ПОЛОЖЕННЯ ПРО МЕТОДИЧНУ РАДУ КЗ «ДФКС» ДОР»

ПОЛОЖЕННЯ ПРО МЕТОДИЧНУ РАДУ КЗ «ДФКС» ДОР»

 Методична рада є постійно діючим органом КЗ «ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ СПОРТУ» ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ»,  що забезпечує аналіз навчальної діяльності Коледжу та підготовку рекомендацій з питань підвищення якості організаційного та методичного забезпечення навчального процесу.

Рішення Методичної ради мають рекомендаційну силу і є основою для розробки розпорядчих документів Коледжу.

У своїй діяльності керується Законом України «Про освіту» від 05 вересня 2017 року № 2145-VІІІ, «Про вищу освіту» від 01 липня 2014 року № 1556 -VII, «Про передвищу фахову освіту» від 06.06.2019 року № 2745-VIII, Положенням про заклад спеціалізованої освіти спортивного профілю із специфічними умовами навчання (зі змінами від 28.12.2011р. № 1354, від 17.10.2013р. № 760 ,  від 06.02.2019р. № 73 ), наказами та розпорядженнями МОН України і директора Коледжу, Статутом КЗ «ДФКС»ДОР»  та цим Положенням.

Основні завдання Методичної ради:

– визначення основних напрямків удосконалення навчальної та навчально-методичної роботи в Коледжі;

– координація навчально-методичної роботи;

– розробка рекомендацій щодо організації навчального процесу ступеневої підготовки фахівців з вищою та  фаховою передвищою  освітою;

– розробка стандартів якості та системи поліпшення якості підготовки фахівців, впровадження у навчальний процес прогресивних форм організації навчального процесу, методичного та технічного забезпечення нових технологій навчання, активних методів проведення занять з урахуванням вітчизняного та світового досвіду;

– розробка пропозицій щодо підвищення мотивації праці викладачів, посилення зацікавленості студентів в якості навчання.

 

Для виконання цих завдань Методична рада:

– вивчає, узагальнює досвід навчальної та методичної роботи вищих навчальних закладів  та закладів фахової передвищої освіти України та інших країн і рекомендує його для реалізації в Коледжі;

– аналізує та узагальнює досвід викладачів Коледжу та інших вищих навчальних закладів  та закладів фахової передвищої освіти з організації навчального процесу ступеневої підготовки фахівців з вищою освітою та фаховою передвищою освітою, організації практик та дипломного проектування, розробляє пропозиції щодо їх поліпшення;

– вивчає, узагальнює та розповсюджує досвід організації методичної роботи з впровадження прогресивних, у тому числі інформаційних технологій, активних форм і методів навчання;

– аналізує та узагальнює досвід організації самостійної роботи студентів (СРС), її інформаційно-методичного забезпечення, розробляє пропозиції і рекомендації щодо удосконалення організації та методики СРС;

– розробляє пропозиції з організації контролю знань студентів, впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу, рейтингової системи оцінки навчальної діяльності студентів, аналізу результатів контролю якості підготовки, оцінки якості випускних робіт;

– організує проведення контролю якості навчального процесу, комплексних перевірок навчальної діяльності;

– організує проведення педагогічних експериментів з впровадження та оцінки ефективності нових технологій, форм і методів організації навчання та розробляє рекомендації з їх реалізації в навчальному процесі;

– створює секції з основних напрямків навчально-методичної роботи та організує їх роботу;

– організує проведення науково-методичних конференцій, семінарів і нарад;

– розглядає та схвалює методику розрахунку приведеного контингенту;

– аналізує, вдосконалює та затверджує методику розрахунку навчального навантаження викладацького складу, розробляє рекомендації щодо максимального та мінімального обсягу навчального навантаження;

– аналізує підсумки прийому студентів на навчання і працевлаштування випускників, результати навчальної діяльності;

– розробляє рекомендації щодо ліцензійного обсягу і плану прийому;

– розглядає питання методичного забезпечення процедур ліцензування та акредитації спеціальностей;

– розглядає стан ліцензійно — акредитаційної роботи в Коледжі, організаційно-методичні заходи щодо підготовки та проведення акредитації спеціальності Коледжу, готує рекомендації  щодо затвердження матеріалів акредитаційного самоаналізу;

– організує конкурси випускних робіт освітньо-кваліфікаційного рівня  молодшого спеціаліста та фахового молодшого бакалавра;

– дає рекомендації на присвоєння грифу Міністерства освіти і науки України підручникам та навчальним посібникам;

– бере участь у розробці і внесенні пропозицій до нормативних документів, що регламентують навчальну діяльність Коледжу.

Склад та структура Методичної ради

Склад Методичної ради формується за поданням та затверджується наказом директора. Виконання обов’язків члена Методичної ради розглядається як службове доручення та враховується в індивідуальному плані викладача. Керує Методичною радою Голова.

До складу Методичної ради також входять:

– заступник директора  з навчальної  роботи;

– секретар Методичної ради.

 Голова Методичної ради:

– керує плануванням роботи ради;

– веде засідання Методичної ради;

– керує роботою секцій через своїх заступників і  секретаря;

Заступник голови Методичної ради:

– заміщає голову ради в його відсутність;

– за дорученням голови ради готує проведення засідань Методичної ради;

– за дорученням голови ради контролює роботу ради;

– бере участь у розробці проектів планів роботи Методичної ради;

– організовує вивчення й аналіз методичної роботи, узагальнює результати і доповідає на засіданнях Методичної ради.

Секретар Методичної ради:

– разом з головою і його заступниками планує й організує роботу Методичної ради;

– готує інформацію з питань діяльності Методичної ради;

– готує проекти рішень Методичної ради.

– веде протокол засідань і всю документацію Методичної ради;

–забезпечує доведення рішень Методичної ради до структурних підрозділів Коледжу.

Рішенням Методичної ради  можуть створюватися тимчасові комісії  для вирішення спеціальних оперативних та перспективних питань, підготовки окремих питань до розгляду на засіданнях Методичної ради.

Склад комісій Методичної ради формує її голова з представників викладачів Коледжу.

 Голова тимчасово створеної  комісії Методичної ради:

– організує і координує методичну роботу в Коледжі у визначеному напрямку;

– планує й організує роботу комісії;

– готує пропозиції комісії з удосконалювання роботи зі свого напрямку;

– звітує перед Методичною радою про підсумки діяльності.

Тимчасова комісія Методичної ради вирішує наступні задачі:

– вивчає стан справ з відповідного напрямку;

– заслуховує на своїх засіданнях звіти представників Коледжу про роботу;

– розглядає навчально-методичні матеріали з відповідного напрямку;

– узагальнює передовий досвід роботи  та розробляє пропозиції секції за напрямком;

– розробляє концепції розвитку діяльності Коледжу з відповідного напрямку;

– вивчає вітчизняний і закордонний досвід, передовий досвід викладачів, циклових комісій коледжу, організують його пропаганду і поширення;

– виробляє рекомендації з поліпшення роботи у відповідному напрямку шляхом:

– удосконалення програм, змісту і методики викладання дисциплін;

– розробки навчально-методичного та інформаційного забезпечення нових дисциплін;

– удосконалення традиційних і впровадження нових інформаційних технологій навчання;

– поліпшення системи оцінювання якості навчальної роботи студентів, у тому числі рейтингової системи;

–вивчення думки студентів з питань навчальної діяльності;

– надає  методичну допомогу викладачам Коледжу та з інших навчальних закладів шляхом:

– розробки та опублікування методичних рекомендацій та інших методичних матеріалів;

– організація консультацій, експертизи, рецензування;

– організують контакти з керівниками навчальних закладів  і випускниками КЗ «ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ СПОРТУ» ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ», разом з ними розробляють пропозиції щодо удосконалення навчального процесу з відповідному напрямку.