СИСТЕМА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ФАХОВОЇ ПЕРЕДВИЩОЇ ОСВІТИ у КЗ «ДФКС» ДОР»

 Система забезпечення якості фахової передвищої освіти (система внутрішнього забезпечення якості) у КОМУНАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ «ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ СПОРТУ» ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ»

 

Подальші соціально-економічні й політичні зміни в суспільстві, зміцнення державності України, входження її в цивілізоване світове співтовариство неможливі без структурної реформи національної системи  фахової передвищої освіти, спрямованої на забезпечення мобільності, працевлаштування та конкурентоспроможності фахівців з фаховою передвищою освітою.

Забезпечення якості фахової передвищої освіти в  Коледжі здійснюється згідно з Положенням про систему забезпечення якості фахової передвищої освіти (систему внутрішнього забезпечення якості) у КОМУНАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ  «ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ СПОРТУ» ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ», затвердженого Педагогічною радою та введеного в дію наказом директора від ___.02.2020 року №____.

1.       Загальні положення

1.1 Положення розроблено на підставі Закону України Про передвищу фахову освіту» від 06.06.2019 року № 2745-VIII.

1.1.1. Система забезпечення якості освітньої діяльності та якості фахової передвищої освіти (внутрішня система забезпечення якості освіти) включає:

1) визначення та оприлюднення політики, принципів та процедур забезпечення якості фахової передвищої освіти, що інтегровані до загальної системи управління закладом фахової передвищої освіти, узгоджені з його стратегією і передбачають залучення внутрішніх та зовнішніх заінтересованих сторін;

2) визначення і послідовне дотримання процедур розроблення освітньо-професійних програм, які забезпечують відповідність їх змісту стандартам фахової передвищої освіти (професійним стандартам — за наявності), декларованим цілям, урахування позицій заінтересованих сторін, чітке визначення кваліфікацій, що присуджуються та/або присвоюються, які мають бути узгоджені з Національною рамкою кваліфікацій;

3) здійснення за участю здобувачів освіти моніторингу та періодичного перегляду освітньо-професійних програм з метою гарантування досягнення встановлених для них цілей та їх відповідності потребам здобувачів фахової передвищої освіти і суспільства, включаючи опитування здобувачів фахової передвищої освіти;

4) забезпечення дотримання вимог правової визначеності, оприлюднення та послідовного дотримання нормативних документів закладу фахової передвищої освіти, що регулюють усі стадії підготовки здобувачів фахової передвищої освіти (прийом на навчання, організація освітнього процесу, визнання результатів навчання, переведення, відрахування, атестація тощо);

5) забезпечення релевантності, надійності, прозорості та об’єктивності оцінювання, що здійснюється у рамках освітнього процесу;

6) визначення та послідовне дотримання вимог щодо компетентності педагогічних (науково-педагогічних) працівників, застосовування чесних і прозорих правил прийняття на роботу та безперервного професійного розвитку персоналу;

7) забезпечення необхідного фінансування освітньої та викладацької діяльності, а також адекватних та доступних освітніх ресурсів і підтримки здобувачів фахової передвищої освіти за кожною освітньо-професійною програмою;

8) забезпечення збирання, аналізу і використання відповідної інформації для ефективного управління освітньо-професійними програмами та іншою діяльністю закладу;

9) забезпечення публічної, зрозумілої, точної, об’єктивної, своєчасної та легкодоступної інформації про діяльність закладу та всі освітньо-професійні програми, умови і процедури присвоєння ступеня фахової передвищої освіти та кваліфікацій;

10) забезпечення дотримання академічної доброчесності працівниками закладу фахової передвищої освіти та здобувачами фахової передвищої освіти, у тому числі створення і забезпечення функціонування ефективної системи запобігання та виявлення академічного плагіату та інших порушень академічної доброчесності, притягнення порушників до академічної відповідальності;

11) періодичне проходження процедури зовнішнього забезпечення якості фахової передвищої освіти;

12) залучення здобувачів фахової передвищої освіти та роботодавців як повноправних партнерів до процедур і заходів забезпечення якості освіти;

13) забезпечення дотримання студентоорієнтованого навчання в освітньому процесі.

1.2. Принципи і процедури забезпечення якості освітньої діяльності та якості фахової передвищої освіти.

1.2.1. Систему забезпечення якості фахової передвищої освіти (систему внутрішнього забезпечення якості) у КОМУНАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ  «ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ СПОРТУ» ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ» розроблено згідно з принципами:

– відповідності  національним стандартам якості фахової передвищої освіти;

–автономії навчального закладу, який несе відповідальність за забезпечення якості освітньої діяльності та якості фахової передвищої освіти;

– здійснення моніторингу якості;

– системного підходу, який передбачає управління якістю на всіх стадіях освітнього процесу;

– постійного підвищення якості;

– залучення студентів, роботодавців та інших зацікавлених сторін до процесу забезпечення якості;

– відкритості інформації на всіх етапах забезпечення якості.

1.2.2. Система передбачає здійснення таких процедур і заходів:

– удосконалення планування освітньої діяльності: затвердження, моніторинг і періодичний перегляд освітніх програм;

– підвищення якості контингенту здобувачів фахової передвищої освіти;

– посилення кадрового потенціалу Коледжу;

–забезпечення наявності необхідних ресурсів для організації освітнього процесу та підтримки здобувачів фахової передвищої освіти;

– розвиток інформаційних систем з метою підвищення ефективності управління освітнім процесом;

– забезпечення публічності інформації про діяльність Коледжу;

–створення ефективної системи запобігання та виявлення академічного плагіату у наукових працях працівників навчального закладу і здобувачів фахової передвищої освіти.

 

2.Планування освітньої діяльності: розробка, затвердження, моніторинг і періодичний перегляд освітніх програм.

2.1. Механізм розробки, затвердження, моніторингу та періодичного перегляду освітніх програм регулюється «Положенням про організацію освітнього процесу у КОМУНАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ «ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ СПОРТУ» ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ»

2.2. Освітня програма (освітньо-професійна програма) має відповідати вимогам стандарту фахової передвищої освіти.

Освітньо-професійна програма містить:

1) вимоги до осіб, які можуть розпочати навчання за програмою;

2) зміст підготовки здобувачів фахової передвищої освіти, сформульований у термінах результатів навчання;

3) обсяг кредитів ЄКТС, необхідний для здобуття ступеня фахової передвищої освіти;

4) перелік освітніх компонентів і логічну послідовність їх виконання;

5) вимоги професійних стандартів (за наявності);

6) форми атестації здобувачів фахової передвищої освіти;

7) вимоги до системи внутрішнього забезпечення якості фахової передвищої освіти;

8) перелік компетентностей випускника.

2.3. Стандарти фахової передвищої освіти використовуються для визначення та оцінювання якості змісту та результатів освітньої діяльності.

2.4. За відсутності затверджених у встановленому порядку стандартів фахової передвищої освіти Коледж  розробляє тимчасові стандарти фахової передвищої освіти, які лежать в основі освітньої діяльності Коледжу.

2.5. Освітня (освітньо-професійна) програма для  спеціальності, за якою здійснюється підготовка фахових  молодших  бакалаврів в Коледжі, розробляється робочою групою  до складу якої входять керівник підрозділу, провідні фахівці з даної спеціальності, представники роботодавців та студентського самоврядування. Освітня програма затверджується у встановленому порядку і вводиться в дію наказом директора.

2.6. Коледж на підставі відповідної освітньо-професійної програми розробляє навчальний план, який визначає перелік та обсяг освітніх компонентів у кредитах ЄКТС, їх логічну послідовність, форми організації освітнього процесу, види та обсяг навчальних занять, графік освітнього процесу, форми поточного і підсумкового контролю, що забезпечують досягнення здобувачем фахової передвищої освіти програмних результатів навчання.

Навчальний план затверджується рішенням Педагогічної  ради Коледжу і вводиться в дію наказом по Коледжу.

2.7. На підставі навчального плану розробляється робочий навчальний план для спеціальності. Координацію  діяльності робочої групи і контроль за виконанням вимог щодо навчальних планів здійснює заступник директора  з навчальної роботи.

2.8. Навчальні програми дисциплін розробляються цикловими комісіями згідно з вимогами освітньої програми підготовки фахівців. З метою забезпечення цілісності освітнього матеріалу, забезпечення професійної спрямованості змісту навчання, попередження дублювання, врахування міждисциплінарних зв’язків навчальні програми розглядаються методичною радою Коледжу.

Після ухвалення навчальної програми методичною радою вона затверджується у відповідному порядку.

2.9. Перегляд освітніх програм відбувається за результатами їхнього моніторингу.

2.10. Критерії, за якими відбувається перегляд освітніх програм, формуються як у результаті зворотного зв’язку із педагогічними працівниками, студентами, випускниками і роботодавцями, так і внаслідок прогнозування розвитку галузі та потреб суспільства.

2.11. Відповідальні за впровадження та виконання: циклові комісії, методична рада, навчальний відділ, заступник директора з навчальної роботи, Педагогічна рада Коледжу.

2.12. Показники: рівень оновлення освітньої програми, рівень участі роботодавців у розробці та внесенні змін, рівень задоволеності студентів (випускників), індекс працевлаштування випускників, рейтинг за оцінками роботодавців.

2.13. На основі навчального плану у визначеному Коледжем порядку для кожного здобувача фахової передвищої освіти розробляються та затверджуються індивідуальні навчальні плани на кожний навчальний рік. Індивідуальний навчальний план формується за результатами особистого вибору здобувачем фахової передвищої освіти дисциплін у межах, встановлених  Законом, з урахуванням вимог освітньо-професійної програми щодо вивчення її обов’язкових компонент. Індивідуальний навчальний план є обов’язковим для виконання здобувачем фахової передвищої освіти.

 

3.       Формування якісного контингенту здобувачів фахової передвищої освіти.

3.1. Якість набору студентів забезпечується за рахунок:

– підготовки учнів за предметами незалежного оцінювання якості освіти (ЗНО), що здійснюється у структурі загальноосвітньої школи-інтернату Коледжу;

– пошуку та підтримки обдарованих у спорті дітей, сприянню їхній подальшій освіті;

– профорієнтаційної роботи серед школярів: здійснюється тренерським викладацьким складом Коледжу;

– співробітництва із дитяче – юнацькими спортивними школами, спортивними клубами міста та області, інших міст України;

– організованої роботи приймальної комісії.

3.2. Відповідальні за впровадження та виконання: спортивна частина Коледжу, приймальна комісія, методичні об’єднання з видів спорту.

3.3. Показники: конкурс за спеціальністю, рівень роботи приймальної комісії, рівень початкових знань студентів, рівень відповідності спортивних результатів затвердженим вимогам.

 

4.       Система оцінювання знань студентів

4.1. Оцінювання знань студентів здійснюється відповідно до Положень:

— Про організацію освітнього процесу У КОМУНАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ  «ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ СПОРТУ» ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ»;

—   Про порядок оцінювання знань студентів;

—   Про оцінювання залишкових знань студентів.

4.2. Система оцінювання знань студентів включає вхідний, поточний, семестровий, відстрочений, директорський контроль знань та атестацію здобувачів фахової передвищої освіти.

4.3. Вхідний контроль проводиться на початку навчання в Коледжі з  метою виявлення шкільного рівня підготовки, необхідного для засвоєння конкретної дисципліни та надання практичної індивідуальної допомоги студентам у поповненні необхідних знань. Проводить його педагогічний працівник, якому доручено викладати відповідну дисципліну.

Підсумки контролю обговорюються на засіданнях циклових комісій та плануються заходи щодо підвищення рівня знань студентів.

4.4. Поточний контроль здійснюється протягом семестру під час проведення лекційних, практичних, лабораторних, семінарських занять і оцінюється сумою набраних балів. Основна мета поточного контролю – забезпечення зворотного зв’язку між педагогічними працівниками та студентами у процесі навчання, забезпечення управління навчальною мотивацією студентів. Поточний контроль проводиться у формі усного опитування або письмового експрес-контролю.

4.5. Семестровий підсумковий контроль проводиться у формі екзамену, диференційованого заліку чи заліку, визначених навчальним планом у терміни,

передбачені графіком навчального процесу, та в обсязі навчального матеріалу,

визначеному робочою програмою дисципліни.

4.6. Критерії оцінювання є   обов’язковою складовою   навчальної програми з

дисципліни. На початку семестру педагогічний працівник, який викладає дисципліну, повинен   ознайомити    студентів зі   змістом, структурою, формою

екзаменаційної (залікової)  роботи  та  прикладами  завдань  попередніх років, а

також із системою і критеріями її оцінювання.

4.7. Відстрочений контроль, або контроль збереження знань, проводиться через деякий час після вивчення дисципліни. Цей вид контролю не впливає на результативність (оцінку) навчання студента і проводиться вибірково для визначення рівня залишкових знань студентів, контролю якості навчального процесу та удосконалення критеріїв оцінювання навчальних здобутків студентів.

4.8. Відстрочений контроль з певної дисципліни проводиться за розпорядженням директора (заступника директора з навчальної роботи), яким визначається персональний склад комісії, яка його проводить, і термін проведення (у семестрі, наступному за семестром, в якому студенти складали екзамен з цієї дисципліни).

4.9. Директорський контроль якості підготовки студентів з дисципліни є контролем стійкості знань, умінь та навичок і може проводитись за темами дисципліни, що була вивчена в попередньому семестрі, або за навчальною програмою всієї дисципліни як для перевірки готовності студентів до підсумкового контролю, так і для перевірки залишкових знань студентів.

4.10. Пакет завдань для проведення директорського контролю розробляється педагогічними працівниками циклових комісій, які викладають відповідні дисципліни та затверджується методичною радою Коледжу.

4.11. Директорський контроль проводиться у письмовій формі та у формі тестування, в тому числі, комп’ютерного. Контроль проводять працівники навчального відділу за присутності педагогічного працівника, який викладає дисципліну.

4.12. За підсумками проведення директорського контролю знань студентів навчальним відділом проводиться його детальний аналіз, результати якого розглядаються на засіданнях циклових комісій, методичних нарадах та  доводяться до відома директора.

4.13. Атестація здобувачів фахової передвищої освіти – це встановлення відповідності засвоєних здобувачами фахової передвищої освіти рівня та обсягу знань, умінь, інших компетентностей вимогам стандартів  фахової передвищої освіти.

4.14. Атестація випускників проводиться за акредитованою спеціальністю та завершується  наданням документів встановленого зразка про присудження відповідного ступеня освіти та присвоєння здобутої кваліфікації.

4.15.  Атестація здійснюється відкрито і гласно. Здобувачі фахової передвищої освіти та інші особи, присутні на атестації, можуть вільно здійснювати аудіо- та/або відеофіксацію процесу атестації, крім випадків, визначених законом.

4.16.Терміни проведення атестації визначаються навчальними планами підготовки фахівців та графіком освітнього процесу. Атестацію проходить кожний студент після повного виконання ним навчального плану за відповідним освітньо — кваліфікаційним рівнем.

4.17. Для проведення атестації випускників за освітньо – кваліфікаційним  рівнем « фаховий молодший  бакалавр» в  Коледжі створюється  Екзаменаційна  комісія.

4.18. Голова Екзаменаційної комісії затверджується рішенням педагогічної ради Коледжу за поданням директора з числа провідних фахівців галузі, представників інших ВНЗ (за їхньою згодою).

4.19. Члени комісії призначаються з числа представників роботодавців та їх об’єднань, органів державної влади та органів місцевого самоврядування, наукових установ, інших організацій, керівників підрозділів, провідних викладачів коледжу.

4.20. Програма, методика та форма проведення екзамену (усно, письмово, тестування, комп’ютерне тестування), порядок організації захисту дипломних/курсових робіт, критерії оцінювання компетентностей на екзамені та під час захисту дипломних/курсових робіт визначаються цикловою комісією, що випускає  фахових молодших бакалаврів,  погоджуються з методичною радою та затверджуються Педагогічною радою Коледжу.

4.21. Студенти забезпечуються програмою комплексного державного екзамену  не пізніше ніж за півроку до проведення атестації.

4.22. Рецензування курсової роботи доручають висококваліфікованим педагогічним  працівникам Коледжу, провідним спеціалістам в галузі фізичної культури та спорту. Рецензія повинна мати оцінку роботи за прийнятою шкалою оцінки знань.

4.23. Після кожної сесії визначаються та оприлюднюються рейтинги студентів за успішністю, які формуються відповідно до Положення формування рейтингу для призначення стипендій.

4.22. Для врахування думки студентів щодо якості та об’єктивності системи оцінювання проводяться щорічні соціологічні опитування студентів і випускників, а також студентський моніторинг якості освітнього процесу.

4.23. Відповідальні за впровадження та вдосконалення: навчальний відділ, заступник директора з навчальної роботи, циклові комісії, методична рада, Студентська рада.

4.24. Показники: рівень успішності, рівень заборгованості, кількість переможців Всеукраїнських и міжнародних змагань, якість підготовки випускників за зовнішнім оцінюванням.

 

5.       Посилення практичної підготовки студентів.

5.1. Організація практичної підготовки студентів здійснюється відповідно до

«Положення про організацію освітнього процесу У КОМУНАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ  «ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ СПОРТУ» ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ».

5.2. Мета практики – набуття студентами професійних компетентностей для подальшого їх використання у реальних виробничих умовах.

5.3. Зміст і послідовність проходження практики визначається програмою практики, яка розробляється відповідною цикловою комісією за участю представників роботодавців та студентів.

5.4. Практика студентів проводиться на базах Коледжу та зовнішніх базах практики, які мають відповідати вимогам програми. З зовнішніми базами практики (дитячо-юнацькими школами, спортивними клубами, загальноосвітніми школами тощо) Коледж укладає договори на її проведення.

5.5. Рівень проведення практики залежить  від  якості  кадрового  і методичного забезпечення.

5.6. Підсумки кожної практики обговорюються на засіданнях методичної ради, а загальні підсумки підводяться на педагогічних радах Коледжу не менше одного разу протягом навчального року.

5.7. Студенти з дозволу відповідних циклових комісій можуть самостійно підбирати для себе місце проходження практики і пропонувати його для використання.

5.8. Моніторинг якості організації практики забезпечують щорічні опитування студентів, випускників, потенційних роботодавців, а також система студентського моніторингу якості освітнього процесу.

5.9. Відповідальні за впровадження та вдосконалення: випускова циклова комісія, методичні комісії підрозділів, навчальний відділ, заступник директора з навчальної роботи.

5.10. Показники: індекс  працевлаштування  випускників, рейтинг  за  оцінками

роботодавців.

5.11. Перелік усіх видів практик для  освітньо-професійної програми, їх форми, тривалість і строки проведення визначаються в навчальних планах. Зміст і послідовність практик визначається програмою, яка розробляється згідно з навчальним планом.

 

6.       Забезпечення якості кадрового складу

6.1. Процедура відбору та призначення на посаду педагогічних працівників.

Для роботи в Коледжі обираються найбільш кваліфіковані педагогічні працівники. При цьому враховуються результати студентського опитування. Педагогічні працівники призначаються на посаду  наказом директора за поданням заступника директора з навчальної роботи. За необхідністю на роботу за сумісництвом запрошуються провідні фахівці інших вищих навчальних закладів  та закладів фахової передвищої освіти міста, в першу чергу Придніпровської академії  фізичної культури і спорту.

6.2. Планування роботи та звітування педагогічних працівників.

6.2.1. Організація роботи педагогічних працівників здійснюється відповідно до Положення про планування роботи, звітування й оцінювання педагогічних працівників у комунальному закладі  «Дніпропетровський фаховий коледж спорту» Дніпропетровської обласної ради».

6.2.2. Основним документом планування та обліку роботи  педагогічних працівників Коледжу є Індивідуальний план роботи педагогічного працівника. В Індивідуальному плані зазначають всі види робіт, що плануються на навчальний рік та за якими педагогічний працівник звітує із заповненням відповідної графи. Основними видами робіт є навчальна, методична та організаційна. Індивідуальні плани розглядаються на засіданні циклової комісії, погоджуються її головою та затверджуються заступником директора з навчальної роботи.

6.2.3. Щорічно наприкінці навчального року на засіданні циклової комісії

обговорюється виконання педагогічними працівниками Індивідуальних планів. Педагогічний працівник зобов’язаний скласти письмовий звіт, який заслуховується на засіданні циклової комісії. Голова циклової комісії робить висновок про виконання педагогічним працівником Індивідуального плану роботи. Висновок затверджується на засіданні циклової комісії.

6.2.4. Не рідше одного разу на 5 років  при проведенні атестації педагогічного працівника  проводиться його звітування щодо якості виконання  службових обов’язків за всіма видами робіт: навчальної, методичної та організаційної. Паралельно адміністрацією Коледжу здійснюється комплексна перевірка стану викладання предметів, якості знань вихованців тощо. Аналіз роботи викладача здійснюється як на  засіданнях циклової комісії, так і на проміжних та заключному засіданнях атестаційної комісії Коледжу. Саме атестаційна комісія приймає рішення щодо відповідності педагогічного працівника займаній посаді, присвоює (порушує клопотання про присвоєння) кваліфікаційних категорій, педагогічних звань.

6.2.5. Відповідальні за впровадження та виконання: навчальний відділ, заступник директора з навчальної роботи, голови циклових комісій, атестаційна комісія.

6.3. Моніторинг якості освітньої діяльності. Оцінювання педагогічних працівників

6.3.1. Оцінювання  педагогічних працівників забезпечує об’єктивний аналіз якості щодо виконаної роботи  та слугує фактором подальшої активізації професійної діяльності.

6.3.2. Оцінювання педагогічних працівників здійснюється шляхом визначення їхніх рейтингів.

6.3.3. Індивідуальні рейтинги є основою для стимулювання педагогічних працівників: преміювання, встановлення надбавок, представлення до присвоєння педагогічних чи почесних звань тощо.

6.3.4. Показники рейтингу ґрунтуються на переліку видів роботи педагогічних працівників, акредитаційних вимогах, вимогах посадових інструкцій педагогічних працівників, вимогах до діяльності Коледжу, показниках для визначення рейтингів ВНЗ та вимог Програми розвитку Коледжу до 2026 року.

6.3.5. Визначення рейтингів педагогічних працівників проводить наприкінці навчального року рейтингова комісія, головою якої є заступник директора з навчальної роботи.

6.3.6. Рейтингові списки педагогічних працівників оприлюднюються на офіційному сайті КЗ «ДФКС»ДОР».

6.3.7. Складовою моніторингу якості освітньої діяльності є визначення рейтингів циклових комісій за підсумками навчального року. Метою визначення рейтингів циклових комісій є встановлення підрозділів, що роблять найбільший внесок у підвищення якості підготовки фахівців і розвиток методичної бази.

Критерії оцінки охоплюють кваліфікаційні показники педагогічних  працівників, науково-методичну діяльність, підготовку кадрів фахової передвищої кваліфікації. Визначення рейтингів циклових комісій проводиться у червні поточного року, результати оприлюднюються на засіданні педагогічної ради Коледжу.

6.3.8. З метою розширення участі студентів у моніторингу якості освіти та оцінюванні роботи педагогічних працівників в Коледжі впроваджено систему студентського моніторингу якості освіти.  Складовою моніторингу якості освіти й оцінювання роботи педагогічних працівників є соціологічні опитування студентів і випускників.

6.4. Підвищення кваліфікації педагогічних  працівників

6.4.1. Метою підвищення кваліфікації та стажування педагогічних працівників Коледжу є вдосконалення професійної підготовки шляхом поглиблення, розширення й оновлення професійних компетентностей.

6.4.2. Працівники Коледжу  підвищують кваліфікацію та проходять стажування  відповідно до Порядку підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2019року № 800 ( зі змінами Постанова Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2019р. № 1133). Кожен педагогічний працівник закладу фахової передвищої освіти відповідно до Законів України “Про освіту”, “Про загальну середню освіту”, “Про фахову передвищу освіту” зобов’язаний щороку підвищувати кваліфікацію з урахуванням особливостей, визначених  Порядком. Загальний обсяг підвищення кваліфікації педагогічного працівника  не може бути менше ніж 120 годин на п’ять років.

6.4.3. Коледж забезпечує підвищення кваліфікації та стажування педагогічних  працівників із збереженням середньої заробітної плати. Підвищення кваліфікації та стажування педагогічних працівників організовується та проводиться згідно з річним планом-графіком, який затверджується Педагогічною радою Коледжу та вводиться в дію наказом директора. План підвищення кваліфікації може бути змінено протягом року в порядку, визначеному педагогічною радою.

6.4.4. Підвищення кваліфікації чи стажування є обов’язковим при проведенні атестації педагогічних працівників.

6.4.5. Педагогічні працівники можуть підвищувати кваліфікацію за різними формами, видами.

Формами підвищення кваліфікації є інституційна (очна (денна, вечірня), заочна, дистанційна, мережева), дуальна, на робочому місці, на виробництві тощо. Форми підвищення кваліфікації можуть поєднуватись.

Основними видами підвищення кваліфікації є:

— навчання за програмою підвищення кваліфікації, у тому числі участь у семінарах, практикумах, тренінгах, вебінарах, майстер-класах тощо;

— стажування.

Окремі види діяльності педагогічних працівників (участь у програмах академічної мобільності, наукове стажування, самоосвіта, здобуття наукового ступеня, вищої освіти)  також можуть бути визнані як підвищення кваліфікації .

6.4.6. Педагогічні працівники Коледжу підвищують кваліфікацію в  школі педагогічної майстерності Коледжу, що включає в себе методичні об’єднання, психолого – педагогічні семінари, що працюють над вирішенням певної проблеми. Метою школи є вдосконалення психолого-педагогічної майстерності педагогічних працівників, оволодіння сучасними освітніми технологіями, формування індивідуального стилю професійної діяльності.

6.4.7. Підвищення кваліфікації педагогічних працівників щодо організації та володіння технологіями дистанційного навчання проводиться на курсах, що проводяться при регіональному Інституті післядипломної освіти педагогічних працівників або іншого суб’єкта підвищення кваліфікації, що мають ліцензію на підвищення кваліфікації або провадять освітню діяльність за акредитованою освітньою програмою.

6.4.8.Педагогічні працівники самостійно обирають конкретні форми, види, напрями та суб’єктів надання освітніх послуг з підвищення кваліфікації.

6.4.9. Відповідальні за впровадження та виконання: циклові комісії, заступник директора з навчальної роботи.

6.4.10. Показники: оцінка фахового рівня  педагогічних працівників студентами, випускниками, зовнішніми експертами; наслідки проведення атестації, кількість педагогічних працівників, які отримали вищу категорію, педагогічні звання.

 

 

7. Забезпечення наявності необхідних ресурсів для організації освітнього

процесу та підтримки здобувачів фахової передвищої освіти

7.1. Забезпечення необхідними ресурсами освітнього процесу в Коледжі відповідає ліцензійним та акредитаційним вимогам.

7.2. Забезпечення необхідними ресурсами освітнього процесу

7.2.1. Матеріально-технічна база Коледжу повністю пристосована для підготовки фахівців. Освітній процес здійснюється в навчальному корпусі, на

спортивних базах Коледжу, на базах практик. Забезпеченість процесу складає 100%.

7.2.2. Забезпеченість комп’ютерами наявного контингенту студентів складає 1 комп’ютер на 2 студенти. Заняття за розкладом проводяться в спеціалізованих кабінетах та комп’ютерному кабінеті. В Коледжі  створено умови  доступу до інтернету, в корпусах діє Wi-Fi мережа.

7.2.3. Освітній процес забезпечено навчальною, методичною та науковою літературою на паперових та електронних носіях завдяки фондам бібліотеки, веб-ресурсам Коледжу, заключенням договорів про тиражування методичних посібників з типографією.

7.3. Підтримка здобувачів фахової передвищої освіти

Підтримка здобувачів фахової передвищої освіти забезпечується розвиненою соціальною інфраструктурою:

—          гуртожитком, що 100% забезпечує потреби  студентів;

—          чотириразовим харчуванням;

—          басейном на 25м в головному корпусі;

—          спортивним залом;

—          тренажерними залами;

—          відновлювальним комплексом з сауною;

—          медичною частиною з розвиненою інфраструктурою, що включає стоматологічний кабінет, кабінет функціональної діагностики тощо;

—          стадіон з футбольними полями, тенісним кортом, легкоатлетичною доріжкою тощо;

—          водно-спортивна база з веслувальним басейном;

—          учбово – тренувальна база у с. Орловщина Новомосковського району на 250 місць з 25 – метровим басейном та спортивними майданчиками;

—          актова зала на 300 місць, що оснащена сучасним обладнанням.

7.4. Оцінювання рівня забезпечення ресурсами освітнього процесу та підтримки здобувачів фахової передвищої освіти здійснюється шляхом соціологічних опитувань студентів та студентського моніторингу освітнього процесу, проведення щорічного аналізу відповідними підрозділами.

7.5. Відповідальні за впровадження: заступник директора з адміністративно – господарчої частини, заступник директора з виховної роботи, керівники об’єктів, що складають інфраструктуру Коледжу, завідуючий бібліотекою.

7.6. Показники: рівень задоволеності здобувачів фахової передвищої освіти, відповідність ліцензійним та акредитаційним вимогам.

 

 

8. Інформаційні системи для ефективного управління освітньою    діяльністю

8.1. Ефективному управлінню якістю освітньої діяльності в Коледжі  сприяють електронна система збору й аналізу інформації та система електронного документообігу.

8.2. Складовими системи збору та аналізу інформації є бази даних з основних напрямів діяльності Коледжу:

– формування контингенту здобувачів фахової передвищої освіти та організація освітнього процесу;

– кадрового забезпечення освітньої діяльності;

– ресурсного забезпечення освітнього процесу.

8.3. Система електронного документообігу передбачає наявність стандарту документообігу, підсистеми електронного підпису, шаблонів електронних документів та системи їхнього редагування, програмного забезпечення електронного документообігу.

8.4. Інформаційні системи дозволяють забезпечити моніторинг якості діяльності Коледжу та прийняття ефективних управлінських рішень щодо її покращення.

8.5. Відповідальні за впровадження та виконання: навчальний відділ, відділ кадрів, заступник директора з навчальної роботи, заступник директора з навчально – методичної роботи; заступник директора з адміністративно – господарчої частини.

 

9. Забезпечення публічності інформації про діяльність Коледжу

9.1. Публічність інформації про діяльність Коледжу забезпечується згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 19.02.2015 р. №166 «Деякі питання оприлюднення інформації про діяльність вищих навчальних закладів».

9.2. На офіційному сайті Коледжу розміщується інформація, яка підлягає обов’язковому оприлюдненню відповідно до вимог Закону України Про передвищу фахову освіту» від 06.06.2019 року № 2745-VIII, а саме:

9.2.1. Документи, що регламентують діяльність Коледжу: Статут КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ  «ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ СПОРТУ» ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ», Стратегія і перспективні напрями розвитку діяльності Коледжу; ліцензії на провадження освітньої діяльності; сертифікати про акредитацію освітньо-професійних програм; Положення про організацію освітнього процесу в комунальному закладі  «Дніпропетровський фаховий коледж спорту» Дніпропетровської обласної ради», Колективний договір, Правила внутрішнього розпорядку, інформація про мову освітнього процесу.

9.2.2. Положення про колегіальні органи та їх персональний склад: Положення про Педагогічну  раду Коледжу, Положення про Наглядову раду, Положення про батьківський комітет, Положення про порядок створення та організацію роботи Екзаменаційної комісії, Положення про приймальну комісію, Положення про апеляційну комісію, Положення про методичну раду та інші.

9.2.3. Загальні аналітичні матеріали про діяльність Коледжу, звіт директора за поточний рік, результати виступів учнів та студентів Коледжу на Всеукраїнських та міжнародних змаганнях.

9.2.4. Інформація з кадрових питань: склад керівних органів Коледжу, перелік вакантних посад, штатний розпис на поточний рік.

9.2.5. Інформація та документи, пов’язані з організацією освітнього процесу: Положення про організацію освітнього процесу; дані щодо спеціальності, за якою проводиться підготовка фахівців, освітні (освітньо-професійні) програми.

9.2.6. Інформація для вступників: Правила прийому до Коледжу на поточний рік та зміни до них, перелік  відділень та назва спеціальності, за якою оголошено прийом, умови навчання та проживання в гуртожитку Коледжу.

9.2.7. Інформація для студентів: Положення про студентське    самоврядування, Правила призначення стипендій, Положення про порядок формування рейтингу для призначення стипендій, Положення про оцінювання знань студентів, Положення про оцінювання залишкових знань студентів, Положення про порядок та умови обрання студентами вибіркових дисциплін, рейтинговий список студентів за наслідками семестрового контролю.

9.2.8. Інформація про спортивну діяльність Коледжу: результати виступів вихованців на Всеукраїнських та міжнародних змаганнях.

9.2.9. Інформація, щодо фінансової діяльності Коледжу: кошторис Коледжу, інформація щодо проведення тендерних процедур.

9.3. На сайті Коледжу розміщується  інформація щодо діяльності структурних підрозділів: Положення про циклову комісію, напрями та результати діяльності педагогів.

9.3.1. Навчальні та методичні  матеріали: робочі навчальні плани, методичні рекомендації для студентів, розклад занять на поточний семестр, графіки проведення відкритих занять.

9.3.2. Інформація для студентів: діяльність студентського самоврядування, участь студентів у змаганнях, організація дозвілля.

9.3.3. Результати щорічного оцінювання (рейтинги) здобувачів фахової передвищої освіти, педагогічних працівників.

9.4. Інформація, що підлягає оприлюдненню на офіційному сайті Коледжу, систематично оновлюється.

9.5. Відповідальні: керівники структурних підрозділів та відповідальні за сайт працівники структурних підрозділів.