення якості вищої освіти (система внутрішнього забезпечення якості) у КОМУНАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ

«ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ СПОРТУ» ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ»

 

Подальші соціально-економічні й політичні зміни в суспільстві, зміцнення державності України, входження її в цивілізоване світове співтовариство неможливі без структурної реформи національної системи вищої освіти, спрямованої на забезпечення мобільності, працевлаштування та конкурентоспроможності фахівців з вищою освітою.

Забезпечення якості вищої освіти в  Коледжі здійснюється згідно з Положенням про систему забезпечення якості вищої освіти (систему внутрішнього забезпечення якості) у КОМУНАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ  «ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ СПОРТУ» ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ», затвердженого педагогічною радою та введеного в дію наказом директора від___.02.2020 року №____.

 

1.       Загальні положення

1.1 Положення розроблено на підставі Закону України «Про вищу освіту» від 1 липня 2014 року №1556-VII  та на принципах, викладених у «Стандартах і рекомендаціях щодо забезпечення якості в Європейському просторі вищої освіти» Європейської асоціації із забезпечення якості вищої освіти.

1.2. Принципи і процедури забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти.

1.2.1. Систему забезпечення якості вищої освіти (систему внутрішнього забезпечення якості) у комунальному закладі  «Дніпропетровський фаховий коледж спорту» Дніпропетровської обласної ради» розроблено згідно з принципами:

– відповідності європейським та національним стандартам якості вищої освіти;

–автономії вищого навчального закладу, який несе відповідальність за забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти;

– здійснення моніторингу якості;

– системного підходу, який передбачає управління якістю на всіх стадіях освітнього процесу;

– постійного підвищення якості;

– залучення студентів, роботодавців та інших зацікавлених сторін до процесу забезпечення якості;

– відкритості інформації на всіх етапах забезпечення якості.

1.2.2. Система передбачає здійснення таких процедур і заходів:

– удосконалення планування освітньої діяльності: затвердження, моніторинг і періодичний перегляд освітніх програм;

– підвищення якості контингенту здобувачів вищої освіти;

– посилення кадрового потенціалу Коледжу;

–забезпечення наявності необхідних ресурсів для організації освітнього процесу та підтримки здобувачів вищої освіти;

– розвиток інформаційних систем з метою підвищення ефективності управління освітнім процесом;

– забезпечення публічності інформації про діяльність Коледжу;

–створення ефективної системи запобігання та виявлення академічного плагіату у наукових працях працівників навчального закладу і здобувачів вищої освіти.

 

2.Планування освітньої діяльності: розробка, затвердження, моніторинг і періодичний перегляд освітніх програм.

2.1. Механізм розробки, затвердження, моніторингу та періодичного перегляду освітніх програм регулюється «Положенням про організацію освітнього процесу у КОМУНАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ «ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ СПОРТУ» ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ»

2.2. Освітня програма (освітньо-професійна програма) має відповідати вимогам стандарту вищої освіти.

2.3. Стандарти вищої освіти використовуються для визначення та оцінювання якості змісту та результатів освітньої діяльності.

2.4. За відсутності затверджених у встановленому порядку стандартів вищої освіти Коледж  розробляє тимчасові стандарти вищої освіти, які лежать в основі освітньої діяльності Коледжу.

2.5. Освітня (освітньо-професійна) програма для  спеціальності, за якою здійснюється підготовка молодших спеціалістів в Коледжі, розробляється робочою групою  до складу якої входять керівник підрозділу, провідні фахівці з даної спеціальності, представники роботодавців та студентського самоврядування. Освітня програма затверджується у встановленому порядку і вводиться в дію наказом директора.

2.6. На підставі освітньо-професійної програми навчальною частиною розробляється навчальний план для відповідної спеціальності. Навчальний план є нормативним документом, який визначає зміст навчання та регламентує організацію освітнього процесу. Навчальний план затверджується рішенням Педагогічної  ради Коледжу і вводиться в дію наказом по Коледжу.

2.7. На підставі навчального плану розробляється робочий навчальний план для спеціальності. Координацію  діяльності робочої групи і контроль за виконанням вимог щодо навчальних планів здійснює заступник директора  з навчальної роботи.

2.8. Навчальні програми дисциплін розробляються цикловими комісіями згідно з вимогами освітньої програми підготовки фахівців. З метою забезпечення цілісності освітнього матеріалу, забезпечення професійної спрямованості змісту навчання, попередження дублювання, врахування міждисциплінарних зв’язків навчальні програми розглядаються методичною радою Коледжу.

Після ухвалення навчальної програми методичною радою вона затверджується у відповідному порядку.

2.9. Перегляд освітніх програм відбувається за результатами їхнього моніторингу.

2.10. Критерії, за якими відбувається перегляд освітніх програм, формуються як у результаті зворотного зв’язку із педагогічними працівниками, студентами, випускниками і роботодавцями, так і внаслідок прогнозування розвитку галузі та потреб суспільства.

2.11. Відповідальні за впровадження та виконання: циклові комісії, методична рада, навчальний відділ, заступник директора з навчальної роботи, Педагогічна рада Коледжу.

2.12. Показники: рівень оновлення освітньої програми, рівень участі роботодавців у розробці та внесенні змін, рівень задоволеності студентів (випускників), індекс працевлаштування випускників, рейтинг за оцінками роботодавців.

 

3.       Формування якісного контингенту здобувачів вищої освіти.

3.1. Якість набору студентів забезпечується за рахунок:

– підготовки учнів за предметами незалежного оцінювання якості освіти (ЗНО), що здійснюється у структурі загальноосвітньої школи-інтернату Коледжу;

– пошуку та підтримки обдарованих у спорті дітей, сприянню їхній подальшій освіті;

– профорієнтаційної роботи серед школярів: здійснюється тренерським викладацьким складом Коледжу;

– співробітництва із дитяче – юнацькими спортивними школами, спортивними клубами міста та області, інших міст України;

– організованої роботи приймальної комісії.

3.2. Відповідальні за впровадження та виконання: спортивна частина Коледжу, приймальна комісія, методичні об’єднання з видів спорту.

3.3. Показники: конкурс за спеціальністю, рівень роботи приймальної комісії, рівень початкових знань студентів, рівень відповідності спортивних результатів затвердженим вимогам.

 

4.       Система оцінювання знань студентів

4.1. Оцінювання знань студентів здійснюється відповідно до Положень:

— Про організацію освітнього процесу у КОМУНАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ  «ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ СПОРТУ» ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ»;

—   Про порядок оцінювання знань студентів;

—   Про оцінювання залишкових знань студентів.

4.2. Система оцінювання знань студентів включає вхідний, поточний, семестровий, відстрочений, директорський контроль знань та атестацію здобувачів вищої освіти.

4.3. Вхідний контроль проводиться на початку навчання в Коледжі з  метою виявлення шкільного рівня підготовки, необхідного для засвоєння конкретної дисципліни та надання практичної індивідуальної допомоги студентам у поповненні необхідних знань. Проводить його педагогічний працівник, якому доручено викладати відповідну дисципліну.

Підсумки контролю обговорюються на засіданнях циклових комісій та плануються заходи щодо підвищення рівня знань студентів.

4.4. Поточний контроль здійснюється протягом семестру під час проведення лекційних, практичних, лабораторних, семінарських занять і оцінюється сумою набраних балів. Основна мета поточного контролю – забезпечення зворотного зв’язку між педагогічними працівниками та студентами у процесі навчання, забезпечення управління навчальною мотивацією студентів. Поточний контроль проводиться у формі усного опитування або письмового експрес-контролю.

4.5. Семестровий підсумковий контроль проводиться у формі екзамену, диференційованого заліку чи заліку, визначених навчальним планом у терміни,

передбачені графіком навчального процесу, та в обсязі навчального матеріалу,

визначеному робочою програмою дисципліни.

4.6. Критерії оцінювання є   обов’язковою складовою   навчальної програми з

дисципліни. На початку семестру педагогічний працівник, який викладає дисципліну, повинен   ознайомити    студентів зі   змістом, структурою, формою

екзаменаційної (залікової)  роботи  та  прикладами  завдань  попередніх років, а

також із системою і критеріями її оцінювання.

4.7. Відстрочений контроль, або контроль збереження знань, проводиться через деякий час після вивчення дисципліни. Цей вид контролю не впливає на результативність (оцінку) навчання студента і проводиться вибірково для визначення рівня залишкових знань студентів, контролю якості навчального процесу та удосконалення критеріїв оцінювання навчальних здобутків студентів.

4.8. Відстрочений контроль з певної дисципліни проводиться за розпорядженням директора (заступника директора з навчальної роботи), яким визначається персональний склад комісії, яка його проводить, і термін проведення (у семестрі, наступному за семестром, в якому студенти складали екзамен з цієї дисципліни).

4.9. Директорський контроль якості підготовки студентів з дисципліни є контролем стійкості знань, умінь та навичок і може проводитись за темами дисципліни, що була вивчена в попередньому семестрі, або за навчальною програмою всієї дисципліни як для перевірки готовності студентів до підсумкового контролю, так і для перевірки залишкових знань студентів.

4.10. Пакет завдань для проведення директорського контролю розробляється педагогічними працівниками циклових комісій, які викладають відповідні дисципліни та затверджується методичною радою Коледжу.

4.11. Директорський контроль проводиться у письмовій формі та у формі тестування, в тому числі, комп’ютерного. Контроль проводять працівники навчального відділу за присутності педагогічного працівника.

4.12. За підсумками проведення директорського контролю знань студентів навчальним відділом проводиться його детальний аналіз, результати якого розглядаються на засіданнях циклових комісій, методичних нарадах та  доводяться до відома директора.

4.13. Атестація здобувачів вищої освіти – це встановлення відповідності засвоєних здобувачами вищої освіти рівня та обсягу знань, умінь, інших компетентностей вимогам стандартів вищої освіти.

4.14. Атестація випускників проводиться за акредитованою спеціальністю та завершується  наданням документів встановленого зразка про присудження відповідного ступеня освіти та присвоєння здобутої кваліфікації. Атестація здійснюється відкрито і гласно.

4.15. Для проведення атестації випускників за освітньо – кваліфікаційним  рівнем «молодший спеціаліст» в  Коледжі створюється  Екзаменаційна  комісія.

Терміни проведення атестації визначаються навчальними планами підготовки фахівців та графіком освітнього процесу. Атестацію проходить кожний студент після повного виконання ним навчального плану за відповідним освітньо — кваліфікаційним рівнем.

4.16. Голова Екзаменаційної комісії затверджується рішенням педагогічної ради Коледжу за поданням директора з числа провідних фахівців галузі, представників інших ВНЗ (за їхньою згодою).

4.17. Члени комісії призначаються з числа керівників підрозділів, провідних викладачів коледжу.

4.18. Програма, методика та форма проведення екзамену (усно, письмово, тестування, комп’ютерне тестування), порядок організації захисту дипломних робіт, критерії оцінювання компетентностей на екзамені та під час захисту дипломних робіт визначаються цикловою комісією, що випускає молодших спеціалістів,  погоджуються з методичною радою та затверджуються Педагогічною радою Коледжу.

4.19. Студенти забезпечуються програмою комплексного державного екзамену  не пізніше ніж за півроку до проведення атестації.

4.20. Рецензування дипломної роботи доручають висококваліфікованим педагогічним  працівникам Коледжу, провідним спеціалістам в галузі фізичної культури та спорту. Рецензія повинна мати оцінку дипломної роботи за прийнятою шкалою оцінки знань.

4.21. Після кожної сесії визначаються та оприлюднюються рейтинги студентів за успішністю.

4.22. Для врахування думки студентів щодо якості та об’єктивності системи оцінювання проводяться щорічні соціологічні опитування студентів і випускників, а також студентський моніторинг якості освітнього процесу.

4.23. Відповідальні за впровадження та вдосконалення: навчальний відділ, заступник директора з навчальної роботи, циклові комісії, методична рада, Студентська рада.

4.24. Показники: рівень успішності, рівень заборгованості, кількість переможців Всеукраїнських и міжнародних змагань, якість підготовки випускників за зовнішнім оцінюванням.

 

5.       Посилення практичної підготовки студентів.

5.1. Організація практичної підготовки студентів здійснюється відповідно до

«ПОЛОЖЕННЯ ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ У КОМУНАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ  «ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ СПОРТУ» ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ».

5.2. Мета практики – набуття студентами професійних компетентностей для подальшого їх використання у реальних виробничих умовах.

5.3. Зміст і послідовність проходження практики визначається програмою практики, яка розробляється відповідною цикловою комісією за участю представників роботодавців та студентів.

5.4. Практика студентів проводиться на базах Коледжу та зовнішніх базах практики, які мають відповідати вимогам програми. З зовнішніми базами практики (дитяче-юнацькими школами, спортивними клубами, загальноосвітніми школами тощо) Коледж укладає договори на її проведення.

5.5. Рівень проведення практики залежить  від  якості  кадрового  і методичного забезпечення.

5.6. Підсумки кожної практики обговорюються на засіданнях методичної ради, а загальні підсумки підводяться на педагогічних радах Коледжу не менше одного разу протягом навчального року.

5.7. Моніторинг якості організації практики забезпечують щорічні опитування студентів, випускників, потенційних роботодавців, а також система студентського моніторингу якості освітнього процесу.

5.8. Відповідальні за впровадження та вдосконалення: випускова циклова комісія, методичні комісії підрозділів, навчальний відділ, заступник директора з навчальної роботи.

5.9. Показники: індекс  працевлаштування  випускників, рейтинг  за  оцінками

роботодавців.

 

 

6.       Забезпечення якості кадрового складу

6.1. Процедура відбору та призначення на посаду педагогічних працівників.

Для роботи в Коледжі обираються найбільш кваліфіковані педагогічні працівники. При цьому враховуються результати студентського опитування. Педагогічні працівники призначаються на посаду  наказом директора за поданням заступника директора з навчальної роботи. За необхідністю на роботу за сумісництвом запрошуються провідні фахівці інших вищих навчальних закладів міста, в першу чергу Придніпровської академії  фізичної культури і спорту.

6.2. Планування роботи та звітування педагогічних працівників.

6.2.1. Організація роботи педагогічних працівників здійснюється відповідно до Положення про планування роботи, звітування й оцінювання педагогічних працівників у КОМУНАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ  «ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ СПОРТУ» ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ».

6.2.2. Основним документом планування та обліку роботи  педагогічних працівників Коледжу є Індивідуальний план роботи педагогічного працівника. В Індивідуальному плані зазначають всі види робіт, що плануються на навчальний рік та за якими педагогічний працівник звітує із заповненням відповідної графи. Основними видами робіт є навчальна, методична та організаційна. Індивідуальні плани розглядаються на засіданні циклової комісії, погоджуються її головою та затверджуються заступником директора з навчальної роботи.

6.2.3. Щорічно наприкінці навчального року на засіданні циклової комісії

обговорюється виконання педагогічними працівниками Індивідуальних планів. Педагогічний працівник зобов’язаний скласти письмовий звіт, який заслуховується на засіданні циклової комісії. Голова циклової комісії робить висновок про виконання педагогічним працівником Індивідуального плану роботи. Висновок затверджується на засіданні циклової комісії.

6.2.4. Не рідше одного разу на 5 років  при проведенні атестації педагогічного працівника  проводиться його звітування щодо якості виконання  службових обов’язків за всіма видами робіт: навчальної, методичної та організаційної. Паралельно адміністрацією Коледжу здійснюється комплексна перевірка стану викладання предметів, якості знань вихованців тощо. Аналіз роботи викладача здійснюється як на  засіданнях циклової комісії, так і на проміжних та заключному засіданнях атестаційної комісії Коледжу. Саме атестаційна комісія приймає рішення щодо відповідності педагогічного працівника займаній посаді, присвоює (порушує клопотання про присвоєння) кваліфікаційних категорій, педагогічних звань.

6.2.5. Відповідальні за впровадження та виконання: навчальний відділ, заступник директора з навчальної роботи, голови циклових комісій, атестаційна комісія.

6.3. Моніторинг якості освітньої діяльності. Оцінювання педагогічних працівників

6.3.1. Оцінювання  педагогічних працівників забезпечує об’єктивний аналіз якості щодо виконаної роботи  та слугує фактором подальшої активізації професійної діяльності.

6.3.2. Оцінювання педагогічних працівників здійснюється шляхом визначення їхніх рейтингів.

6.3.3. Індивідуальні рейтинги є основою для стимулювання педагогічних працівників: преміювання, встановлення надбавок, представлення до присвоєння педагогічних чи почесних звань тощо.

6.3.4. Показники рейтингу ґрунтуються на переліку видів роботи педагогічних працівників, акредитаційних вимогах, вимогах посадових інструкцій педагогічних працівників, вимогах до діяльності Коледжу, показниках для визначення рейтингів ВНЗ та вимог Програми розвитку Коледжу до 2026 року.

6.3.5. Визначення рейтингів педагогічних працівників проводить наприкінці навчального року рейтингова комісія, головою якої є заступник директора з навчальної роботи.

6.3.6. Рейтингові списки педагогічних працівників оприлюднюються на офіційному сайті КЗ «ДФКС»ДОР».

6.3.7. Складовою моніторингу якості освітньої діяльності є визначення рейтингів циклових комісій за підсумками навчального року. Метою визначення рейтингів циклових комісій є встановлення підрозділів, що роблять найбільший внесок у підвищення якості підготовки фахівців і розвиток методичної бази.

Критерії оцінки охоплюють кваліфікаційні показники педагогічних  працівників, науково-методичну діяльність, підготовку кадрів вищої кваліфікації. Визначення рейтингів циклових комісій проводиться у червні поточного року, результати оприлюднюються на засіданні педагогічної ради Коледжу.

6.3.8. З метою розширення участі студентів у моніторингу якості освіти та оцінюванні роботи педагогічних працівників в Коледжі впроваджено систему студентського моніторингу якості освіти.  Складовою моніторингу якості освіти й оцінювання роботи педагогічних працівників є соціологічні опитування студентів і випускників.

6.4. Підвищення кваліфікації педагогічних  працівників

6.4.1. Метою підвищення кваліфікації та стажування педагогічних працівників Коледжу є вдосконалення професійної підготовки шляхом поглиблення, розширення й оновлення професійних компетентностей.

6.4.2. Працівники Коледжу  підвищують кваліфікацію та проходять стажування  у вищих навчальних закладах області та України відповідно до Порядку підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2019року № 800 ( зі змінами Постанова Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2019р. № 1133.

6.4.3. Коледж забезпечує підвищення кваліфікації та стажування педагогічних  працівників не рідше одного разу на п’ять років із збереженням середньої заробітної плати. Підвищення кваліфікації та стажування педагогічних працівників організовується та проводиться згідно з п’ятирічним планом-графіком, який затверджується атестаційною комісією  Коледжу та вводиться в дію наказом директора.

6.4.4. Підвищення кваліфікації чи стажування є обов’язковим при проведенні атестації педагогічних працівників.

6.4.5. Підвищення кваліфікації та стажування педагогічних працівників здійснюється за такими формами:

– довгострокове підвищення кваліфікації: курси, стажування;

–короткострокове підвищення кваліфікації: семінари, семінари-практикуми, тренінги, конференції, вебінари, «круглі столи» тощо.

6.4.6. Педагогічні працівники Коледжу підвищують кваліфікацію в  школі педагогічної майстерності Коледжу, що включає в себе методичні об’єднання, психолого – педагогічні семінари, що працюють над вирішенням певної проблеми. Метою школи є вдосконалення психолого-педагогічної майстерності педагогічних працівників, оволодіння сучасними освітніми технологіями, формування індивідуального стилю професійної діяльності.

6.4.7. Підвищення кваліфікації педагогічних працівників щодо організації та володіння технологіями дистанційного навчання проводиться на курсах, що проводяться при регіональному Інституті післядипломної освіти педагогічних працівників або іншого суб’єкта підвищення кваліфікації, що мають ліцензію на підвищення кваліфікації або провадять освітню діяльність за акредитованою освітньою програмою.

6.4.8. Відповідальні за впровадження та виконання: циклові комісії, заступник директора з навчальної роботи.

6.4.9. Показники: оцінка фахового рівня  педагогічних працівників студентами, випускниками, зовнішніми експертами; наслідки проведення атестації, кількість педагогічних працівників, які отримали вищу категорію, педагогічні звання.

 

 

7. Забезпечення наявності необхідних ресурсів для організації освітнього

процесу та підтримки здобувачів вищої освіти

7.1. Забезпечення необхідними ресурсами освітнього процесу в Коледжі відповідає ліцензійним та акредитаційним вимогам.

7.2. Забезпечення необхідними ресурсами освітнього процесу

7.2.1. Матеріально-технічна база Коледжу повністю пристосована для підготовки фахівців. Освітній процес здійснюється в навчальному корпусі, на

спортивних базах Коледжу, на базах практик. Забезпеченість процесу складає 100%.

7.2.2. Забезпеченість комп’ютерами наявного контингенту студентів складає 1 комп’ютер на 2 студенти. Заняття за розкладом проводяться в спеціалізованих кабінетах та комп’ютерному кабінеті. В Коледжі  створено умови  доступу до інтернету, в корпусах діє Wi-Fi мережа.

7.2.3. Освітній процес забезпечено навчальною, методичною та науковою літературою на паперових та електронних носіях завдяки фондам бібліотеки, веб-ресурсам Коледжу, заключенням договорів про тиражування методичних посібників з типографією.

7.3. Підтримка здобувачів вищої освіти

Підтримка здобувачів вищої освіти забезпечується розвиненою соціальною інфраструктурою:

—          гуртожитком, що 100% забезпечує потреби  студентів;

—          чотириразовим харчуванням;

—          басейном на 25м в головному корпусі;

—          спортивним залом;

—          тренажерними залами;

—          відновлювальним комплексом з сауною;

—          медичною частиною з розвиненою інфраструктурою, що включає стоматологічний кабінет, кабінет функціональної діагностики тощо;

—          стадіон з футбольними полями, тенісним кортом, легкоатлетичною доріжкою тощо;

—          водно-спортивна база з веслувальним басейном;

—          учбово – тренувальна база у с. Орловщина Новомосковського району на 250 місць з 25 – метровим басейном та спортивними майданчиками;

—          актова зала на 300 місць, що оснащена сучасним обладнанням.

7.4. Оцінювання рівня забезпечення ресурсами освітнього процесу та підтримки здобувачів вищої освіти здійснюється шляхом соціологічних опитувань студентів та студентського моніторингу освітнього процесу, проведення щорічного аналізу відповідними підрозділами.

7.5. Відповідальні за впровадження: заступник директора з адміністративно – господарчої частини, заступник директора з виховної роботи, керівники об’єктів, що складають інфраструктуру Коледжу, завідуючий бібліотекою.

7.6. Показники: рівень задоволеності здобувачів вищої освіти, відповідність ліцензійним та акредитаційним вимогам.

 

 

8. Інформаційні системи для ефективного управління освітньою    діяльністю

8.1. Ефективному управлінню якістю освітньої діяльності в Коледжі  сприяють електронна система збору й аналізу інформації та система електронного документообігу.

8.2. Складовими системи збору та аналізу інформації є бази даних з основних напрямів діяльності Коледжу:

– формування контингенту здобувачів вищої освіти та організація освітнього процесу;

– кадрового забезпечення освітньої діяльності;

– ресурсного забезпечення освітнього процесу.

8.3. Система електронного документообігу передбачає наявність стандарту документообігу, підсистеми електронного підпису, шаблонів електронних документів та системи їхнього редагування, програмного забезпечення електронного документообігу.

8.4. Інформаційні системи дозволяють забезпечити моніторинг якості діяльності Коледжу та прийняття ефективних управлінських рішень щодо її покращення.

8.5. Відповідальні за впровадження та виконання: навчальний відділ, відділ кадрів, заступник директора з навчальної роботи, заступник директора з навчально – методичної роботи; заступник директора з адміністративно – господарчої частини.

 

9. Забезпечення публічності інформації про діяльність Коледжу

9.1. Публічність інформації про діяльність Коледжу забезпечується згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 19.02.2015 р. №166 «Деякі питання оприлюднення інформації про діяльність вищих навчальних закладів».

9.2. На офіційному сайті Коледжу розміщується інформація, яка підлягає обов’язковому оприлюдненню відповідно до вимог Закону України «Про вищу освіту», а саме:

9.2.1. Документи, що регламентують діяльність Коледжу: Статут КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ  «ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ СПОРТУ» ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ», Стратегія і перспективні напрями розвитку діяльності Коледжу, Положення про організацію освітнього процесу в КОМУНАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ  «ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ СПОРТУ» ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ», Колективний договір, Правила внутрішнього розпорядку.

9.2.2. Положення про колегіальні органи та їх персональний склад: Положення про Педагогічну  раду Коледжу, Положення про Наглядову раду, Положення про батьківський комітет, Положення про порядок створення та організацію роботи Екзаменаційної комісії, Положення про приймальну комісію, Положення про апеляційну комісію.

9.2.3. Загальні аналітичні матеріали про діяльність Коледжу, звіт директора за поточний рік, результати виступів учнів та студентів Коледжу на Всеукраїнських та міжнародних змаганнях.

9.2.4. Інформація з кадрових питань: склад керівних органів Коледжу, перелік вакантних посад, штатний розпис на поточний рік.

9.2.5. Інформація та документи, пов’язані з організацією освітнього процесу: Положення про організацію освітнього процесу; дані щодо спеціальності, за якою проводиться підготовка фахівців, освітні (освітньо-професійні) програми.

9.2.6. Інформація для вступників: Правила прийому до Коледжу на поточний рік та зміни до них, перелік  відділень та назва спеціальності, за якою оголошено прийом, умови навчання та проживання в Коледжі.

9.2.7. Інформація для студентів: Положення про студентське    самоврядування, Правила призначення стипендій, Положення про порядок формування рейтингу для призначення стипендій, Положення про оцінювання знань студентів, Положення про оцінювання залишкових знань студентів, Положення про порядок та умови обрання студентами вибіркових дисциплін, рейтинговий список студентів за наслідками семестрового контролю.

9.2.8. Інформація про спортивну діяльність Коледжу: результати виступів вихованців на Всеукраїнських та міжнародних змаганнях.

9.2.9. Інформація, щодо фінансової діяльності Коледжу: кошторис Коледжу, інформація щодо проведення тендерних процедур.

9.3. На сайті Коледжу розміщується  інформація щодо діяльності структурних підрозділів: Положення про циклову комісію, напрями та результати діяльності педагогів.

9.3.1. Навчальні та методичні  матеріали: робочі навчальні плани, методичні рекомендації для студентів, розклад занять на поточний семестр, графіки проведення відкритих занять.

9.3.2. Інформація для студентів: діяльність студентського самоврядування, участь студентів у змаганнях, організація дозвілля.

9.3.3. Результати щорічного оцінювання (рейтинги) здобувачів вищої освіти, педагогічних працівників.

9.4. Інформація, що підлягає оприлюдненню на офіційному сайті Коледжу, систематично оновлюється.

9.5. Відповідальні: керівники структурних підрозділів та відповідальні за сайт працівники структурних підрозділів.

 

10. Система запобігання академічного плагіату у здобувачів вищої освіти

10.1. Система запобігання академічного плагіату у здобувачів вищої освіти ґрунтується на всебічній перевірці випускних робіт студентів Коледжу, розміщених в спеціально створеній електронній базі освітніх ресурсів.                                        Створена електронна база – це місце архівування повнотекстових електронних версій випускних робіт студентів.

10.2. Відповідальний за розміщення в базі електронних версій дипломних робіт здійснює комп’ютерну перевірку кожної дипломної роботи на плагіат та оформлює довідку за результатами перевірки.

10.3. Завідувач випускової циклової комісії після проходження студентами попереднього захисту дипломних робіт надає відповідальній особі електронні версії  робіт для архівування в електронній базі. При цьому забезпечується конфіденційність інформації щодо випускних робіт відповідно до Закону України «Про авторське право та суміжні права».

10.4. До захисту у ДЕК допускається дипломна робота, в якій частка запозиченого тексту без посилань на авторів не перевищує 40 % за сумою трьох найвищих показників співпадання з попередньо архівованими роботами та випускними роботами поточного курсу.

10.5. Навчальний відділ аналізує якість виконання дипломних робіт в Коледжі в цілому, систематизує та доводить зауваження до голів циклових комісій для прийняття необхідних рішень щодо керівників робіт, у яких були виявлені факти плагіату.

10.6. Відповідальні: навчальний відділ, голови циклових комісій, відповідальний за розміщення в базі електронних версій дипломних робіт, заступник директора з навчальної роботи.

 

 

 

 

Заступник директора з навчальної роботи

О.В. Зайцева