Порядок формування рейтингу в коледжі визначається правилами призначення стипендій, затвердженими педагогічною радою коледжу відповідно до Порядку  призначення і виплати стипендій, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 12 липня 2004р. №882 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 р. № 1050) за погодженням з органом студентського самоврядування.

При цьому дотримуються такі обов’язкові вимоги:

—  затвердження і оприлюднення порядку формування рейтингу здійснюється не пізніше ніж за тиждень до початку нового навчального року. Протягом навчального року зміни до такого порядку не вносяться;

—  рейтинг, відповідно до якого студентам коледжу призначаються і виплачуються академічні стипендії протягом першого року навчання до першого семестрового контролю, формується на підставі конкурсного балу, отриманого ними під час вступу до навчального закладу. Рейтинги, відповідно до яких студентам коледжу призначаються і виплачуються академічні стипендії протягом наступних навчальних семестрів, складаються за результатами останнього навчального семестру за кожними спеціальністю (напрямом підготовки) і курсом на підставі успішності з кожного навчального предмета (дисципліни) з урахуванням участі у громадському житті та спортивній діяльності. При цьому складова успішності становить не менше 90 відсотків рейтингового балу. Процедура визначення рейтингового балу, що визначає місце особи у рейтингу, є однаковою для здобувачів вищої освіти, які навчаються на одному курсі за однією спеціальністю (напрямом підготовки) у вищому навчальному закладі;

—  навчальні досягнення (успішність) з вивчення навчального предмета (дисципліни) визначаються у балах, які встановлюються згідно з критеріями оцінювання, прийнятими цикловою комісією професійно-орієнтовної підготовки залежно від обсягу та складності навчального матеріалу, трудомісткості підготовки, інтегрованості з іншими курсами або темами, наявності творчої компоненти тощо для кожного виду навчальних занять, що передбачає оцінювання, та кожного контрольного заходу, що передбачений навчальним планом;

—  визначається діапазон балів, що їх може отримати особа, яка на дату закінчення семестрового контролю згідно з навчальним планом протягом навчального семестру не виконала вимог навчального плану з певного навчального предмета (дисципліни) за мінімальними критеріями. Встановлюється, що особи, які відповідають зазначеним критеріям, мають незадовільні результати навчання;

—  до рейтингу не включаються особи, які:

—  протягом навчального семестру до початку поточного семестрового контролю з будь-якого навчального предмета (дисципліни) набрали меншу кількість балів, ніж визначена у навчальному закладі межа незадовільного навчання. Рішенням керівника навчального закладу таким особам може встановлюватися строк, протягом якого вони можуть покращити результати навчання, але не більш як до дати початку наступного навчального семестру згідно з навчальним планом за відповідною спеціальністю (напрямом підготовки). У разі коли у визначений строк академічна заборгованість* не ліквідована, здобувач вищої освіти підлягає відрахуванню з числа осіб, які навчаються за регіональним  замовленням;

— мають навчальне навантаження у кредитах трансферно-накопичувальної системи на поточний навчальний рік у обсязі, меншому ніж норматив, встановлений навчальним планом для відповідного курсу та спеціальності (напряму підготовки);

— станом на перше число місяця, що настає після закінчення семестрового контролю згідно з навчальним планом, мають академічну заборгованість*;

— під час семестрового контролю здійснювали повторне складення контрольних заходів з метою покращення отриманих раніше оцінок**;

— до дати завершення семестрового контролю, визначеного навчальним планом, не склали семестровий контроль з будь-якого навчального предмета (дисципліни).

2.Перед початком підведення підсумків кожного семестрового контролю педагогічна рада коледжу з урахуванням видатків на стипендіальне забезпечення, затверджених навчальному закладу у встановленому порядку, визначає однаковий для всіх курсів спеціальності (напряму підготовки) ліміт стипендіатів, яким буде призначатися академічна стипендія за результатами такого семестрового контролю. Цей показник встановлюється у відсотках (у діапазоні від 40 до 45) фактичної кількості студентів денної форми навчання, які навчаються за державним (регіональним) замовленням на певному  курсі за певною спеціальністю (напрямом підготовки) станом на перше число місяця, наступного за датою закінчення семестрового контролю згідно з навчальними планами для відповідних курсів  спеціальності (напряму підготовки).

  1. 3. Конкурсний бал рейтингу для студентів I курсу, що формується за результатамиI семеструвключає 93 бали за навчальні досягнення, 3 бали за участь у громадському житті коледжу і групи та 4 бали за спортивну діяльність. Загальна сума балів, яку студент може набрати, дорівнює 100 балам.
  1. Кожній дисциплініI семестру залежно від обсягу та складності навчального матеріалу, трудомісткості підготовки, інтегрованості з іншими курсами максимально нараховуються наступні бали:

Історія  і культура України– 12 балів;

Українська мова (за професійним спрямуванням)– 12 балів;

Іноземна мова –12 балів;

Анатомія – 12 балів.

Оцінки, які отримали студенти з цих дисциплін відповідають наступним балам:

А – 12 балів;

В – 10 балів;

С – 8 балів;

Д – 6 балів;

Е – 4 балів.

Основи загальної та вікової психології – 9 балів;

Історія фізичної культури – 9 балів

Вступ до спеціальності – 9 балів;

Теорія і методика гімнастики, гімнастика в системі дошкільної та початкової освіти – 9 балів;

Теорія і методика плавання, плавання в системі дошкільної та початкової освіти – 9 балів.

Рівень навчальних досягнень студентів з цих дисциплін відповідає наступним балам:

А – 9 балів;

В – 7 балів;

С – 5 балів;

Д – 3 бали;

Е – 1 бали.

Конкурсний бал рейтингу, для студентів I курсу, що формується за результатами II семестру включає 92 бали за навчальні досягнення, 3 бали за участь у громадському житті коледжу і групи та 5 балів за спортивну діяльність. Загальна сума балів, яку студент може набрати, дорівнює 100 балам.

Кожній дисципліні IІ семестру залежно від обсягу та складності навчального матеріалу, трудомісткості підготовки, інтегрованості з іншими курсами максимально нараховуються наступні бали:

Українська мова (за професійним спрямуванням) – 11 балів;

Іноземна мова –11 балів;

Анатомія людини – 11 балів;

Історія і культура України -11 балів

Рівень навчальних досягнень студентів з цих дисциплін відповідає наступним балам:

А – 11 балів;

В – 9 балів;

С – 7 балів;

Д – 5 балів;

Е – 3 бали.

Основи правознавства – 8 балів;

Методи математичної статистики, засоби КТ, спортивна метрологія –  9 балів

Екологія – 8 балів;

Теорія і методика гімнастики, гімнастика в системі дошкільної та початкової освіти – 8 балів;

Безпека життєдіяльності – 8 балів;

Основи загальної та вікової психології – 8 балів.

Оцінки, які отримали студенти з цих дисциплін відповідають наступним балам:

А – 8 балів;

В – 6 балів;

С – 4 бали;

Д – 2 бали;

Е – 1 бал.

  1. Конкурсний бал рейтингу, для студентів II курсу, що формується за результатамиIII семестру включає 92 бали за навчальні досягнення, 3 бали за участь у громадському житті коледжу і групи та 5 балів за спортивну діяльність. Загальна сума балів, яку студент може набрати, дорівнює 100 балам.

Кожній дисципліні IІІ семестру залежно від обсягу та складності навчального матеріалу, трудомісткості підготовки, інтегрованості з іншими курсами максимально нараховуються наступні бали:

Основи загальної та спортивної фізіології – 13 балів;

Основи економічної теорії  та економіка спорту – 13 балів;

Іноземна мова (за професійним спрямуванням) –13 балів;

Основи охорони праці  – 13 балів.

Рівень навчальних досягнень студентів з цих дисциплін відповідає наступним балам:

А – 13 балів;

В – 11 балів;

С – 9 балів;

Д – 7 балів;

Е – 5 балів.

Основи загальної педагогіки – 10 балів;

Теорія і методика спортивних ігор (баскетбол, волейбол, гандбол) – 10 балів;

Теорія і методика обраного виду спорту –10 балів;

Основи загальної та вікової психології – 10 балів.

Рівень навчальних досягнень студентів з цих дисциплін відповідає наступним балам:

А – 10 балів;

В – 8 балів;

С – 6 балів;

Д – 4 бали;

Е – 2 бали.

  1. Конкурсний бал рейтингу, для студентів II курсу, що формується за результатамиIV семестру включає 92 бали за навчальні досягнення, 3 бали за участь у громадському житті коледжу і групи та 5 балів за спортивну діяльність. Загальна сума балів, яку студент може набрати, дорівнює 100 балам.

Кожній дисципліні IV семестру залежно від обсягу та складності навчального матеріалу, трудомісткості підготовки, інтегрованості з іншими курсами максимально нараховуються наступні бали:

Основи економічної теорії  та економіка спорту  – 13 балів;

Основи загальної та спортивної фізіології – 13 балів;

Теорія і методика обраного виду спорту –13 балів;

Організаційно-тренерська практика – 13 балів.

Рівень навчальних досягнень студентів з цих дисциплін відповідає наступним балам:

А – 13 балів;

В – 11 балів;

С – 9 балів;

Д – 7 балів;

Е – 5 балів.

Дошкільна та шкільна педагогіка – 8 балів;

Основи загальної та вікової психології – 8 балів;

Теорія і методика легкої атлетики – 8 балів;

Аеробіка – 8 балів;

Гігієна – 8 балів.

Рівень навчальних досягнень студентів з цих дисциплін відповідає наступним балам:

А – 8 балів;

В – 6 балів;

С – 4 балів;

Д – 2 бали;

Е – 1 бали.

  1. Конкурсний бал рейтингу, для студентів III курсу, що формується за результатамиV семестру включає 93 бали за навчальні досягнення, 3 бали за участь у громадському житті коледжу і групи та 4 бали за спортивну діяльність. Загальна сума балів, яку студент може набрати, дорівнює 100 балам.

Кожній дисципліні V семестру залежно від обсягу та складності навчального матеріалу, трудомісткості підготовки, інтегрованості з іншими курсами максимально нараховуються наступні бали:

Основи теорії і методики фізичного виховання, ТМФВ в початковій школі – 11 балів;

Теорія і методика обраного виду спорту – 11 балів;

Біомеханіка – 11 балів

Рівень навчальних досягнень студентів з цих дисциплін відповідає наступним балам:

А – 11 балів;

В – 9 балів;

С – 7 балів;

Д – 5 балів;

Е – 3 бали.

Основи медичних знань – 10 балів;

Філософія – 10 балів;

Основи масажу дітей дошкільного та молодшого шкільного віку – 10 балів;

Теорія і методика туризму – 10 балів;

Психологія спорту – 10 балів;

Біохімія – 10 балів.

Рівень навчальних досягнень студентів з цих дисциплін відповідає наступним балам:

А – 10 балів;

В – 8 балів;

С – 6 балів;

Д – 4 бали;

Е – 2 бали.

Конкурсний бал рейтингу, для студентів III курсу, що формується за результатами VI семестру включає 92 бали за навчальні досягнення, 3 бали за участь у громадському житті коледжу і групи та 5 балів за спортивну діяльність. Загальна сума балів, яку студент може набрати, дорівнює 100 балам.

Кожній дисципліні VI семестру залежно від обсягу та складності навчального матеріалу, трудомісткості підготовки, інтегрованості з іншими курсами максимально нараховуються наступні бали:

Педагогічна практика  – 11 балів;

Біомеханіка – 11 балів;

Основи теорії і методики фізичного виховання, ТМФВ в початковій школі – 11 балів;

Теорія і методика обраного виду спорту – 11 балів.

Рівень навчальних досягнень  студентів з цих дисциплін відповідає наступним балам:

А – 11 балів;

В – 9 балів;

С – 7 балів;

Д – 5 балів;

Е – 3 бали.

Основи масажу дітей дошкільного та молодшого шкільного віку – 8 балів;

Теорія та методика рухливих ігор — 8 балів;

Підвищення педагогічної майстерності – 8 балів;

Теорія і методика спортивних ігор  (футбол, теніс)– 8 балів;

Соціальна психологія – 8 балів;

Теорія і методика атлетизму – 8 балів.

Рівень навчальних досягнень студентів з цих дисциплін відповідає наступним балам:

А – 8 балів;

В – 6 балів;

С – 4 бали;

Д – 2 бали;

Е – 1 бал.

Конкурсний бал рейтингу за спортивну діяльність призначається студентам:

—      в кількості 5 (4) балів, які є офіційними членами національних збірних команд України з обраного виду спорту та призерами міжнародних змагань (Чемпіонатів Європи, Чемпіонатів Світу, Юнацьких Олімпійських ігор, Олімпійських ігор)

—      в кількості 4 (3) балів, які є учасниками міжнародних змагань (Чемпіонатів Європи, Чемпіонатів Світу, Юнацьких Олімпійських ігор, Олімпійських ігор);

—      в кількості 3 (2) балів, які є переможцями і призерами Чемпіонатів України.

Конкурсний бал рейтингу за активну громадську діяльність в житті коледжу та групи призначається студентам:

—      в кількості 5 (4)(3) бали, які беруть активну участь в роботі органів студентського самоврядування та виконують правила внутрішнього розпорядку коледжу (в тому числі добросовісно відвідують навчальні заняття);

—      в кількості 4 (3)(2) бали, які виконують громадські доручення та виконують правила внутрішнього розпорядку коледжу (в тому числі добросовісно відвідують навчальні заняття);

—      в кількості 3 (2)(1) бали, які виконують правила внутрішнього розпорядку коледжу (в тому числі добросовісно відвідують навчальні заняття).