Положення про загальні збори (конференцію) трудового колективу КЗ «ДФКС» ДОР»

Положення про загальні збори (конференцію) трудового колективу КЗ «ДФКС» ДОР»

Положення про загальні збори (конференцію) трудового колективу

КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ  «ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ СПОРТУ»

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ»

 

1.  ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Загальні збори (конференція) трудового колективу КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ  «ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ СПОРТУ» ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ» (далі – Коледж) є вищим колегіальним органом громадського самоврядування закладу фахової передвищої освіти та спеціалізованої освіти спортивного профілю .

Положення про загальні збори трудового колективу КСНЗСП «ДІУФК»ДОР»  розроблено відповідно до Закону України «Про освіту» від 05 вересня 2017 року № 2145-VІІІ, «Про вищу освіту» від 01 липня 2014 року № 1556 -VII, «Про передвищу фахову освіту» від 06.06.2019 року № 2745-VIII, Положенням про заклад спеціалізованої освіти спортивного профілю із специфічними умовами навчання (зі змінами від 28.12.2011р. № 1354, від 17.10.2013р. № 760 , від 06.02.2019р. № 73 ),  Кодексу законів про працю України, Статуту Коледжу та інших нормативних документів, що стосуються  діяльності і є нормативним актом внутрішньої дії, який регламентує порядок скликання і роботи конференції трудового колективу.

Конференція трудового колективу здійснює свою діяльність на принципах колегіальності ухвалення рішень, добровільності та рівноправності членства, незалежності й гласності.

В умовах функціонування конференції забезпечується взаємодія адміністрації КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ  «ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ СПОРТУ» ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ» з трудовим колективом, первинною профспілковою організацією, окремими працівниками.

Метою конференції  трудового колективу є розвиток самоврядування й творчої ініціативи працівників, мобілізація сил колективу на вирішення різних завдань, посилення відповідальності колективу за результати роботи.

 

2. ПОВНОВАЖЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

(КОНФЕРЕНЦІЇ) ТРУДОВОГО КОЛЕКТИВУ.

2.1. Загальні збори (конференція) трудового колективу є вищим колегіальним органом громадського самоврядування Коледжу.

2.2. Відповідно до законодавства і Статуту Коледжу загальні збори (конференція) трудового колективу:

1) розглядають і затверджують колективний договір, зміни та доповнення до нього; ухвалюють рішення про надання голові профспілкового комітету первинної профспілкової організації повноважень щодо підписання колективного договору від імені трудового колективу;

2) заслуховують щороку доповідь директора про результати навчальної, виховної та спортивної роботи, фінансово-господарської та іншої діяльності і завдання КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ  «ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ СПОРТУ» ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ»;

3) погоджують за поданням Педагогічної ради Статут Коледжу та зміни (доповнення) до нього;

4) обирають комісію з трудових спорів відповідно до трудового законодавства;

5) затверджують Правила внутрішнього розпорядку Коледжу;

6) ухвалюють рішення з інших питань діяльності КЗ «ДФКС»ДОР» відповідно до законодавства та Статуту Коледжу;

7) розглядає за обґрунтованим поданням наглядової або педагогічної  ради Коледжу питання про дострокове припинення обов’язків директора Коледжу і направляє відповідне подання засновнику або уповноваженому ним органу.

 

3. ПОРЯДОК ФОРМУВАННЯ СКЛАДУ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ (КОНФЕРЕНЦІЇ) ТРУДОВОГО КОЛЕКТИВУ.

3.1.Трудовий колектив КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ  «ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ СПОРТУ» ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ» складають весь педагогічний, адміністративно-обслуговуючий та господарський персонал, для яких Коледж є основним місцем роботи. Кількісний склад конференції трудового колективу визначається спільним рішенням адміністрації Коледжу і профспілкового комітету первинної профспілкової організації.

3.2. У складі конференції трудового колективу мають бути представлені усі категорії освітнього процесу навчального закладу (працівники та студенти Коледжу). При цьому не менш як 75 відсотків складу делегатів (членів)  загальних зборів  трудового колективу мають становити педагогічні працівники, які працюють у цьому закладі за основним місцем роботи, і не менш як 10 відсотків — виборні представники з числа студентів Коледжу, які обираються вищим органом студентського самоврядування.

3.3.Делегатами Конференції за посадами є: директор, заступники директора, голови циклових комісій, головний бухгалтер, завідувач бібліотекою, керівники різних служб, голова первинної профспілкової організації, голова Ради студентського самоврядування Коледжу. У разі припинення повноважень особою за вказаною посадою її повноваження як делегата Конференції припиняються, а новопризначена особа на вказану посаду набуває повноважень делегата Конференції з моменту рішення про призначення на посаду.

3.4.Делегати конференції трудового колективу від структурних підрозділів обираються на зборах трудових колективів цих підрозділів відповідно до квот, встановлених наказом директора (за поданням профспілкового комітету первинної профспілкової організації). Кожна служба адміністративно-обслуговуючого та господарського персоналу делегує по 3 особи, що загалом складає 18 осіб, кількість студентів, що обираються вищим органом студентського самоврядування, дорівнює 12 осіб, кількість педагогічних працівників – делегатів Конференції, дорівнює 90 осіб.

3.5. Строк повноважень делегатів конференції становить 2 роки.

3.6.Загальні збори працівників підрозділів  вважаються такими, що відбулися, у разі присутності на них не менше 50% від кількості штатних працівників.

3.7.Загальні збори структурних підрозділів  самостійно вирішують питання роботи (обирають президію, секретаря, лічильну комісію, визначають форму і порядок голосування та ін.).

3.8.Порядок роботи зборів структурних підрозділів й результати голосування оформлюються протоколом, який підписується головуючим і секретарем та передається до організаційного комітету разом із явочним листом та протоколом лічильної комісії.

3.9.Заміна делегатів у разі вибуття, тобто неможливості виконувати обов’язки депутата, або на підставі письмової заяви депутата, здійснюється зборами трудового колективу відповідного структурного підрозділу, делегат якого вибув.

3.10.У разі вибуття із складу трудового колективу структурного підрозділу Коледжу або із складу студентів делегата конференції, обраного строком на 2 роки, трудовий колектив підрозділу або студенти замість нього протягом одного місяця обирають у встановленому порядку іншого делегата на строк до закінчення 2-річного терміну. Організація виборів покладається на керівників відповідних структурних підрозділів та органи студентського самоврядування.

 

 

4. ОРГАНІЗАЦІЯ І ПОРЯДОК РОБОТИ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ (КОНФЕРЕНЦІЇ) ТРУДОВОГО КОЛЕКТИВУ.

4.1. Загальні збори (конференція) трудового колективу скликаються не рідше одного разу на рік.

4.2. Рішення про проведення загальних зборів (конференції) трудового колективу приймає Педагогічна рада Коледжу або директор спільно з профспілковим комітетом первинної профспілкової організації Коледжу в залежності від питань, винесених на їх обговорення. Позачергове скликання Конференції трудового колективу можливе за рішенням директора або ініціативою не менш, ніж третини її членів.

4.3.Організацію і проведення перших зборів Конференції трудового колективу здійснюють адміністрація КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ  «ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ СПОРТУ» ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ» та профспілковий комітет як представник трудового колективу. Перші збори Конференції трудового колективу регламентуються затвердженим планом, який розробляється профспілковим комітетом Коледжу та узгоджується з адміністрацією.

4.4.Для підготовки перших зборів Конференції трудового колективу створюється організаційний комітет, кількісний та персональний склад яких затверджується спільним рішенням адміністрації та профспілкового комітету.

4.5. На першому засіданні новообраного складу Конференції трудового колективу Коледжу обирається голова Конференції трудового колективу і його заступник, приймається регламент діяльності Конференції трудового колективу КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ  «ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ СПОРТУ» ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ», обирається секретаріат.

Термін повноважень голови Конференції, його заступника, секретаріату – 2 роки.

4.6. Голова Конференції трудового колективу в межах своєї компетенції:

— проводить Конференцію та керує її роботою;

— визначає час проведення Конференції;

— затверджує порядок денний проведення Конференції;

— визначає обов’язки заступника.

4.7. Персональний склад секретаріату затверджується на першому засіданні у складі 3 осіб (секретар та два помічника).

4.8.Секретаріат перебуває у підпорядкуванні голови Конференції трудового колективу та сприяє організації проведення конференцій, веденню документації, у тому числі звітної.

4.9.Секретар Конференції трудового колективу за дорученням голови Конференції трудового колективу:

— скликає Конференцію трудового колективу;

— готує проект порядку денного та подає його на затвердження голові Конференції трудового колективу;

— проводить роботу з підготовки Конференції трудового колективу, забезпечує її організаційну діяльність;

— завчасно інформує членів Конференції трудового колективу про місце, час проведення засідання та про порядок денний;

— веде протокол засідання та забезпечує протокольне оформлення підсумків Конференції трудового колективу;

— за дорученням голови Конференції трудового колективу виконує інші завдання, які стосуються забезпечення її роботи.

4.10.За рішенням Конференції трудового колективу та відповідно до регламенту, можуть створюватися інші виконавчі чи допоміжні органи, які сприяють вирішенню нагальних питань чи здійснюють організаційно-розпорядчі функції.

4.11.При підготовці окремих питань, які виносяться на розгляд Конференції трудового колективу, можуть формуватися робочі групи, склад яких затверджується спільним рішенням адміністрації Коледжу та голови Конференції трудового колективу.

4.12.У період між Конференціями трудового колективу оперативне вирішення організаційних питань щодо підготовки проведення Конференції та ведення діловодства здійснює секретаріат Конференції трудового колективу.

4.13. Робочі органи Конференції трудового колективу є діючими на весь період повноважень делегатів Конференції. Порядок обрання, повноваження та форма голосування під час виборів робочих органів визначаються Конференцією трудового колективу.

4.14.У разі вибуття представника робочих органів їх заміна здійснюється на черговому засіданні Конференції трудового колективу.

4.15.Конференція трудового колективу КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ  «ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ СПОРТУ» ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ» вважається правомочною, якщо в її роботі бере участь не менше двох третин її членів. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала проста більшість присутніх за умови дотримання вимог правомочності.

4.16. Усі процедурні питання затверджуються шляхом відкритого або таємного голосування (згідно з рішенням Конференції трудового колективу) безпосередньо на Конференції.

4.17.Форма голосування затверджується шляхом відкритого голосування.

4.18.Рішення Конференції трудового колективу оформлюються протоколом, який підписується головою Конференції трудового колективу та секретарем.

4.19.Якщо рішенням Конференції трудового колективу затверджується відповідний документ, то він додається до протоколу.

4.20.Рішення конференції трудового колективу обов’язкові до виконання адміністрацією Коледжу та членами трудового колективу.

4.21.Організаційне і матеріально-технічне забезпечення діяльності Конференції трудового колективу здійснює КЗ «ДФКС»ДОР»

 

5. ВЗАЄМОДІЯ ЗІ СТРУКТУРНИМИ ПІДРОЗДІЛАМИ

Конференція трудового колективу співпрацює з усіма структурними підрозділами КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ  «ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ СПОРТУ» ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ» з питань організаційної діяльності та забезпечення її роботи.

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

Відповідальність за якість та своєчасність виконання завдань та функцій загальних зборів (конференції) трудового колективу несуть директор КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ  «ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ СПОРТУ» ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ», голова профспілкового комітету та її делегати.

 

7. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

7.1. Це Положення затверджується рішенням Педагогічної ради КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ  «ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ СПОРТУ» ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ» і вводиться в дію наказом директора Коледжу.

7.2.Зміни та доповнення до цього Положення вноситься в порядку, передбаченому для його прийняття.