ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПОРЯДОК ТА УМОВИ ОБРАННЯ СТУДЕНТАМИ ВИБІРКОВИХ ДИСЦИПЛІН КЗ «ДФКС» ДОР»

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПОРЯДОК ТА УМОВИ ОБРАННЯ

               СТУДЕНТАМИ ВИБІРКОВИХ ДИСЦИПЛІН

               1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1.     Положення розроблено з метою конкретизації процедур формування переліку та подальшого вивчення студентом навчальні дисциплін із циклу вільного вибору для освітнього рівня  «молодший спеціаліст» та освітньо — професійного ступеня «фаховий молодший бакалавр».

1.2.     Положення розроблено відповідно до Закону України «Про вищу освіту» (стаття 62, пункт 15) та Закону України « Про фахову передвищу освіту» ( стаття 53, пункт 17) та визначає процедуру проведення та оформлення запису студентів на вивчення блоку вибіркових навчальних дисциплін, передбачених відповідною освітньою програмою, навчальним планом підготовки молодших спеціалістів, в обсязі, що становить не менш  25 відсотків загальної кількості кредитів ЄКТС, передбачених для даного рівня вищої освіти та вибір навчальних дисциплін у межах, передбачених відповідною освітньо-професійною програмою та навчальним планом підготовки фахових молодших бакалаврів, в обсязі, що становить не менше 10 відсотків загальної кількості кредитів ЄКТС, передбачених для освітньо-професійної програми фахової передвищої освіти.

1.3.     Для конкретизації планування та організації навчального процесу на кожний навчальний рік складається робочий навчальний план, який формується на підставі навчального плану відповідної спеціальності та затвердженого переліку вибіркових дисциплін, що стосуються спортивної спеціалізації студентів.

1.4.     До переліку дисциплін робочого навчального плану входять нормативні дисципліни, дисципліни за вибором навчального закладу, що обов’язковими для вивчення студентами даної спеціальності, та дисциплін вільного вибору (спортивна спеціалізація), які студенти обирають самостійно.

1.5.         Навчальні дисципліни за вибором здобувача вищої освіти  та здобувача фахової передвищої освіти або вибіркові навчальні дисципліни – це дисципліни, які вводяться  навчальним закладом, з метою реалізації поставлених перед коледжем завдань, задоволення освітніх і кваліфікаційних потреб студентів, посилення їх конкурентоспроможності, затребуваності на ринку праці та ефективного використання можливостей коледжу, врахування регіональних потреб тощо.

1.6.     Реалізація вільного вибору студентів передбачає вибір окремих  дисциплін з переліку спортивної спеціалізації.

1.7.     Студенти мають право обрати вибіркові дисципліни на весь період навчання.

1.8.     Спортивні кафедри, що пропонують вибіркові дисципліни,  забезпечують підготовку навчальних програм та робочих навчальних програм з дисциплін, методичних та організаційних матеріалів, необхідних для вивчення вибіркових дисциплін.

1.9.     Обсяг кожної вибіркової дисципліни становить не менше 3   кредитів.

1.10.         Вивчення вибіркових дисциплін починається з першого навчального року.

1.11.      Якщо студент починає заняття на певному рівні освіти з вересня, то він може брати участь у виборі навчальних дисциплін із циклу вільного вибору під час визначення спортивної спеціалізації  –  при написанні заяви на вступ на спеціальність.

1.12.      Перелік дисциплін вільного вибору на наступний навчальний рік може змінюватись.

    2. ПОРЯДОК РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВА ВІЛЬНОГО ВИБОРУ                   СТУДЕНТАМ И НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН

2.1.         Кафедри спортивних відділень, які забезпечують викладання вибіркових дисциплін спортивної спеціалізації, до 01 квітня кожного навчального року складають список дисциплін, які пропонуються для вибору студентам на наступний навчальний рік, робочі навчальні програми і короткі анотації цих дисциплін.

2.2.         Педагогічна рада коледжу затверджує перелік дисциплін вільного вибору студентів після погодження з заступником директора з навчальної роботи.

2.3.             Заступник директора з навчальної роботи спільно з кафедрами  спортивних відділень до 01 травня ознайомлюють студентів із затвердженим Педагогічною радою переліком вибіркових дисциплін та інформують студентів         про особливості        формування груп для          вивчення вибіркових дисциплін на наступний навчальний рік.

2.4.             Вибір дисциплін                 студентами    здійснюється шляхом подання

письмової заяви на ім’я директора при вступі до навчального закладу. У разі  зміни спортивної спеціалізації  –  до 15 травня поточного навчального року.

2.5.             Заява зберігається в особовій справі студента протягом усього терміну навчання.

2.6.               На підставі поданих заяв до 01 червня заступник директора з навчальної роботи формує                       подання на     розподіл академічних груп за обраними дисциплінами спортивної спеціалізації та надає до навчально відділу.

2.7.            Студент,   який    з   поважної          причини         (хвороба,        академічна мобільність тощо) не визначився з вибірковими дисциплінами, має право  визначитися протягом першого робочого тижня після того, як він з’явився на

навчання.

2.8.             Студент в односторонньому порядку не може відмовитись від  вибраного і затвердженого Педагогічною радою коледжу блоку дисциплін Самочинна відмова від вивчення курсу тягне за собою академічну заборгованість, за що студент може бути відрахований з коледжу.

2.9.                Обрані дисципліни спортивної спеціалізації вносяться до робочих навчальних планів спеціальності і визначають навчальне навантаження конкретного викладача, яке розраховується до початку навчального року для навчальних планів і освітніх програм для здобувачів ступеня молодшого спеціаліста або освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра.

2.10.             Після остаточного формування і погодження академічних груп вивчення вибіркових дисциплін спортивної спеціалізації, інформація про вибіркові  дисципліни вноситься до індивідуального плану студента. З даного моменту вибіркова дисципліна стає для студента обов’язковою.

2.11.        Заступник директора з навчальної роботи до 01 червня передає в навчальний відділ для врахування розрахунку навчального навантаження відповідних кафедр спортивних відділень на навчальний рік та затверджені Педагогічною радою робочих навчальних планів.

3.        ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

3.1.            Зміни та доповнення до даного Положення вносяться  та затверджуються Педагогічною радою у тому ж порядку, що й саме Положення.