ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ СПІВБЕСІДИ З АБІТУРІЄНТАМИ ДЛЯ ВСТУПУ до КЗ «ДФКС» ДОР»

Положення про порядок  проведення співбесіди  для вступу до КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ СПОРТУ» ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ» ( далі — Коледж)  розроблено відповідно до Умов прийому на навчання до закладів фахової передвищої освіти в 2020 році (далі – Умови прийому), затверджених наказом Міністерства    освіти     і       науки України від 30 жовтня 2019 року № 1350 та  зареєстрованих   у  Міністерстві юстиції України  17 січня 2020 року за № 49/34332, Правил прийому на навчання до КЗ «ДФКС» ДОР», Положення про Приймальну комісію КЗ «ДФКС» ДОР».

Згідно з Правилами прийому  на навчання до Коледжу  у 2020 році та  Положення про приймальну комісію Коледжу визначаються особливі умови вступних випробувань — співбесіда та порядок надання рекомендацій вступнику до подальшої участі у конкурсному відборі за  результатами співбесіди.

Це Положення  та Правила прийому в поточному році визначає категорію осіб, на яких поширюється право на участь у конкурсному відборі до Коледжу за результатами співбесіди, а також регламентує порядок проведення співбесіди та подальшу участь у конкурсному відборі до Коледжу за її результатами.

 

1 . Загальні положення

1.1. Співбесіда — це форма вступного випробування, яка передбачає перевірку рівня знань, умінь та навичок вступника з конкурсного предмета, за результатами якої приймається протокольне рішення щодо надання вступнику рекомендації до  подальшої участі у конкурсному відборі.

1.2.Відповідно до Умов прийому  на навчання до  закладів фахової передвищої освіти  України в 2020 році, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 30 жовтня 2019 року № 1350 та  зареєстрованих   у  Міністерстві юстиції України  17 січня 2020 року за № 49/34332, Правил прийому до  КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ СПОРТУ» ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ»  та  Положення про Приймальну комісію КЗ «ДФКС» ДОР» вступне випробування  з української мови та літератури може проходити у формі співбесіди. В разі позитивного висновку про проходження співбесіди рекомендуються до подальшої участі  у конкурсі фізичних здібностей та конкурсному відборі:

— особи з інвалідністю внаслідок війни відповідно до пунктів 10-14 статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;

— особи, яким Законом України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надано право на прийом без екзаменів до державних закладів освіти за результатами співбесіди;

— особи з інвалідністю, які неспроможні відвідувати заклад освіти (за рекомендацією органів охорони здоров’я та соціального захисту населення).

1.3. Вступне випробування у формі співбесіди проводить  предметна екзаменаційна комісія на чолі з її головою. Головою предметної екзаменаційної комісії призначається заступник директора з навчальної роботи.

Термін повноважень комісії для проведення співбесід становить один рік. Наказ про затвердження складу комісії  видається директором  Коледжу не пізніше, ніж за три місяці до початку прийому заяв та документів на навчання до коледжу.

1.4. День, час та місце проведення співбесіди вказується у розкладі вступних випробувань. Перепусткою на співбесіду є документ, що посвідчує особу вступника.

1.5. Голова екзаменаційної комісії, що відповідає за проведення вступних випробувань, щороку складає програму співбесіди та подає її на затвердження голові Приймальної комісії Коледжу не пізніше, ніж за три місяці до початку прийому документів. Програма співбесіди з української мови та літератури складається відповідно до програм зовнішнього незалежного оцінювання поточного року  та  Правил прийому до Коледжу.

1.6. Питання, що виносяться на співбесіду, не повинні виходити за межі затвердженої програми. Перелік питань надається для ознайомлення абітурієнтам.

1.7. Білети співбесіди затверджуються головою Приймальної комісії не пізніше, ніж за три місяці до початку співбесіди і зберігаються як документи суворої звітності.

1.8. Керівництво та координація роботою комісії покладається на відповідального секретаря Приймальної комісії.

 

2.  Організація та порядок проведення співбесіди

 

2.1. Співбесіда проводиться в усній формі.

2.2. Вступне випробування у формі співбесіди з кожним абітурієнтом проводять не менше трьох членів комісії. Сторонні особи без дозволу голови Приймальної комісії до приміщень, де проводиться співбесіда, не допускаються.

2.3. Аркуші співбесіди зі штампом Коледжу зберігаються у відповідального секретаря Приймальної комісії, який видає їх голові комісії по співбесіді безпосередньо перед початком співбесіди у необхідній кількості.

2.3. Під час проведення співбесіди вступникам забороняється використовувати підручники, засоби технічної інформації, мобільні телефони, калькулятори з розширеними функціями, навчальні посібники та інші матеріали, що не передбачені рішенням Приймальної комісії. У разі користування вступником під час випробування сторонніми джерелами інформації (в тому числі підказуванням), він відстороняється від участі у випробуваннях.

2.4. Співбесіда повинна мати характер індивідуальної бесіди з кожним абітурієнтом.  В присутності комісії абітурієнт отримує білет співбесіди.

2.5. На підготовку відповіді на запитання та завдання співбесіди відводиться не більше 30 хвилин, відповідь триває до 15 хвилин.

2.6.  Абітурієнти на листку співбесіди коротко записують відповідь (можливо, тези відповіді).

2.7. Оцінювання відповіді абітурієнта на співбесіді проводиться згідно критеріїв оцінювання на іспитах з відповідної дисципліни.

2.8. В листі співбесіди вступника голова екзаменаційної комісії виставляє бали за виконання  кожного завдання, а також підсумковий бал.

2.9. Після закінчення бесіди, члени комісії оцінюють відповідь абітурієнта та дають можливість йому ознайомитись з її наслідками, про що він свідчить підписом. Аркуш співбесіди підписується вступником та екзаменаторами.

2.10. Результати співбесіди оголошуються в день її проведення.

2.11. За результатами співбесіди комісія робить висновок про відповідність (невідповідність) рівня знань абітурієнтів необхідному для навчання у КОМУНАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ «ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ СПОРТУ» ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ» і дає відповідну рекомендацію приймальній комісії про можливість (неможливість) подальшої участі в конкурсі фізичних здібностей абітурієнта. Рішення комісії зі співбесіди відбивається у протоколах засідань.

Висновок комісії формулюється одним із наступних текстів: «Рекомендувати до подальшої участі в конкурсі фізичних здібностей за наслідками співбесіди» або «Рівень знань недостатній для подальшої участі в конкурсі фізичних здібностей за наслідками співбесіди».

2.12. На засіданні приймальної комісії голова комісії зі співбесіди доповідає про результати співбесіди, після закінчення роботи комісії зі співбесіди надає звіт про її роботу.

2.13. Аркуші співбесіди осіб, зарахованих до Коледжу, а також протоколи співбесіди, зберігаються в особових справах вступників, а осіб, не зарахованих до Коледжу  — знищуються за актом через 12 місяців після закінчення вступних випробувань.

2.14. Особи, які за наслідками співбесіди не рекомендовані до подальшої участі в конкурсі фізичних здібностей за наслідками співбесіди, мають право брати участь у конкурсі на загальних засадах, якщо вони подали Приймальній комісії  сертифікати Українського центру оцінювання якості освіти з кількістю балів, не меншою встановлених приймальною комісією балів з  української мови та літератури  або складати вступні іспити відповідно Правил прийому. В цьому випадку результати співбесіди анулюються.

2.15. Абітурієнти, які не прибули без поважних причин на співбесіду згідно із затвердженим розкладом, позбавляються можливості подальшої участі в конкурсному відборі на навчання до КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ СПОРТУ» ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ»  за цією формою. Рішенням Приймальної комісії ці абітурієнти можуть брати участь у складанні іспитів на загальних засадах.

2.16. Перескладання співбесіди не дозволяється.

2.17. Апеляції на результати співбесіди не приймаються.