ПОЛОЖЕННЯ ПРО МОНІТОРИНГ ЯКОСТІ ФАХОВОЇ ПЕРЕДВИЩОЇ ОСВІТИ у КЗ «ДФКС» ДОР»

 1.       Загальні положення

1.1. Це положення визначає процедури проведення моніторингу якості фахової передвищої освіти У КОМУНАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ  «ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ СПОРТУ» ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ» і розроблено відповідно до Закону України «Про передвищу фахову освіту» від 06.06.2019 року № 2745-VIII, Положень «Про організацію освітнього процесу в комунальному закладі  «Дніпропетровський фаховий коледж спорту» Дніпропетровської обласної ради»», «Система забезпечення якості фахової передвищої освіти (система внутрішнього забезпечення якості) у комунальному закладі  «Дніпропетровський фаховий коледж спорту» Дніпропетровської обласної ради».

1.2. У цьому Положенні терміни вживаються у таких значеннях:

— моніторинг – це постійний, цільовий контроль і діагностика стану освіти на базі систематизації існуючих джерел інформації, а також спеціально організованих досліджень і вимірювань з метою зіставлення реального стану з очікуваними результатами, відстеження ходу будь-яких процесів за чітко визначеними показниками;

— якість фахової передвищої освіти — рівень здобутих особою знань, умінь, навичок, інших компетентностей, що відображає її компетентність відповідно до стандартів фахової передвищої освіти;

— компетентність – динамічна комбінація знань, умінь і практичних навичок, способів мислення, професійних світоглядних і громадянських якостей, морально-етичних цінностей, яка визначає здатність особи успішно здійснювати професійну та подальшу навчальну діяльність і є результатом навчання на певному рівні фахової передвищої освіти;

— стандарт фахової передвищої освіти – це сукупність вимог до змісту та результатів освітньої діяльності навчальних закладів фахової передвищої освіти і наукових установ за кожним рівнем фахової передвищої освіти в межах кожної спеціальності.

Інші терміни у цьому положенні вживаються у значеннях, наведених у Законі України «Про фахову передвищу освіту», Закону України « Про освіту» та постанові Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 р. №1187 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти».

1.3. Мета проведення моніторингу – об’єктивне, інформаційне відображення стану й динаміки якості надання освітніх послуг, ефективності управління, якості підготовки здобувачів фахової передвищої освіти в Коледжі.

1.4. Основними завданнями моніторингу в Коледжі є:

—  отримання об’єктивної інформації про якість освіти (навчально-методичне, матеріально-технічне, інформаційне, кадрове та інше ресурсне забезпечення освітнього процесу; рівень навчальних досягнень на рівнях: студент-група-курс-спеціальність; результати проведення  контрольних робіт навчальної частини; результати екзаменаційних сесій;

— оцінювання стану якості освіти відповідно до Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності та Державних вимог до акредитації напрямів підготовки, спеціальностей та  закладу фахової передвищої освіти ;

—  забезпечення навчальної частини статистичною та аналітичною інформацією про якість освіти.

1.5. Моніторинг якості освіти в Коледжі здійснюється відповідно до спеціальності 017 «Фізична культура і спорт», що визначена діючою ліцензією,  та використовує різні види вимірювань: статистичні, педагогічні, дидактичні, соціологічні, психологічні тощо.

1.6. Моніторинг проводиться на рівнях:

— викладач — циклова комісія — навчальна частина;

— студент — група — курс — спеціальність – навчальна частина;

— навчальна дисципліна — освітня програма — освітній рівень.

1.7. Контроль за дотриманням вимог до організації та проведення моніторингу покладається на голів циклових комісій та заступника директора з навчальної роботи.

1.8. Контроль за дотриманням вимог до організації та проведення директорського контролю та результатів екзаменаційних сесій покладається на відділ з навчальної роботи.

 

2. Види моніторингу та його складові елементи

2.2. Моніторинг кількісних та якісних показників кадрового забезпечення освітньої діяльності здійснюється на основі таких якісних характеристик:

—   базова освіта,  категорія, педагогічне звання;

—   стаж педагогічної роботи;

—   результативність науково-методичної діяльності;

—   результативність навчальної та виховної роботи;

—   підвищення кваліфікації.

2.3. Відповідність спеціальності викладача навчальній дисципліні визначається відповідністю його спеціальності згідно з документами про вищу освіту або про науковий ступінь, або про вчене звання або науковою спеціальністю, або досвідом практичної роботи за відповідним фахом не менше п’яти років, або проходженням відповідного науково-педагогічного стажування тривалістю не менше шести місяців та наявністю  одноосібних публікацій з цієї навчальної дисципліни у рецензованих закордонних або фахових наукових виданнях України, або виданого підручника чи навчального посібника з цієї навчальної дисципліни згідно з вимогами МОН України.

2.4. Моніторинг якості навчально-методичного забезпечення освітньої діяльності є однією з базових складових визначення якості освітнього процесу, якості підготовки здобувачів фахової передвищої освіти і передбачає виявлення наявності затверджених у встановленому порядку:

—  освітньої  програми;

—  навчального плану та пояснювальної записки до нього;

—  робочого навчального плану;

— робочих програм з кожної навчальної дисципліни навчального плану, що включає опис навчальної дисципліни, заплановані результати навчання, програма, структура (тематичний план) навчальної дисципліни, теми семінарських (практичних, лабораторних) занять, завдання для самостійної роботи, індивідуальні завдання, методи контролю, схема нарахування балів, рекомендована література (основна, допоміжна), інформаційні ресурси в Інтернеті;

— навчально-методичних комплексів (НМК) з кожної навчальної дисципліни навчального плану (60% дисциплін навчального плану повинні бути забезпечені НМК в електронному доступі).

НМК включає:

—           конспект або розширений план лекцій;

—           плани практичних (семінарських) занять;

—          завдання для лабораторних робіт;

—          завдання для самостійної роботи студентів;

—           питання, задачі, завдання для поточного та підсумкового контролю знань і вмінь студентів;

—           комплексні контрольні роботи  після атестаційного моніторингу набутих знань і вмінь з навчальної дисципліни;

—           програми практичної підготовки, робочі програми практик;

—           методичні матеріали для проведення атестації здобувачів.

2.5. Моніторинг оцінювання якості знань здобувачів здійснюється з метою виявлення реального рівня навчальних досягнень студентів і передбачає такі процедури, як:

—    діагностика рівня знань студентів;

—    встановлення питомих показників навчальних досягнень;

—    рівня сформованості комплексних компетенцій майбутніх фахівців;

—    вимірювання залишкових знань студентів.

Моніторинг оцінювання якості знань здобувачів передбачає здійснення щорічного контролю за якістю знань, умінь та навичок студентів з навчальних дисциплін, проводиться на рівні викладач – циклова комісія – адміністрація і включає кілька видів:

— вхідний контроль;

— поточний контроль;

— підсумковий контроль;

— директорський контроль; ;

— атестація здобувачів фахової передвищої освіти.

2.5.1. Вхідний контроль проводиться перед вивченням нової дисципліни з метою виявлення знань, умінь і навичок студента, які він отримав при вивченні попередніх дисциплін та які необхідні для вивчення даної дисципліни. Цей контроль забезпечує міждисциплінарний підхід у викладанні дисциплін. Вхідний контроль організовує циклова комісія, виконує викладач, якому доручено викладати курс цієї дисципліни. Підсумки контролю обговорюються на спільному засіданні даної циклової комісії і комісій, які викладали попередні дисципліни, для розробки загальних заходів покращення якості знань студентів.

2.5.2. Поточний контроль здійснюється головами циклових комісій у вигляді:

— перевірки рівня знань студентів (якість/успішність навчання) за результатами вивчення кожної навчальної дисципліни;

— перевірки виконання викладачами планів навчальної, навчально- методичної, організаційно-методичної роботи, про що повинні бути зроблені записи в індивідуальних планах викладачів, у річних звітах викладачів на  засіданнях циклових комісій, у протоколах засідань циклових комісій;

— перевірки підготовки викладачами навчальних та робочих навчальних програм відповідно до вимог МОН України, формування навчально — методичного комплексу забезпечення кожної дисципліни циклової комісії;

2.5.3. Підсумковий контроль щосеместрово проводиться у вигляді перевірки оцінювання знань студентів за результатами: складання сесії, виконання ККР, захисту звітів з практичної підготовки студентів, захисту курсових робіт, складання кваліфікаційного екзамену.

Проведення підсумкового та поточного контролю регулюється «Положенням про організацію та методику проведення поточного та підсумкового семестрового контролю навчання студентів  у Дніпропетровському фаховому коледжі спорту». Підсумки поточного та підсумкового контролю обговорюються на засіданнях циклових комісій і доповідаються на засіданнях.

2.5.4. Директорський контроль якості підготовки студентів з навчальної дисципліни є контролем стійкості залишкових знань, умінь та навичок і може проводитись за темами дисципліни, що була вивчена в поточному або попередньому семестрі, або за навчальною програмою всієї дисципліни як для перевірки готовності студентів до підсумкового контролю, так і для перевірки залишкових знань студентів і проводиться в останньому семестрі певного рівня навчання.

Директорський контроль проводиться за розробленими педагогічними працівниками циклової комісії, які викладають відповідні дисципліни, комплексними контрольними роботами (далі — ККР) та затверджується на засіданні циклової комісії та методичної ради. Проведення директорського контролю може здійснюватися як у формі письмових робіт з дисципліни, так і електронного тестування з дисциплін. Форма директорського контролю зазначається у навчальному плані. Для проведення директорського контролю видається наказ директора Коледжу. Згідно з цим наказом в кожній цикловій комісії призначаються комісії: голова комісії – заступник директора з навчальної роботи, заступник голови – голова циклової комісії, члени – викладачі даної циклової комісії (кількістю до 5 осіб).

Навчальний відділ складає графіки проведення контрольних робіт таким чином, що кожна група перевіряється з однієї дисципліни з кожного циклу навчального плану. Графік проведення ККР затверджується директором КЗ «ДФКС»ДОР» як додаток до наказу про проведення директорського контролю.

Циклові комісії розробляють ККР з усіх дисциплін, які викладаються  на І–ІІІ курсах. ККР виконують студенти І–IІІ курсів у складі навчальної групи за винятком хворих, факт хвороби яких підтверджений документально, також студентів, які  в цей період приймають участь у змаганнях або знаходяться на навчально-тренувальних зборах, факт яких підтверджений наказом по Коледжу.

На проведення контрольної роботи відводиться 2 (дві) академічні години у розкладі, як правило, за рахунок практичних, лабораторних занять чи семінарів  з дисципліни, яка перевіряється чи в другій половині дня за рахунок годин самостійної роботи студента. Контроль проводять працівники навчального відділу за присутності педагогічного працівника, який викладає дисципліну.

До початку проведення контрольної роботи заступник директора з навчальної роботи повинен подати викладачеві, який проводить контрольну роботу, два примірники відомості навчальної групи, яка перевіряється. У відомості повинні бути проставлені оцінки, що їх отримали студенти на попередній сесії з даної дисципліни. Відомість підписується заступником директора з навчальної роботи. Викладач роздає студентам контрольні роботи та чисті проштамповані аркуші паперу. На першому аркуші в правому верхньому кутку студент записує найменування циклової комісії, шифр навчальної групи, прізвище і ініціали та номер контрольної роботи, який проставляється на кожному аркуші.

У аудиторії під час виконання контрольної роботи окрім працівників навчального відділу та викладача, можуть знаходитися члени комісії. Викладачеві дозволяється давати студентам роз’яснення тільки стосовно формулювання питань та умов завдань. Під час виконання контрольної роботи студентам дозволяється користуватися калькуляторами, довідковою літературою, обладнанням, приладами, комп’ютерними програмами та іншим, перелік чого був обумовлений при затвердженні змісту контрольних робіт. Після проведення контрольної роботи викладач збирає контрольні завдання і листки з відповідями, перевіряє наявність усіх необхідних записів.

2.5.5. Контроль голів циклових комісій  здійснюється навчальним відділом у вигляді:

— перевірки організації освітнього процесу: формування навчального навантаження циклових комісій, якості розподілу навантаження між викладачами;

—   регулярного контролю дотримання розкладу занять викладачами і студентами;

— відвідування занять викладачів головами циклових комісій або головою методичної ради;

— контролю дотримання вимог до документаційного оформлення результатів поточного та підсумкового контролю;

— регулярних звітів голів циклових комісій та голови методичної ради на Педагогічній раді не менше одного разу за навчальний рік;

— перевірки готовності навчально-методичної документації.

2.5.6. Атестація здобувачів фахової передвищої освіти – це встановлення відповідності засвоєних здобувачами фахової передвищої освіти рівня та обсягу знань, умінь, інших компетентностей вимогам стандартів фахової передвищої освіти. Атестація випускників проводиться за акредитованими спеціальностями та завершується видачою документів встановленого зразка про присудження відповідного ступеня освіти та присвоєння здобутої кваліфікації.

Атестація здійснюється відкрито і гласно. Здобувачі фахової передвищої освіти та інші особи, присутні на атестації, можуть вільно здійснювати аудіо- та/або відеофіксацію процесу атестації, крім випадків, визначених законом.

Для проведення атестації випускників за освітнім рівнем « фаховий молодший бакалавр»  створюється Екзаменаційна комісія. Терміни проведення атестації визначаються навчальними планами підготовки фахівців та графіком освітнього процесу. Атестацію проходить кожен студент після повного виконання ним навчального плану за відповідним освітнім рівнем.

Голова Державної екзаменаційні комісії призначається директором Коледжу з числа провідних фахівців галузі, представників інших ВНЗ (за їхньою згодою). Члени комісії призначаються з числа представників роботодавців та їх об’єднань, органів державної влади та органів місцевого самоврядування, наукових установ, інших організацій, керівників підрозділів, провідних викладачів Коледжу.

Програма, методика та форма проведення екзамену (усно, письмово, тестування (можливе комп’ютерне тестування)), порядок організації захисту дипломних проектів/робіт випускових кваліфікаційних робіт молодших спеціалістів, критерії оцінювання компетентностей на екзамені та під час захисту випускових кваліфікаційних робіт визначається випусковою комісією, що випускає молодших спеціалістів, погоджуються методичною радою і територіальними/галузевими представницькими органами роботодавців та затверджуються Педагогічною радою Коледжу.

Студенти забезпечуються програмою комплексного державного екзамену (додаткового державного екзамену) не пізніше ніж за півроку до проведення атестації. Рецензування випускової кваліфікаційної роботи доручають висококваліфікованим фахівцям Коледжу, провідним спеціалістам фізичної культури та спорту. Рецензія повинна мати оцінку випускової роботи за прийнятою шкалою оцінки знань.

2.6. На основі моніторингу і аналізу результатів навчання та поточної і семестрової успішності студентів, директорських контрольних робіт з навчальних дисциплін встановлюється результативність навчальної роботи.

2.7.  Після кожної сесії визначаються та оприлюднюються рейтинги студентів за успішністю, які формуються відповідно до Положення формування рейтингу для призначення стипендій.

 

3. Організація, управління та методичний супровід проведення моніторингу

 

3.1. Складовою моніторингу якості освітньої діяльності є визначення рейтингів циклових комісій за підсумками навчального року. Метою є встановлення циклових комісій, що роблять найбільший внесок у підвищення якості підготовки фахівців і розвиток наукових досліджень. Критерії оцінки охоплюють кваліфікаційні показники педагогічних працівників, науково-методичну діяльність. Визначення рейтингів циклових комісій проводиться у червні-липні кожного навчального року.

3.2. Особи, що здійснюють моніторинг, несуть персональну відповідальність за достовірність і об’єктивність наданої інформації, за правильність обробки даних моніторингу, їх аналіз, використання та конфіденційність результатів.

3.3. З урахуванням змін, що відбуваються в освіті, можливий перегляд системи показників моніторингу та вдосконалення методів і напрямів досліджень.

3.4. За результатами моніторингу готуються аналітичні матеріали, службові записки тощо у формах, що відповідають цілям і задачам конкретних досліджень. Зазначені матеріали включають аналітичну інформацію та пропозиції з питань, вирішення яких знаходиться в компетенції директора КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ СПОРТУ» ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ» або його заступників та заслуховуються на засіданні Педагогічної ради Коледжу.

3.5. Моніторинг кількісних та якісних показників кадрового забезпечення освітньої діяльності, моніторинг якості навчально-методичного забезпечення освітньої діяльності проводяться під час підготовки до проведення акредитації освітньої програми та/або при підготовці до ліцензування спеціальності. Керівництво організацією моніторингу покладається на заступника директора з навчальної роботи, методичне забезпечення та контроль за проведенням моніторингу покладається на методистів, які займаються питанням моніторингу якості освіти і ліцензування.