ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВНУТРІШНЮ СИСТЕМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ у КЗ «ДФКС» ДОР»

 І.    Загальні положення

       1.1.Внутрішня система забезпечення якості освітньої діяльності та якості загальної середньої освіти ( далі — внутрішня система забезпечення якості) інтегрована в загальну систему управління якістю освіти КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ  «ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ СПОРТУ» ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ» ( далі школа, Коледж). Вона має гарантувати якість освітньої діяльності і забезпе­чувати стабільне виконання нею вимог чинного законодавства, державних та галузевих стандартів освіти.

      1.2.Положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти у КОМУНАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ «ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ СПОРТУ» ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ»  розроблено на підставі статті 41 ч. 2 Закону України «Про освіту» від 5 вересня 2017 року № 2145 – VIII,  Закону України «Про загальну середню освіту» від 28.09.2017 року № 2145 — 19 і передбачає здійснення таких процедур і заходів:

1)       визначення принципів та процедур забезпечення якості загальної середньої освіти;

2)    здійснення моніторингу та періодичного перегляду освітніх програм;

3)    щорічне оцінювання здобувачів загальної середньої освіти, педагогічних працівників школи та регулярне оприлюднення результатів таких оцінювань на офіційному веб-сайті;

4)    забезпечення підвищення кваліфікації педагогічних працівників;

5)    забезпечення наявності необхідних ресурсів для організації освітнього процесу;

6)    забезпечення наявності інформаційних систем для ефективного управління освітнім процесом;

7)    забезпечення публічності інформації про освітні програми;

8)    забезпечення ефективної системи та механізмів академічної доброчесності працівників школи і здобувачів освіти;

9)    інші процедури і заходи.

      1.3.Забезпечення якості загальної середньої освіти на рівні Державних стандартів є пріоритетним напрямом та метою спільної діяльності всіх працівників коледжу.

Забезпечення якості освіти є багатоплановим і включає:

1)      наявність необхідних ресурсів ( кадрових, фінансових, матеріальних, інформаційних, наукових, навчально-методичних тощо);

2)    організацію освітнього процесу, яка найбільш адекватно відповідає сучасним тенденціям розвитку національної та світової економіки і освіти;

3)    контроль освітньої діяльності в школі.

1.4.Внутрішня система забезпечення якості освіти в Коледжі спрямована на вдосконалення всіх напрямів діяльності закладу.

2.       Принципи та процедури забезпечення якості освітньої діяльності.

      2.1.Внутрішня система забезпечення якості загальної середньої освіти в Коледжі базується на таких принципах:

1)      принцип цілісності, який полягає  в  єдності усіх  видів  освітніх  впливів  на  учня, їх  підпорядкованості  головній   меті  освітньої  діяльності, яка  передбачає  всебічний  розвиток, виховання  і  соціалізацію  особистості, що  здатна  до  життя  в  суспільстві та  цивілізованої  взаємодії  з  природою, має  прагнення  до  самовдосконалення  і  навчання  впродовж  життя, готова  до свідомого  життєвого  вибору  та  самореалізації, відповідальності, трудової  діяльності  та  громадянської  активності;

2)    принцип  відповідності Державним стандартам загальної середньої освіти;

3)    принцип розвитку, що виходить з необхідності вдосконалення якості освітнього процесу відповідно до зміни внутрішнього та зовнішнього середовища, аналізу даних та інформації про результативність освітньої діяльності;

4)     принцип  відкритості  інформації  на  всіх  етапах  забезпечення  якості  та  прозорості  процедур  системи забезпечення якості освітньої діяльності.

5)     принцип практичної спрямованості освітнього процесу;

     2.2.Внутрішня система забезпечення школою якості загальної середньої освіти повинна бути об’єктивною, відкритою, інформативною, прозорою.

     2.3. Забезпечення якості освіти передбачає здійснення таких процедур і заходів:

1)    функціонування  системи  формування  компетентностей   учнів;

2)    підвищення кваліфікації  педагогічних працівників, посилення кадрового потенціалу Коледжу;

3)    забезпечення наявності необхідних ресурсів для організації освітнього процесу;

4)    сприяння системи внутрішнього моніторингу підвищенню якості освіти в Коледжі;

5)    активної участі усіх працівників Коледжу у реалізації стандартів із забезпечення якості освіти.

3.  Механізм розробки, затвердження, моніторингу та періодичного перегляду освітніх програм.

       3.1.Стандарт забезпечення якості загальної середньої освіти – це нормативний документ, який регламентує діяльність адміністрації, вчителів та учнів із забезпечення якості освіти та визначає міру їхньої відповідальності.

      Стандарти загальної середньої освіти для кожного освітнього рівня розробляє і затверджує Міністерство освіти і науки.

      Усі вимоги стандарту із забезпечення якості освіти ( стандарту) загальні й застосовуються в усіх структурних підрозділах школи.

      3.2.На підставі Міністерських програм школи розробляє навчальний план. Навчальний план є нормативним документом, який визначає зміст навчання та регламентує організацію освітнього процесу. Навчальний план затверджується  Педагогічною радою  Коледжу та вводиться в дію наказом директора.

4.       Оцінювання здобувачів загальної освіти

       4.1.Школа регулярно контролює й оцінює показники, пов’язані з внутрішнім забезпеченням якості загальної середньої освіти, використовуючи системи контролю, що дозволяють оцінювати якість надання послуг у сфері освіти та їх відповідність встановленим вимогам.

     4.2.Внутрішня система моніторингу рівня знань учнів діє відповідно до нормативних документів школи:

1)      Положення про академічну доброчесність педагогічних працівників та здобувачів освіти;

2)       Положення про моніторинг якості освіти;

3)      Положення про державну підсумкову атестацію з предметів загальноосвітньої підготовки.

      4.3.Система оцінювання знань учнів включає поточний, тематичний, семестровий контроль знань та вмінь здобувачів загальної середньої освіти.

     4.4.Державна підсумкова атестація здобувачів загальної середньої освіти здійснюється відповідно до Положення про Державну підсумкову атестацію. Державна підсумкова атестація учнів — це форма контролю відповідності освітнього рівня випускників закладу загальної середньої освіти  ІІ-ІІІ ступенів.

    4.5.Атестація може проводитися у формі зовнішнього незалежного оцінювання. У такому випадку порядок її проведення визначається Порядком проведення зовнішнього незалежного оцінювання та моніторингу якості освіти, який встановлюється Кабінетом Міністрів України.

    4.6.Показники: рівень успішності, результативність працевлаштування випускників, рейтинг навчального закладу  в місті.

5. Заходи, спрямовані на вдосконалення фахової майстерності педагогічних працівників.

         5.1.Метою підвищення кваліфікації педагогічних працівників Коледжу є вдосконалення професійної підготовки шляхом поглиблення, розширення й оновлення професійних компетентностей вчителів.

         5.2.Кожен педагогічний працівник Коледжу, як закладу загальної середньої освіти відповідно до Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту» зобов’язаний щороку підвищувати кваліфікацію з урахуванням особливостей, визначених  Порядком підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2019 р. № 800 (зі змінами Постанова Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2019р. № 1133) (далі – Порядок).

          5.3.Основними видами підвищення кваліфікації є:

      — навчання за програмою підвищення кваліфікації;

      — стажування;

      — участь у семінарах, практикумах, тренінгах, вебінарах, майстер-класах тощо.

          Окремі види діяльності педагогічних працівників, зазначені у пункті 26 Порядку підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників, можуть бути визнані як підвищення кваліфікації.

          5.4.Педагогічні працівники закладу з урахуванням результатів самооцінки компетентностей і професійних потреб, змісту власної викладацької діяльності та/або посадових обов’язків самостійно обирають конкретні форми, види, напрями та суб’єктів надання освітніх послуг з підвищення кваліфікації.

           5.5.Обсяг (тривалість) підвищення кваліфікації педагогічних працівників установлюється в годинах та/або кредитах Європейської кредитної трансферно-накопичувальної системи (далі – ЄКТС, (один кредит ЄКТС становить 30 годин) за накопичувальною системою.

           Підвищення кваліфікації педагогічними працівниками здійснюється згідно з планом підвищення кваліфікації закладу освіти на певний рік, що формується, затверджується і виконується відповідно до Порядку підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників.

5.5.Для вдосконалення фахової майстерності, підвищення професійного потенціалу педагогічного складу в Коледжі передбачено:

1)      розширення зв’язків циклових комісій, методичних об’єднань з колегами інших спеціалізованих навчальних закладів  області та України;

2)    посилення роботи з молодими вчителями, запровадження обов’язкової  трирічної програми школи молодого вчителя, які залучаються до педагогічної роботи вперше;

3)    підвищення рівня володіння педагогічними працівниками інформаційними технологіями в сучасному педагогічному процесі, врахування його в ході атестації вчителів.

6.       Моніторинг якості освітньої діяльності педагогічних працівників

6.1.Оцінювання освітньої діяльності педагогічних працівників забезпечує об’єктивний аналіз її якості та активізації професійної діяльності.

6.2.Оцінювання педагогічних працівників здійснюється шляхом аналізу виконання ними посадових обов’язків та індивідуальної участі в освітньому процесі.

6.3.Критерії оцінки охоплюють кваліфікаційні показники педагогічних працівників, навчальну, виховну, організаційну та науково-методичну діяльність.

7.       Забезпечення необхідних ресурсів для організації освітнього процесу

7.1.Коледж забезпечене необхідними ресурсами для якісної організації та проведення освітнього процесу та підтримки здобувачів загальної середньої освіти, а саме:

  — навчальними кабінетами, оснащеними сучасними комп’ютерами та проекторами, чотири кабінети мають інтерактивні дошки;

  —  комп’ютерний клас;

  —  бібліотеку з читальною залою, оснащену комп’ютерною технікою;

  —  актову залу на 300 місць з сучасним обладнанням;

  —  спортивну залу;

  —  дві тренажерні зали;

  —  басейн на 25 м;

  —  відновлювальний комплекс із сауною.

 Крім того, навчально-тренувальний процес забезпечують:

—     стадіон «Олімпійські резерви» з футбольними полями, тенісним кортом, легкоатлетичним сектором;

—    водно-спортивна база з необхідними тренажерами.

    Учні Коледжу мають можливість оздоровлюватися та  підвищувати свою спортивну майстерність на учбово-спортивній базі у с. Орлівщина Новомосковського району Дніпропетровської області, де  тренувальний процес здійснюється з червня по вересень.

 В Коледжі створено умови для доступу до Інтернету, є мережа Wi-Fi.

 Освітній процес забезпечено навчальною, методичною та науковою літературою на паперових та електронних носіях завдяки фондам бібліотеки, веб — ресурсам школи.

 Згідно розкладу навчальних та тренувальних занять вихованці Коледжу забезпечуються чотириразовим харчуванням,  організованим у дві зміни.

 Велика увага в Коледжі приділяється медичному обслуговуванню учнів, яке здійснюється висококваліфікованими  медичними кадрами.

  Матеріальну базу медичної частини складають:

     —  кабінет амбулаторного прийому;

     —  кабінет фізіотерапії з необхідним обладнанням;

     —   процедурний кабінет;

     —   кабінет функціональної діагностики;

     —   стоматологічний кабінет;

     —   два ізолятори;

     —   масажний кабінет;

     —   відновлювальний центр;

     —   медичні пункти на території спортивних об’єктів.

  Будинки та споруди Коледжу відповідають паспортним і санітарно- гігієнічним нормам. Усі приміщення використовуються упродовж навчального року з повним навантаженням, утримуються в належному стані.

7.2.Адміністрація Коледжу розробляє та затверджує заходи із соціальної адаптації учнів, організовує моніторинг її результативності на підставі визначених нею критеріїв.

7.3.Практичний психолог, класні керівники, вихователі надають необхідної практичної допомоги учням у реалізації заходів із соціальної адаптації.

7.4.Органи учнівського самоврядування виходять з пропозиціями до керівництва щодо вдосконалення заходів та беруть участь у громадській діяльності школи.

8.       Забезпечення наявності інформаційних систем для ефективного управління освітнім процесом

     8.1.Інформаційна система управління освітнім процесом Коледжу — це програмно-апаратний комплекс, який забезпечує основні функції роботи з документами в електронному вигляді. До її основних функцій належить реєстрація документів, розробка та збереження документів в електронному вигляді, направлення документів на розгляд та виконання, контроль проходження та виконання документів, пошук документів за різними параметрами, введення, підтримка та зберігання будь-яких типів документів, захист від несанкціонованого доступу.

    8.2.Структура інформаційних систем Коледжу включає такі підсистеми:

      —  електронна система звітності;

      —  електронна база даних учнів школи;

      —  електронна база даних педагогічних працівників;

      —  бібліотечна інформаційна система, яка служить для обліку бібліотечних фондів, пошуку користувачами літературних джерел, оформлення й задоволення запитів.

    Електронні освітні ресурси забезпечують публічність інформації про освітні програми; перелік навчальних дисциплін, логічну послідовність їх вивчення, перелік підручників, розклад уроків та тренувань.

9.       Забезпечення публічності інформації про діяльність

навчального закладу

          9.1.Публічність інформації про діяльність школи забезпечується відповідно до вимог Закону України «Про освіту» від 5 вересня 2017 року № 2145- VШ та Закону України «Про загальну середню освіту» від 28.09.2017 року № 2145-19.

          9.2.На офіційному сайті Коледжу розміщується інформація, яка підлягає обов’язковому оприлюдненню, а саме:

        —  Статут;

        —  ліцензії на провадження освітньої діяльності;

        —  структура та органи управління закладу освіти;

        —  кадровий склад закладу освіти згідно з ліцензійними умовами;

        —  освітні програми, що реалізуються в закладі освіти та перелік освітніх компонентів, що передбачені відповідною освітньою програмою;

        —  мова освітнього процесу;

        —  наявність вакантних посад, порядок і умови проведення конкурсу на їх заміщення ( у разі його проведення);

        — матеріально — технічне забезпечення закладу освіти (згідно з ліцензійними умовами);

        —   результати моніторингу якості освіти;

        —   річний звіт про діяльність закладу;

        —   правила прийому до закладу освіти;

        —    інша інформація, що оприлюднюється за рішенням закладу освіти або на вимогу законодавства.

10.    Забезпечення академічної доброчесності

          10.1.Педагогічні працівники у своїй діяльності зобов’язані дотримуватися академічної доброчесності та забезпечувати її дотримання здобувачами загальної середньої освіти.

         Дотримання академічної доброчесності педагогічними  передбачає:

1)                      посилання на джерела інформації у разі використання ідей, розробок, тверджень, відомостей;

2)        дотримання норм законодавства про авторське право і суміжні права;

3)                     надання достовірної інформації про методики і результати досліджень, джерела використаної інформації та власну педагогічну  діяльність;

4)       контроль за дотриманням академічної доброчесності  учнями;

5)       об’єктивне оцінювання результатів навчання.

       За порушення академічної доброчесності педагогічні  працівники Коледжу можуть бути притягнені до такої академічної відповідальності:

   1) відмова в присвоєнні або позбавлення присвоєного педагогічного звання, кваліфікаційної категорії;

   2) позбавлення права брати участь у роботі визначених законом органів чи займати визначені законом посади.

         Особи, які навчаються в Коледжі, зі свого боку, зобов’язані виконувати вимоги освітньої програми, дотримуючись академічної доброчесності, та досягати відповідного рівня результатів навчання.

        Дотримання академічної доброчесності учнями  передбачає:

1)                     самостійне виконання навчальних завдань, завдань поточного та підсумкового контролю результатів навчання;

2)                      посилання на джерела інформації у разі використання ідей, розробок, тверджень, відомостей;

3)        дотримання норм законодавства про авторське право і суміжні права;

4)                      надання достовірної інформації про результати власної навчальної  діяльності, використані методики досліджень і джерела інформації.

     За порушення академічної доброчесності учні  можуть бути притягнені до такої академічної відповідальності:

1)                   повторне проходження оцінювання (контрольна робота, іспит, залік тощо);

    2)  повторне проходження відповідного освітнього компонента освітньої    програми.

      10.2.Адміністрація Коледжу визначає основні принципи та механізми забезпечення якості освітньої діяльності та якості загальної середньої освіти, у тому числі створення і забезпечення функціонування ефективної системи запобігання та виявлення академічного плагіату.

      10.3.Основними завданнями запобігання плагіату в Коледжі є формування академічної етики та поваги до інтелектуальних надбань, дотримання норм законодавства про авторське право, що покликане сприяти впровадженню практики належного цитування поняття та форм плагіату, методів запобігання його поширенню, процедури розгляду та фіксування фактів плагіату, а також формалізації можливих наслідків його вчинення у межах школи.

      10.4.Профілактика плагіату в Коледжі здійснюється шляхом контролю з боку адміністрації за правильним оформленням педагогічними працівниками посилання на джерела інформації у разі запозичень ідей, тверджень.

       10.5.Усі підготовлені до друку навчальні видання розглядаються на засіданнях методичної ради Коледжу.

11.Забезпечення якості загальної середньої освіти

    Для забезпечення дієвості внутрішньої системи забезпечення якості освіти в Коледжі діяльність структурних підрозділів спрямовано на:

11.1.Удосконалення наявної інформаційної системи структурних підрозділів шляхом відстеження динаміки процесів у часі та в розрізі навчальних програм;

11.2.Забезпечення наявності інформаційних систем для ефективного управління освітнім процесом.

11.3.Забезпечення удосконалення системи постійного моніторингу в навчальному закладі, пошук ефективних форм і методів моніторингу.

11.4.Забезпечення подальшої практики публічної звітності школи про діяльність.

11.5.Створення інформаційної системи моніторингу якості, яка б забезпечувала інтеграцію баз даних структурних підрозділів, характеризуючи:

       —  досягнення учнів та показники їхньої успішності;

       —  результати працевлаштування випускників школи;

       —  якісний склад та ефективність роботи вчителів;

       —  наявні навчальні та матеріальні ресурси.