ПОЛОЖЕННЯ ПРО ОЦІНЮВАННЯ ЗАЛИШКОВИХ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ КЗ «ДФКС» ДОР»

 

1.      Загальні положення

 

1.1. Це положення регламентує порядок оцінювання залишкових знань студентів комунального закладу «Дніпропетровський фаховий коледж спорту» Дніпропетровської обласної ради» (далі – ДФКС, коледж) у формі комплексних контрольних робіт (надалі – ККР) з навчальних дисциплін.

1.2.       ККР – контрольний захід із навчальної дисципліни, який здійснюється з метою виявлення рівня залишкових знань студентів та контролю за якістю навчального процесу. На цей контрольний захід виносять весь матеріал, передбачений навчальною програмою дисципліни.

1.3.                Оцінювання рівня залишкових знань студентів здійснюють з нормативних дисциплін, вивчення яких закінчено у попередньому семестрі або навчальному році.

1.4.                 Термін проведення ККР та перелік нормативних дисциплін, з яких буде здійснюватися ККР, визначає наказ директора з урахуванням пропозицій циклових  комісій з основних напрямів. Пропозиції повинні містити навчальні дисципліни з трьох циклів нормативної частини навчального плану:

–        гуманітарної та соціально-економічної підготовки;

–        природничої підготовки;

–        професійної та практичної підготовки.

 

1.5.                До виконання ККР залучають всі академічні групи студентів денної форми навчання (крім першого курсу) освітньо-кваліфікаційного рівня   «молодший спеціаліст» та освітньо-професійного ступеня «фаховий молодший бакалавр»

1.6.                Контрольний захід вважається таким, що відбувся, якщо в ньому взяли участь не менше ніж 90 % спискового складу академічної групи.

1.7.                Студенти однієї групи виконують контрольні завдання ККР не більше ніж з однієї дисципліни на день.

1.8.                Результати ККР враховують у рейтинговій оцінці діяльності студентів, циклових комісій, коледжу в цілому

 

2. Рекомендації щодо розробки пакета ККР

 

2.1.                ККР з гуманітарних, природничих та фахових дисциплін належать до засобів діагностики якості  освіти.

2.2.                ККР розробляють циклові комісії коледжу з урахуванням освітньо-кваліфікаційної характеристики фахівця та робочих програм навчальних дисциплін і використовують:

–        при проведенні самоаналізу навчального закладу з метою корекції робочих навчальних програм, удосконалення організації навчального процесу;

–        при проведенні акредитаційної або атестаційної експертизи з метою державного оцінювання рівня підготовки студентів.

2.3.                Для розробки пакета ККР циклової комісія створює робочу групу, до складу якої залучають найбільш кваліфіковані кадри викладацького складу.

2.4.                Пакет ККР – це сукупність документів, які мають забезпечити об’єк­тивне оцінювання рівня залишкових знань студентів з навчальної дисципліни. До  пакета ККР включають:

–        навчальну програму дисципліни;

–        контрольні завдання з дисципліни – перелік формалізованих завдань, виконання яких потребує вміння застосовувати інтегровані знання програмного матеріалу дисципліни;

–        критерії оцінювання виконання завдань ККР;

–        рецензію на ККР;

–        перелік матеріалів, використання яких дозволяється під час  виконання контрольних завдань ККР;

–        відповіді (ключі тестів) на контрольні завдання ККР;

 

2.5.                Контрольне завдання ККР – це перелік формалізованих питань (тестів), вирішення яких потребує уміння застосовувати інтегровані знання програмного матеріалу дисципліни. Їх кількість в одному варіанті ККР визначає циклова комісія, яка відповідає за розробку пакетів ККР.

2.6.                Контрольні завдання (КЗ) повинні:

– охоплювати весь програмний матеріал навчальної дисципліни;

– мати кількість варіантів на 3-5 більше ніж кількість студентів, які одночасно виконують ККР (але не менше 30 варіантів);

– мати однакову структуру (за кількістю питань або тестів), бути рівнозначної складності, а трудомісткість відповідати відведеному часу контролю (до двох академічних годин);

–   за можливості зводити до мінімуму непродуктивні витрати часу на допоміжні операції, проміжні розрахунки та інше;

–   використовувати відомі студентам терміни, назви, позначення.

Усі завдання ККР повинні мати професійне (фахове) спрямування і вимагати від студентів не відтворення знань окремих тем і розділів навчальної дисципліни, а їх інтегроване застосування.

Кожне питання КЗ повинно розпочинатися словами: Визначити…, Дати оцінку…, Обґрунтувати…, Проаналізувати…, Провести порівняння…, Розрахувати…тощо. При їх виконанні студенти повинні продемонструвати не репродуктивні знання, а вміння використовувати набуті знання для вирішення практично спрямованих завдань.

Оцінювання результатів виконання ККР здійснюється за 100-бальною шкалою, з подальшим переведенням балів у традиційну чотирьохбальну систему оцінок згідно з таблицею:

Кількість балів за виконання ККР Оцінка за чотирьохбальною системою
100……….90 “відмінно”
89…….…74 “добре”
73…….…60 “задовільно”
59…….….0 “незадовільно”

 

2.7.                При розробці критеріїв оцінювання за основу слід брати повноту і правильність виконання завдань. Оцінка за виконання ККР виставляється згідно з існуючим положенням за чотирибальною системою “відмінно”, “добре”, “задовільно”, “незадовільно”.

2.8.                Рецензії на пакет ККР дають фахівці з відповідної галузі.

У рецензії необхідно відобразити:

–   відповідність варіантів завдань вимогам навчальної програми;

–   професійне спрямування та реалізацію принципу комплексності у розроблених варіантах завдань;

–   рівнозначність варіантів завдань за їхньою складністю;

–   можливість застосування комп’ютерної техніки для виконання контрольних завдань;

–   обґрунтованість критеріїв оцінювання виконуваних завдань;

–   обґрунтованість та достатність матеріалів, якими студент може користуватися під час виконання контрольних завдань;

–   спроможність завдань діагностувати набуті знання, вміння та навички з конкретної навчальної дисципліни.

2.9.                       Пакети ККР розробляються цикловими комісіями коледжу, розглядаються на засіданнях циклових комісій та, після рецензування, погоджуються заступником директора з навчальної роботи. Затверджує пакети ККР голова методичної ради та директор коледжу.

2.10.                   Затверджений пакет ККР зберігається у викладача, що його розробляв, а копія – у навчальному відділі коледжу.

2.11.                   Титульна сторінка пакету ККР оформляється згідно з додатком 1. До складу ККР входять контрольні завдання. Варіанти контрольних завдань ККР, що видаються студентам під час проведення самоаналізу та при акредитаційній експертизі, розробляються згідно з додатком 3. Відповіді (ключі тестів) на контрольні завдання ККР оформляють відповідно до додатку 4.

 

3. Порядок проведення ККР та оформлення результатів при самоаналізі та акредитаційній експертизі

 

3.1.            Переліки дисциплін для проведення ККР, пропонує  методична рада.

3.2.            Тривалість проведення ККР – до двох академічних годин.

3.3.            Складання розкладу проведення ККР, доведення його до викладачів і та оперативний контроль за виконанням розкладу здійснює навчальний відділ.

3.4.            Для проведення ККР директор коледжу призначає відповідальних викладачів.

3.5.            Перевіряються знання з навчальних дисциплін, вивчення яких закінчено в попередньому семестрі або році навчання. Навчальні дисципліни, за якими проводяться заміри залишкових знань, обираються з усіх циклів: гуманітарної та соціально-економічної підготовки, природничої підготовки, професійної та практичної підготовки робочого навчального плану. Обираються такі навчальні дисципліни, з яких передбачена семестрова атестація (підсумковий модульний контроль).

3.6.            Для виконання ККР студентів розподіляють певним чином, за всіма циклами підготовки.

3.7.            При призначенні аудиторій для проведення замірів знань необхідно забезпечити кожного студента окремим робочим місцем.

3.8.            Адміністрація коледжу  повинна забезпечити кожного студента робочими аркушами для виконання ККР (зі штампом навчального закладу), а також підготувати бланки відомостей результатів виконання студентами ККР (у двох примірниках на кожну навчальну групу).

3.9.            Під час виконання ККР в присутності представника адміністрації, викладач, відповідальний від циклової комісії  за проведення ККР, роздає студентам контрольні завдання з титульним аркушем, інформує про мету і завдання перевірки знань, відповідає на запитання студентів щодо змісту контрольних завдань, вимог до їхнього виконання, критерії оцінювання.

3.10.        У відомості ККР фіксують відсутніх студентів.

3.11.        Присутність в аудиторії інших осіб у цей час не допускається.

3.12.        Студентам забороняється обмінюватися інформацією у будь-якій формі або використовувати інші матеріали та засоби, крім дозволених.

3.13.        Студент, який виконав контрольне завдання, здає роботу представ­нику адміністрації  і залишає аудиторію.

3.14.        Циклові комісії у триденний термін здійснюють перевірку виконаних студентами контрольних завдань ККР, заповнюють відомості ККР (два примірники), опечатують в конверті виконані контрольні завдання. На конверті зазначають назву циклової комісії, назву навчальної дисципліни, дату проведення оцінювання залишкових знань, курс, академічну групу, кількісний склад студентів, а також прізвища осіб, які брали участь у перевірці. Конверт підписує голова циклової комісії. Відомості ККР та конверти  зберігаються в навчальному закладі  протягом трьох років на правах архівних документів (додаток 6).

3.15.        Заповнені відомості ККР не пізніше ніж у три­денний термін від дати проведення ККР передають заступнику директора з навчальної роботи.

3.16.            Результати ККР обговорюють на засіданнях циклових комісій, методичної ради та Педагогічної ради коледжу.

3.17.            Голови циклових комісій у тижневий термін після завершення проведення ККР складають у двох примірниках зведені відомості за напрямами та спеціальністю (додаток 7 ) та передають один примірник у навчальний відділ.

3.18.            На засіданнях Педагогічної ради коледжу:

3.18.1.      Розглядають результати виконання контрольних завдань ККР за зведеними відомостями за   спеціальністю.

3.18.2.      Порівнюють результати виконання контрольних завдань ККР з попередніми.

3.18.3.      Розглядають ухвалені цикловими комісіями рекомендації щодо удоскона­лення викладання відповідних навчальних дисциплін.

3.18.4.      Обговорюють та приймають ухвали щодо вжиття заходів для усунення та недопущення виникнення невідповідностей у підготовці фахівців.

3.19.            Навчальний відділ аналізує результати ККР.

3.20.            При проведенні самоаналізу складається графік проведення ККР студентами .

3.21.            Для забезпечення більшої об’єктивності порівняння результатів виконання ККР при самоаналізі та при акредитаційній експертизі, використовується той самий пакет ККР, хоча голова експертної комісії може прийняти інше рішення.

Методика та технологія виконання і оцінювання ККР при самоаналізі та при акредитаційній експертизі фактично однакові.

3.22.1. При самоаналізі:

У час, зазначений у графіку, екзаменатор роздає студентам варіанти контрольних завдань ККР та робочі аркуші, відповідає на можливі запитання студентів щодо змісту ККР, вимог до їх виконання і критеріїв оцінки та фіксує час початку виконання роботи. На виконання контрольних завдань ККР надається до 90 хвилин.

По мірі виконання робіт студенти здають екзаменатору виконані ККР і звільняють аудиторію. Екзаменатор фіксує час закінчення виконання роботи.

Заступник директора з навчальної роботи організовує перевірку ККР студентів силами педагогічних працівників та заповнення відомостей результатів виконання студентами ККР. Відомості результатів самоаналізу зберігаються у навчальній частині .

3.22.2. При акредитаційній експертизі:

У час, зазначений у графіку, в присутності експерта викладач, відповідальний від циклової комісії за проведення ККР, роздає студентам варіанти контрольних завдань ККР та робочі аркуші, дає довідку про мету і завдання перевірки знань, відповідає на можливі запитання студентів щодо змісту ККР, вимог до їх виконання і критеріїв оцінки та фіксує час початку виконання роботи. У відомостях результатів виконання студентами ККР фіксуються відсутні за списком.

Після цього, залежно від рішення голови експертної комісії, викладач або є присутнім в аудиторії, де проводиться ККР, або залишає її. Присутність в аудиторії інших осіб під час виконання студентами ККР не допускається. Якщо такий факт буде встановлено, результати виконання ККР анулюються і здійснюється повторний замір.

По мірі виконання робіт студенти здають експерту виконані ККР і звільняють аудиторію. Експерт фіксує час закінчення виконання роботи.

Навчальна частина забезпечує перевірку ККР студентів у присутності члена експертної комісії силами  педагогічних працівників циклової комісії, заповнення відомостей результатів виконання студентами ККР та опечатування в конверті текстів контрольних робіт студентів та одного примірника відомості. На конверті зазначаються реквізити коледжу,  курс, група та кількісний склад студентів за списком.

Конверт підписується експертом, завідувачем відповідної циклової комісії і заступником директора з навчальної роботи та здається голові експертної комісії в день проведення заміру знань.

Другі примірники відомостей результатів виконання студентами ККР залишаються в навчальному закладі та зберігаються на правах архівних документів (додатки 8,9).

Результати виконання ККР повинні стати предметом ретельного аналізу керівництвом коледжу з метою виявлення недоліків у підготовці фахівців, розробки заходів щодо їх усунення.