ПОЛОЖЕННЯ ПРО РАДУ КЗ «ДФКС» ДОР»

ПОЛОЖЕННЯ ПРО РАДУ КЗ «ДФКС» ДОР»

 І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

         1. Рада Коледжу є вищим виконавчим органом громадського самоврядування в  КОМУНАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ «ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ СПОРТУ» ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ» (далі — Коледж), який виконує дорадчі функції з питань, що стосуються організації навчально-виховного процесу, зміцнення матеріально-технічної бази Коледжу, організації дозвілля та оздоровлення учнів та студентів, сприяння правовому та соціальному захисту учасників навчально-виховного процесу.

        2. У своїй діяльності Рада  керується Конституцією України, законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Положення про загальноосвітній навчальний заклад», «Про передвищу фахову освіту», Положенням про заклад спеціалізованої освіти спортивного профілю із специфічними умовами навчання та іншими законами та нормативними актами, що регулюють діяльність Коледжу :

• Статутом КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ СПОРТУ» ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ»;

• Правилами внутрішнього трудового розпорядку;

• Положенням про Раду КЗ « ДФКС» ДОР».

 

ІІ. МЕТА, ЗАВДАННЯ, ПРИНЦИПИ ДІЯЛЬНОСТІ РАДИ КОЛЕДЖУ

 

1. Метою діяльності Ради Коледжу є сприяння створенню належних умов для ефективної роботи КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

«ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ СПОРТУ» ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ»:

• залучення всіх учасників навчально-виховного процесу  до вирішення проблем навчання та виховання;

• сприяння соціальному та правовому захисту учасників навчально-виховного процесу.

 

       2. Основними завданнями діяльності Ради є :

• сприяння реалізації положень чинного законодавства щодо обов’язкової загальної середньої освіти;

• сприяння взаємодії педагогічного, учнівського, батьківського колективів, спрямованої на поліпшення якості навчально-виховного процесу  ;

• сприяння організаційно-педагогічному забезпеченню навчально-виховного процесу    та позакласної (позашкільної) роботи, дозвілля, літнього відпочинку та оздоровлення учнів;

• організаційне та методичне сприяння зміцненню матеріально-технічної, культурно-спортивної та оздоровчої бази Коледжу;

• заохочення навчальної праці учнів, сприяння пошуку і розвитку талановитих, обдарованих дітей;

• сприяння розвитку творчої ініціативи педагогів щодо пошуку та впровадження у встановленому порядку експериментів, організації науково-дослідної роботи;

• всебічне зміцнення зв’язків між родинами учнів та Коледжем з метою забезпечення єдності  навчально-виховного процесу;

• сприяння соціально-правовому захисту учасників навчально-виховного процесу.

 

           3.Рада  діє на засадах :

• добровільності членства;

• демократії, законності, гласності;

• пріоритету прав людини, поєднаних інтересів особи, суспільства, держави;

• організаційної самостійності в межах визначених законодавством ;

• колегіальності ухвалення рішень;

• відповідальності перед місцевою громадою, педагогами, учнями та студентами  Коледжу, батьківською громадськістю;

• співпраці з державними органами управління освіти та громадянськими організаціями.

 

ІІІ.ФУНКЦЇ РАДИ КОЛЕДЖУ

 

             1. Рада  відповідно до мети і завдань діяльності:

• організовує виконання рішень загальношкільної конференції Коледжу;

• розглядає питання здобуття обов’язкової загальної середньої освіти;

• організація експериментальної роботи;

• підтримує ініціативи щодо вдосконалення системи навчання і виховання;

• розглядає бюджет КЗ «ДФКС»ДОР», розподіл фонду Всеобучу;

•затверджує режим роботи КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ СПОРТУ» ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ»;

• бере участь в розробці програм розвитку  навчального закладу, в організації та проведенні заходів, спрямованих на розвиток науково-методичної, матеріально-технічної, спортивної та оздоровчої бази Коледжу;

• подає пропозиції органам управління;

• вносить пропозиції щодо вирішення кадрових змін, щодо морального та матеріального заохочення учасників навчально-виховного процесу  ;

• порушує питання щодо належної організації гарячого харчування учнів Коледжу;

• сприяє вирішенню питань щодо працевлаштування випускників школи-інтернату;

• у відповідному порядку сприяє вирішенню Інших питань по соціально-правовому захисту учасників навчально-виховного процесу .

           2. Рада щорічно звітує на конференції  трудового колективу  про свою  роботу.

 

ІV. СТВОРЕННЯ, СТРУКТУРА І КЕРІВНІ ОРГАНИ РАДИ

         1. Рада створюється за рішенням конференції трудового колективу, яка проводиться за участю  усіх учасників освітнього процесу.

         2. Члени ради обираються на конференції загальним голосуванням простою більшістю голосів. Кількість членів ради визначає конференція (20-25 осіб).

3. До складу Ради за посадою входять директор, заступники директора, голови учнівського та студентського самоврядування (2 особи) представники батьківського комітету (2 особи), голова профспілкового комітету, також обираються представники від усіх структурних підрозділів закладу (по 1 особі від служби). Представницька частина Ради оновлюється по мірі необхідності наказами директора.

         4. Термін повноваження визначається конференцією, але не може перевищувати 3 років.

 5. Не більше ніж кожні два роки рада Коледжу оновлюється на третину її членів.

 6. Рада Коледжу на установчому засіданні обирає голову Ради, його заступника, секретаря, затверджує план роботи на рік.

        7. Положення про Раду затверджується загальними зборами (конференцією) трудового колективу Коледжу.

8. У період між конференціями Рада Коледжу проводить засідання, які відбуваються не рідше одного разу на три місяці.

        9. Засідання ради призначає і проводить її голова, а за його тимчасової відсутності — заступник. Засідання Ради Коледжу можуть проводитись також на вимогу третини і більше її членів.

       10. З метою сприяння ефективності діяльності ради Коледжу до проведення засідань можуть залучатися (за їх згодою) представники навчального закладу, інших закладів освіти різних рівнів акредитації, а також підприємств, установ, закладів, громадських організацій, окремі громадяни.

       11. Рішення Ради Коледжу, прийняте на її засіданні, вважається дійсним, якщо участь у її засіданні взяли не менше двох третин її членів, що мають право голосу. Рішення Ради протоколюються. Рішення Ради вводиться в дію наказами директора.

      12. Рішення, прийняте у встановленому порядку, є обов’язковим для виконання членами навчально-виховного процесу.

      13. Рішення Ради Коледжу, що не суперечать чинному законодавству, а також нормативним актам у галузі освіти, прийняті достатньою кількістю

голосів та в межах повноважень Ради, обов’язкові для розгляду адміністрацією Коледжу та управлінням освіти.

 

V. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ЧЛЕНІВ РАДИ КОЛЕДЖУ

 

      1.Члени Ради КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ СПОРТУ» ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ» мають право :

• звертатися до органів управління освіти, адміністрації Коледжу, Педагогічній раді з надання інформації про діяльність навчального закладу ;

• за погодженням з директором Коледжу брати участь у засіданнях Педагогічної ради, органів учнівського та батьківського самоврядування з правом дорадчого голосу;

• звертатись за рішенням ради до управління освіти, органів місцевого самоврядування, установ, організацій, адміністрації Коледжу ;

• ініціювати скликання позачергового засідання Ради Коледжу ;

• брати участь в обговоренні будь-якого питання порядку денного засідання, вносити пропозиції до порядку денного та проекту рішення Ради ;

• голосування щодо вирішення питань порядку денного засідання Ради з квотою одна особа — один голос ;

• вільно виходити зі складу членів Ради за власним бажанням ;

• оприлюднювати, в т.ч. через засоби масової інформації, питання діяльності Ради Коледжу.

 

     2. Голова ради Коледжу :

• керує роботою Ради;

•відповідає перед конференцією навчального закладу за ефективну діяльність Ради ;

• визначає функціональні обов’язки заступника, секретаря ради ;

• розподіляє обов’язки між членами Ради ;

• бере участь у підготовці і проведенні конференції;

• виносить на обговорення Ради Коледжу питання в позачерговому порядку;

• підписує протоколи засідань та інші документи Ради ;

• одноосібно представляє Раду Коледжу в установах та організаціях з питань, віднесених до повноважень Ради.