ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ВСТУПНОГО ІСПИТУ З АБІТУРІЄНТАМИ ДЛЯ ВСТУПУ до КЗ «ДФКС» ДОР»

 Положення про порядок  проведення вступного іспиту  для вступу до КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ СПОРТУ» ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ» ( далі — Коледж)  розроблено відповідно  до Умов прийому на навчання до закладів фахової передвищої освіти в 2020 році (далі – Умови прийому), затверджених наказом Міністерства    освіти     і       науки України від 30 жовтня 2019 року № 1350 та  зареєстрованих   у  Міністерстві юстиції України  17 січня 2020 року за № 49/34332, Правил прийому на навчання до КЗ «ДФКС» ДОР», Положення про Приймальну комісію КЗ «ДФКС» ДОР».

 

1.       Загальні положення

 

1.1. Вступний іспит — форма вступного випробування, що передбачає перевірку рівня знань, умінь та навичок вступника з конкурсного предмета, за результатами якої вступнику нараховуються бали, які враховуються в конкурсному балі вступника.

1.2. Термін повноважень комісії для проведення вступного іспиту становить один рік. Наказ про затвердження складу комісії для проведення вступного іспиту повинен бути виданим не пізніше, ніж за 3 місяці до початку прийому заяв. Вступні випробування у формі вступного іспиту проводяться предметною екзаменаційною комісією на чолі з її головою. Головою  даної предметної екзаменаційної комісії призначається заступник директора з навчальної роботи.

1.3. День, час та місце проведення вступного іспиту вказується у розкладі вступних випробувань. Перепусткою на вступний іспит є документ, що посвідчує особу вступника.

1.4. Вступні випробування у письмовій формі, що проводить Коледж, приймають не менше трьох членів предметної комісії.

 

 

2.       Організація та проведення вступного іспиту

 

2.1. Голова предметної комісії, який відповідає за проведення вступних випробувань, щороку складає необхідні екзаменаційні матеріали: програми вступних іспитів, що проводяться Коледжем, екзаменаційні білети, тестові завдання,  визначає критерії оцінювання відповіді вступника тощо, та подає їх на затвердження голові приймальної комісії не пізніше, ніж за три місяці до початку прийому документів.

2.2. Форма вступного випробування  з української мови та літератури в Коледжі і порядок його проведення затверджується кожного року у Правилах прийому. На навчання за освітньо-професійною програмою  фахового молодшого бакалавра на основі повної загальної середньої освіти для відповідних категорій абітурієнтів вступне випробування проводиться відповідно до програм зовнішнього незалежного оцінювання з даного предмету поточного року.

Затверджені екзаменаційні матеріали тиражуються в необхідній кількості і зберігаються як документи суворої звітності.

2.3. Тестові завдання складаються щорічно головою екзаменаційної комісії відповідно до програми з української мови та літератури для  повної  загальної середньої освіти та затверджуються головою приймальної комісії в термін не пізніше, як за  три місяці до початку екзаменів.

Кількість варіантів має бути на 2 – 3 більшою від кількості абітурієнтів у групі, а кількість комплектів на 2 – 3 більшою від кількості груп, що підлягають випробуванню.

2.4. Вступне фахове випробування з української мови та літератури проводиться  за формою, визначеною для  складання ЗНО.

2.5. На вступному випробуванні повинна бути забезпечена спокійна і доброзичлива атмосфера, а вступникам надана можливість самостійно, найбільш повно виявити рівень своїх знань і умінь.

Сторонні особи без дозволу голови Приймальної комісії до приміщень, в яких проводяться вступні випробування, не допускаються.

2.6. Бланки письмової відповіді, а також титульні аркуші зі штампом навчального закладу зберігаються у відповідального секретаря Приймальної комісії, який видає їх голові екзаменаційної комісії в необхідній кількості безпосередньо перед початком екзамену.

Бланки письмових робіт роздаються кожному вступникові в аудиторії, де проводиться вступний письмовий іспит, про що вступник ставить свій особистий підпис у відомості одержання-повернення письмової роботи. Письмові екзаменаційні роботи (у тому числі чернетки) виконуються на аркушах зі штампом Приймальної комісії або Коледжу. На аркушах не допускаються будь-які умовні позначки, що б розкривали авторство роботи. Вступник зазначає прізвище тільки у визначених для цього місцях.

Завдання вступних випробувань, проведених з використанням комп’ютерної техніки, разом з відповідями на них, роздруковуються на паперових носіях та підписуються вступником.

2.7. Для проведення письмового вступного випробування (тестування)  з української мови та літератури встановлюється така норма часу (в астрономічних годинах), що не перебільшує час проведення зовнішнього незалежного оцінювання  (норма часу передбачена у пояснювальних записках до тестів ЗНО).

2.8. Під час проведення вступного випробування забороняється користуватись електронними приладами, підручниками, навчальними посібниками та іншими матеріалами, якщо це не передбачено рішенням Приймальної комісії. У разі використання вступником під час вступного випробування сторонніх джерел інформації (у тому числі підказки) він відсторонюється від участі у випробуваннях, про що складається акт. На екзаменаційній роботі такого вступника член відповідної комісії вказує причину відсторонення та час. При перевірці така робота дешифрується і за неї виставляється оцінка менше мінімальної кількості балів, визначеної Приймальною комісією та Правилами прийому, для допуску до участі в конкурсі або зарахування на навчання поза конкурсом, незважаючи на обсяг і зміст написаного.

2.9. Після закінчення роботи над завданнями вступного іспиту вступник здає письмову роботу разом із завданням, про що розписується у відомості одержання-повернення письмової роботи, а члени екзаменаційної комісії зобов’язані перевірити правильність оформлення титульного аркуша письмової роботи.

2.10. Особи, які не встигли за час письмового випробування (тестування) виконати екзаменаційні завдання у повному обсязі, здають їх незакінченими.

Після закінчення екзамену голова предметної (екзаменаційної)  комісії передає усі екзаменаційні роботи відповідальному секретареві Приймальної комісії.

2.11. Відповідальний секретар Приймальної комісії або його заступник проводить шифрування письмових робіт, для чого проставляється цифровий або інший умовний шифр на титульному аркуші і на кожному аркуші письмової відповіді. У випадках, коли під час шифрування письмових екзаменаційних робіт виявлено роботу, на якій є особливі позначки, що можуть розкрити її авторство, робота не шифрується і таку роботу, крім члена предметної (екзаменаційної) комісії, додатково перевіряє голова відповідної комісії.

Після шифрування титульні аркуші зберігаються у відповідального секретаря Приймальної комісії до закінчення перевірки всіх робіт. Листки письмових відповідей разом з підписаною відповідальним секретарем Приймальної комісії або його заступником, який проводив шифрування письмових робіт, відомістю передаються голові відповідної комісії, який розподіляє їх між членами комісії для перевірки.

2.12. Перевірка письмових робіт (тестових завдань) проводиться тільки у приміщенні Коледжу членами відповідної комісії і повинна бути закінчена не пізніше наступного робочого дня Приймальної комісії.

В окремих випадках (робота не шифрувалась, вступникові були зроблені зауваження під час випробування тощо) відповідальний секретар Приймальної комісії або голова предметної екзаменаційної комісії залучають для перевірки роботи двох членів відповідної комісії.

2.13. Голова предметної екзаменаційної комісії здійснює керівництво і контроль за роботою членів комісії. Він додатково перевіряє письмові роботи, які оцінені членами комісії за 100-бальною шкалою оцінювання знань (від 100 до 200 балів) менше, ніж на 100 балів,  або більше, ніж на 175 балів. У разі використання інших шкал оцінювання у Положенні про Приймальну комісію зазначаються ці шкали та кількість балів, виставлена за роботу вступника, більше якої голова комісії додатково перевіряє письмові роботи. Голова предметної комісії додатково перевіряє письмові роботи, оцінені кількістю балів меншою, ніж визначена Приймальною комісією та Правилами прийому та є необхідною для допуску до участі в конкурсі фізичних здібностей. Голова предметної комісії також додатково перевіряє 5 відсотків інших робіт і засвідчує своїм підписом правильність виставленої оцінки.

Випадки наступної зміни виставлених на письмовій роботі та у відомостях членами предметної екзаменаційної комісії оцінок (за результатами додаткової перевірки головою відповідної комісії або за висновками апеляційної комісії) засвідчуються підписом голови відповідної комісії, письмовим поясненням члена комісії та затверджуються рішенням Приймальної комісії.

2.14. Перевірені письмові роботи, а також заповнені екзаменаційні відомості з шифрами та підписами членів предметної комісії передаються головою предметної екзаменаційної комісії відповідальному секретареві  Приймальної комісії, який проводить дешифрування робіт і вписує у відомості прізвища вступників.

2.15. Вступники, які не з’явились на вступний іспит, без поважних причин у зазначений за розкладом час, до участі у подальшому  конкурсі не допускаються. За наявності поважних причин, підтверджених документально, вступники можуть допускатися до складання пропущеного вступного іспиту з дозволу Приймальної комісії в межах встановлених строків і розкладу проведення вступних випробувань.

2.16. Перескладання вступних випробувань не дозволяється.

2.17. Рейтинг визначається за 200-бальною системою оцінювання. Абітурієнти, які отримали менше 25 тестових балів, вважаються такими, що не склали вступне випробування.

2.18. Вступники, знання яких було оцінено балами нижче, ніж визначена Приймальною комісією та Правилами прийому кількість балів, до подальшого складання  конкурсу фізичних здібностей не допускаються.

2.19. Особи, які за наслідками вступного іспиту не допущені до складання творчого конкурсу (конкурсу фізичних здібностей), мають право брати участь у конкурсі на загальних засадах, якщо вони подали Приймальній комісії сертифікати Українського центру оцінювання якості освіти з кількістю балів, не меншою встановлених приймальною комісією балів з  української мови та літератури.

2.20. Апеляція вступника щодо екзаменаційної оцінки (кількості балів), отриманої на вступному випробуванні в Коледжі (далі – апеляція), повинна подаватись особисто не пізніше наступного робочого дня після оголошення екзаменаційної оцінки.

Апеляція розглядається не пізніше наступного дня після її подання у присутності вступника.

Додаткове опитування вступників при розгляді апеляцій не допускається.

Порядок подання і розгляду апеляції повинен бути оприлюднений та доведений до відома вступників до початку вступних випробувань.