КОНЦЕПЦІЯ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ КЗ «ДФКС» ДОР»

                                                            КОНЦЕПЦІЯ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

за спеціальністю 017 «Фізична культура і спорт»

галузі знань 01 «Освіта/Педагогіка»

КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ СПОРТУ» ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ»

у сфері фахової передвищої освіти

 

          ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Код та найменування спеціальності: спеціальність 017 «Фізична культура і спорт» галузі знань 01 «Освіта/Педагогіка»

Рівень освіти: фахова передвища освіта

Ступінь освіти: підготовка фахівців у сфері фахової передвищої освіти

Освітньо-професійна програма: «Вчитель фізичної культури»

Тип диплома та обсяг програми: 180 кредитів ЄКТС

Професійні стандарти, на дотримання яких планується спрямовувати навчання (в разі наявності): відсутні

Перелік основних компетентностей, якими повинен оволодіти здобувач:

Відповідно до «Національної рамки кваліфікацій» фаховий молодший бакалавр з фізичної культури і спорту здатний розв’язувати типові спеціалізовані задачі в певній галузі професійної діяльності або у процесі навчання, що передбачає застосування положень і методів відповідної науки і характеризується певною невизначеністю умов.

Компе-

тентності

Результати

навчання

Загальні результати навчання за вимогами НРК
ЗК1 ЗР1 Застосовувати набуті в процесі навчання або професійній діяльності широкі спеціалізовані фактологічні та теоретичні знання
ЗК2 ЗР2  Усвідомлювати рівень отриманих в процесі навчання або професійній діяльності  знань
ЗК3 ЗР3 Застосовувати отримані знання у  предметної області та професійній діяльності
ЗК4 ЗР4 Використовувати отримані знання для розв’язання типових спеціалізованих задач широкого спектра, що передбачають ідентифікацію та використання інформації для прийняття рішень
ЗК5 ЗР5  Вміти спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово, використання іноземної мови для спілкування
ЗК6 ЗР6 Здійснювати планування, зокрема розподіл ресурсів, аналіз, контроль та оцінювання власної роботи та роботи інших осіб
ЗК7 ЗР7 Здійснювати пошук, оброблення та аналіз інформації з різних джерел, застосовувати інформаційні та комунікаційні технології
ЗК8 ЗР8 Визначати роль фізичного виховання і спорту для формування здорового способу життя, збереження та зміцнення здоров’я людини
ЗК9 ЗР9 Робити висновок щодо покращення результатів власної навчальної або професійної діяльності і результатів діяльності інших
ЗК10 ЗР10 Планувати та здійснювати подальше навчання с деяким рівнем автономності
 ЗК11 ЗР11 Застосовувати толерантні форми взаємодії, співробітництва з широким колом осіб для провадження професійної або навчальної діяльності
 ЗК12 ЗР12 Демонструвати використання обмежених управлінських функцій та прийняття рішень у незвичайних умовах з елементами непередбачуваності

  

 

Компе-

тентності

 

Результати навчання

 

   Професійні результати навчання

         Педагогічні
ПК1 ПР1 Аналізувати фізичний розвиток людини як системну категорію
ПК2 ПР2 Визначати роль фізичного виховання і спорту для формування здорового способу життя, збереження та зміцнення здоров’я людини
 

 

ПК3

 

 

ПР3

Організовувати навчальний  процес з фізичного виховання і спортивного тренування у відповідності з вимогами законодавства в галузі освіти, фізичного виховання і спорту, програмами та нормативними документами в галузі освіти, фізичного виховання і спорту
ПК4 ПР4 Здійснювати оцінку та моніторинг рівня здоров’я людини
ПК5 ПР5 Здійснювати аналіз вікових та індивідуальних особливостей вихованців
ПК6 ПР6 Планувати навчально – виховний процес та позаурочну роботу з фізичного виховання у загальноосвітніх навчальних закладах, дитячо-юнацьких спортивних школах
ПК7 ПР7 Раціонально формувати індивідуальний фонду рухових умінь та навичок в процесі фізичного виховання та спортивного тренування
ПК8 ПР8 Надавати долікарську допомогу в загрозливих для життя станах
      Науково — дослідницькі
ПК9 ПР9 Осмислювати науково-методичну літературу, методологію досліджень в області фізичного виховання та спорту
ПК10 ПР10 Здійснювати підготовчу роботу з проведення експерименту, невеликого за обсягом дослідження з проблем професійного спрямування
ПК11 ПР11 Застосовувати ефективні методи дослідження, аналізувати результати та робити висновки з використанням засобів інформаційних технологій
   Управлінські
ПК12 ПР12 Здійснювати обмежені управлінські функції та приймати рішення у незвичайних умовах з елементами непередбачуваності
ПК13 ПР13 Планувати та організовувати роботу з фізичного виховання та спортивного тренування
ПК14 ПР14 Управляти учнівським колективом під час навчально-виховного процесу з фізичного виховання та спортивного тренування
 

ПК15

 

ПР15

Організовувати взаємодію з державними установами і громадськими організаціями для сприяння ефективній реалізації окремих позашкільних форм фізичного виховання та спортивного вдосконалення учнів
ПК16 ПР16 Спонукати особу до здорового способу життя та активного дозвілля оздоровчої спрямованості
  Проектні
        ПК17 ПР17 Проектувати зміст освіти та навчання відповідно до рівня  національної рамки кваліфікацій
 ПК18 ПР18 Здійснювати аналіз програми для загальноосвітніх навчальних закладів з предмету «Фізична культура» з метою подальшої адаптації до умов викладання та проектування навчального процесу
ПК19 ПР19 Проектувати індивідуальні траєкторії розвитку фізичних якостей вихованців
ПК20 ПР20 Проектувати освітнє середовище в класі, тренувальній групі початкового рівня, що забезпечує якість освітнього процесу
  Методичні
       ПК21 ПР21 Розробляти методичне забезпечення навчально-виховного процесу з фізичного виховання у початковій школі
 ПК22 ПР22 Знаходити необхідні методики застосування фізичних вправ в роботі з різними віковими групами населення
ПК23 ПР23 Обирати найбільш доцільні методики, оптимальні методичні прийоми щодо проведення уроків з фізичної культури у молодших класах, тренувальних занять у групах початкової підготовки
    Просвітницькі
ПК24 ПР24 Застосувати просвітницькі програми популяризації здорового способу життя, необхідності збереження та зміцнення здоров’я
ПК25 ПР25 Застосовувати іноземну мову як мову спілкування при участі у міжнародних змаганнях різного рівня
ПК26 ПР26 Знаходити шляхи створення та підтримки культурного середовища щодо задоволення потреб населення у фізичній культурі і спорту, збереженні власного здоров’я

 

Орієнтовний перелік професійних кваліфікацій, які планується надавати:

кваліфікація освітня – фахова передвища освіта;

кваліфікація професійна – вчитель з початкової освіти

кваліфікація в дипломі – вчитель фізичної культури з початкової освіти

Фаховий молодший бакалавр зі спеціальності 017 «Фізична культура і спорт» напряму підготовки 01 «Освіта/Педагогіка» має професійне спрямування та підготовлений до роботи за одним або декількома з видів економічної діяльності за Національним класифікатором України ДК 009:2010 «Класифікатор видів економічної діяльності», затвердженим наказом Держспоживстандарту України від 11.10.2010р. № 457 (зі змінами і доповненнями, внесеними наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 29.11.2010р. № 530), зокрема, за професійними спрямуваннями:

85. Послуги у сфері освіти:

85.1. Послуги у сфері дошкільної освіти;

85.2. Послуги у сфері початкової освіти.

85.5. Послуги у сфері освіти, інші:

85.51. Послуги освітянські у сфері спорту та відпочинку.

85.6. Послуги освітянські допоміжні.

93. Послуги у сфері спорту та послуги щодо організовування розваг і відпочинку:

93.1. Послуги у сфері спорту:

93.12. Послуги спортивних клубів;

93.13. Послуги   фітнес –закладів.

93.19. Послуги у сфері спорту, інші:

93.19.11 Послуги щодо сприяння спортивним заходам і спортивно-оздоровчим заходам.

Фаховий молодший бакалавр з фізичної культури та спорту може обіймати первинні посади відповідно до професійних назв робіт, які є складовими класифікаційних угруповань Національного класифікатора України «Класифікатор професій» ДК 003:2010, зокрема, за професійними спрямуваннями:

2331 Вчитель початкового навчально-виховного закладу;

3310 Вчитель з початкової освіти;

3310 Культорганізатор дитячих позашкільних закладів;

3320 Вчитель з дошкільного виховання;

3475  Інструктор з аеробіки;

3475 Інструктор з фізкультури;

3475 Спортсмен-інструктор;

3475 Спортсмен-професіонал з виду спорту;

3475 Суддя з виду спорту;

3475 Фітнес-тренер.

 

Вимоги до рівня осіб, які можуть розпочати навчання: повна загальна середня освіта

Порядок оцінювання результатів навчання:

Система оцінювання охоплює:

— поточний контроль результатів навчальної діяльності студентів та оцінювання її результативності під час вивчення дисциплін;

— підсумковий контроль результатів навчальної діяльності студентів та оцінювання її результативності після вивчення дисциплін;

—  оцінювання курсової роботи (проекту);

— оцінювання звіту за результатами практик;

— оцінювання при складанні державного екзамену.

Кожен із складників системи оцінювання результатів навчальної діяльності студентів оцінюється за модульно-рейтинговою 100-бальною системою.

 

ВСТУП

В сучасних умовах трансформації освітніх парадигм фахова передвища освіта спрямована на формування та розвиток освітньої кваліфікації, що підтверджує здатність особистості до виконання типових спеціалізованих завдань у певній галузі професійної діяльності, пов’язаних з виконанням виробничих завдань підвищеної складності, здійсненням обмежених управлінських функцій, що характеризуються певною невизначеністю умов та потребують застосування положень і методів відповідної науки і завершується здобуттям відповідної освітньої та/або професійної кваліфікації.

Безперечно, забезпечення якості фахової передвищої освіти зумовлено суспільними запитами на зростання людського капіталу задля прогресивного та інноваційного розвитку країни, збалансування підготовки кваліфікованих кадрів, створення сприятливих умов для самореалізації особистості, забезпечення потреб суспільства, ринку праці і держави у кваліфікованих фахівцях, а також модернізації системи фахової передвищої освіти з урахуванням процесів європейської інтеграції.

Моніторинг потреб ринку праці, спілкування з дійсними та потенційними роботодавцями засвідчили необхідність здійснення підготовки фахівців зі спеціальності «Фізична культура і спорт», зокрема в КОМУНАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ «ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ СПОРТУ» ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ».

Це обумовлено тим, що стан сфери фізичної культури і спорту, спосіб життя більшості населення України створюють загрозу та є суттєвим викликом для української держави на сучасному етапі її розвитку.

Аналізуючи причини виникнення проблем, можна відмітити наступні:

—          обмежена рухова активність, нераціональне та незбалансоване харчування, загальне погіршення стану здоров’я населення;

—          невідповідність послуг, що надаються закладами фізичної культури і спорту за місцем проживання потребам населення, у тому числі в сільській місцевості;

—          недостатній розвиток спортивної інфраструктури, здатної задовольнити потреби населення у щоденній руховій активності відповідно до фізіологічних потреб, у тому числі осіб з обмеженими фізичними потребами;

—          недостатня кількість кваліфікованих кадрів, які повинні забезпечувати індивідуальні потреби населення у фізичній активності, в тому числі населення з інвалідністю;

—          невідповідність вимогам сучасності та значне відставання від вікових стандартів ресурсного забезпечення сфери фізичної культури і спорту, а саме організаційного, кадрового, науково-методичного, медико- біологічного, фінансового, матеріально-технічного, інформаційного, особливо для населення з інвалідністю;

—          зменшення за останні роки майже вдвічі кількість інструкторів-методистів з фізичної культури, особливо за місцем роботи громадян та в сільській місцевості;

—          недостатня кількість учителів фізичної культури в початкових класах загальноосвітніх навчальних закладів, тренерів у дитячо-юнацьких спортивних школах при досить розвиненій інфраструктурі Придніпровського регіону;

—          відчутна потреба у спеціалістах масового спорту в таких сферах, як фізична підготовка у Збройних силах, органах безпеки і внутрішніх справ  України, олімпійський, параолімпійський професійний спорт, фізична культура серед інвалідів.

Необхідно звернути увагу і на значення фізичної культури для населення Дніпропетровщини при непростій екологічній ситуації  в регіоні.

На сьогодні тільки в Дніпропетровській області не вистачає понад ніж  півтори тисячі фахівців з фізичної культури і спорту.

В цих умовах спеціалісти, яких готує КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ СПОРТУ» ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ» у складі Придніпровського науково-методичного комплексу, будуть завжди потрібні.

Таким чином, виконання завдань, поставлених перед навчальним закладом, а саме: надання освітніх послуг за освітньо-професійним ним рівнем  фахового молодшого бакалавра за спеціальністю «Фізична культура і спорт», підготовка спортсменів до складу національних збірних команд України з видів спорту здійснюється в умовах адаптації до нових вимог соціуму та інтеграції системи освіти в європейській і світовій освітній простір.

Концепція освітньої діяльності КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ СПОРТУ» ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ» (далі Концепція) є основним документом для формування розвитку закладу і заходів щодо її реалізації протягом 2020 – 2026 років.

Правовою основою формування Концепції є закони України  «Про освіту», «Про фахову передвищу освіту», Національна доктрина розвитку фізичної культури і спорту,  Концепція Загальнодержавної цільової соціальної програми розвитку фізичної культури і спорту, документи Болонського процесу, інші нормативно-правові акти у сфері освіти тощо.

Основні положення Концепції базуються на наступних засадах:

—          гуманізму, демократизму, пріоритетності національних та загальнолюдських духовних цінностей;

—           відповідності освіти потребам особи, суспільства, держави;

—          якості освітніх послуг (якості змісту освіти, якості результатів освіти, якості технологій навчання);

—          здійснення безперервної ступеневої освіти, для обдарованих і висококваліфікованих спортсменів;

—          реалізація дуальної системи підготовки фахівців, що припускає поєднання теоретичної підготовки з практичною;

—          ефективне використання навчального часу шляхом впровадження активних форм навчання та інноваційних технологій;

—          моніторинг та системний аналіз всіх чинників, що впливають на якість освітньої діяльності, забезпечення його прозорості, сприяння розвитку громадського контролю;

—          організація інтенсивного та високоефективного навчально-тренувального процесу, забезпечення участі студентів у змаганнях;

—          створення сприятливих умов для поєднання навчання з інтенсивними тренуваннями,  відпочинком, відновленням сил і енергії;

—          підготовка спортсменів до складу національних команд України з видів спорту.

 

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ СПОРТУ» ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ»

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ СПОРТУ» ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ» розпочав свою діяльність у 1983 році як середня загальноосвітня школа-інтернат спортивного профілю.

З 1984 по 1990 роки навчальний заклад функціонував як обласна загальноосвітня школа-інтернат спортивного профілю, з 1990 по 1992 рік – Дніпропетровське обласне училище олімпійського резерву, яке було перейменоване у Дніпропетровське обласне училище фізичної культури. Рішенням обласної Ради від 23 березня 2007 року ДОУФК отримало назву Дніпропетровське вище училище фізичної культури, а з 2012 року Рішенням сесії Дніпропетровської обласної ради  – комунальний спеціалізований навчальний заклад спортивного профілю «Дніпропетровське вище училище фізичної культури” Дніпропетровської обласної ради». З 13 грудня 2019 року училище отримало нову назву КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ СПОРТУ» ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ» (далі – Коледж).

Коледж знаходиться у підпорядкуванні Дніпропетровської обласної ради.

Заснування Коледжу справило значний вплив на розвиток фізичної культури на Дніпропетровщині. Це обумовлено тим, що Коледж є єдиним в області закладом, який цілеспрямовано здійснює підготовку спортсменів до збірних команд України та готує фахівців за спеціальністю 017 «Фізична культура і спорт» освітньо-професійного  ступеня «фаховий молодший бакалавр».

На правах структурного підрозділу до складу Коледжу входить загальноосвітня школа другого (7-9 класи) і третього (10-11 класи) ступенів.

Основна школа забезпечує учням систематичні знання з основ наук, необхідні і достатні для продовження загальної середньої освіти, формує навички самонавчання і самовиховання. Особам, які закінчили основну школу, видається свідоцтво про базову середню освіту.

Старша школа завершує загальноосвітню підготовку на основі системної диференціації, виробляє вміння самостійно здобувати знання, формує науковий світогляд, ціннісні орієнтації учнів, їх громадську позицію. Особам, які закінчили старшу школу видається атестат про загальну середню освіту.

У 1999 році Коледж отримав ліцензію на провадження освітньої діяльності з ліцензованим обсягом прийому 50 осіб.

Відповідно до навчального плану Коледжу студенти проходять  загальну та спеціальну підготовку протягом 3-х років і набувають кваліфікацію фахового молодшого бакалавра.

Прийом на навчання до Коледжу здійснюється на відділення: плавання, легка атлетика, веслування академічне, веслування на байдарках та каное, дзюдо, футбол, гімнастика художня, волейбол, баскетбол (дівчата), баскетбол (юнаки), теніс настільний, боротьба греко-римська, сучасне п’ятиборство, додатковий контингент.

Крім затверджених Дніпропетровською обласною радою, Міністерством молоді та спорту України спеціалізацій, Коледж проводить набір додаткового контингенту за видами спорту: бадмінтон, кульова стрільба, важка атлетика, акробатика, бокс, кінний спорт, водне поло, стрибки у воду, інвалідний спорт тощо. Учні цього відділення повинні мати рівень підготовки збірних команд області і України.

За час існування Коледжу понад 40 випускників та вихованців взяли участь в Олімпійських та Параолімпійських іграх. Підготовлено 47 майстрів спорту України міжнародного класу та 510 майстрів спорту. Чемпіонами та призерами чемпіонатів світу стало 69 осіб, чемпіонами і призерами чемпіонатів Європи – 98.

Серед випускників Коледжу є такі видатні спортсмени як:

—          Оксана Баюл – фігурне катання, перша олімпійська чемпіонка України;

—          Цуканов А. – футбол, дворазовий чемпіон Параолімпійських ігор;

—          Дяченко І. – легка атлетика, чемпіонка та призерка Параолімпійських ігор;

—          Ликов О. – академічне веслування, п’ятиразовий учасник Олімпійських ігор, бронзовий призер Олімпійських ігор, неодноразовий чемпіон Європи і світу;

—          Косінов О. – дзюдо, чемпіон Параолімпійських ігор;

—          Лебідь С. – легка атлетика, учасник трьох Олімпіад, 10- разовий чемпіон Європи;

—          Твердохліб О.  – легка атлетика, фіналіст Олімпійських ігор, чемпіон Європи;

—          Ярощук Г. – легка атлетика, бронзова призерка Олімпійських ігор, чемпіонка Всесвітньої Універсіади;

—          Нестеренко М. – легка атлетика, учасник Олімпійських ігор, 6-разовий рекордсмен світу серед юніорів;

—          Говоров А. – плавання – фіналіст Олімпійських ігор, дворазовий чемпіон І літніх Юнацьких Олімпійських ігор,  неодноразовий чемпіон та призер Європи  та світу, переможець Всесвітньої Універсіади;

—          Ротань Р. – футбол, учасник чемпіонатів Європи та світу;

—          Назаренко С. – футбол, учасник чемпіонатів Європи та світу;

—          Коряка А. – футбол, учасник чемпіонатів Європи та світу.

Тільки за підсумками 2019-2020 навчального року  до  національних збірних команд України увійшло 120 вихованців  Коледжу, 126 стали  переможцями та призерами першостей і чемпіонатів України, 55 взяли участь, а 14  вибороли нагороди найвищого рівня у міжнародних змаганнях.

Провідними спортсменами Коледжу стали:

— Магучіх Ярослава – студентка І курсу, МСУМК з легкої атлетики, член збірної команди України, чемпіонка ІІІ літніх Юнацьких Олімпійських ігор  2018 року, срібна призерка Чемпіонату світу 2019 року, чемпіонка Європи, чемпіонка та призерка етапів Діамантової ліги зі стрибків у висоту серед дівчат, виконала норматив для участі в Олімпійських іграх 2020 року в Токіо;

—  Кохан Михайло – студент ІІ курсу Коледжу, МСУМК  з легкої атлетики, член збірної команди України, чемпіон ІІІ літніх Юнацьких Олімпійських ігор  2018 року, чемпіон Кубку Європи 2019 року;

—  Іваненко Валерія – студентка І курсу Коледжу, МСУ з легкої атлетики, член збірної команди України, чемпіонка ІІІ літніх Юнацьких Олімпійських ігор  2018 року, чемпіонка Європи, рекордсменка України серед дівчат з метання молоту;

—  Кесіль Денис – студент ІІ курсу Коледжу, МСУМК з плавання, член збірної команди України, призер ІІІ літніх Юнацьких Олімпійських ігор  2018 року, бронзовий призер чемпіонату Європи серед юніорів, багаторазовий чемпіон України, рекордсмен України на дистанції 200м батерфляєм, виконав норматив для участі в Олімпійських іграх 2020 року в Токіо;

—  Трояновський Ігор – студент І курсу, МСУ,  член збірної команди України,  учасник ІІІ літніх Юнацьких Олімпійських ігор  2018 року, чемпіон Європи 2019 року, чемпіон України з плавання;

—  Вередиба Олег – випускник 11 класу, МСУ з дзюдо, член збірної команди України, призер ІІІ літніх Юнацьких Олімпійських ігор  2018 року, бронзовий призер чемпіонату Європи серед юнаків, багаторазовий чемпіон України;

—  Онісімова Катерина – студентка І курсу, член збірної команди України,  учасниця ІІІ літніх Юнацьких Олімпійських ігор  2018 року, чемпіонка України з легкої атлетики;

—  Мамрош Олександр – учень 10 класу відділення боротьби вільної, МСУ, член збірної команди України, чемпіон Європи з вільної боротьби серед юнаків 2019 року (U-15), чемпіон України;

— Тихорська Ольга – учениця 10 класу, МСУ з бадмінтону, бронзова призерка Чемпіонату Європи серед юніорів у складі команди України.

Відділення плавання, легкої атлетики, волейболу (юнаки), дзюдо визнані спортивною спільнотою  найкращими в Україні.

В Коледжі працюють висококваліфіковані педагогічні кадри, серед яких 37 педагогів мають почесні звання «Заслужений працівник освіти України», «Заслужений вчитель України», «Заслужений працівник фізичної культури і спорту України», «Заслужений тренер України».

Кадрова політика Коледжу спрямована на формування відкритості педагогів до впровадження оновленого змісту освіти, яка забезпечує реалізацію інноваційних ідей, впровадження новітніх інформаційних технологій у навчальний процес.

Коледж має потужну та розвинену матеріально-технічну базу, яку складають;

—          навчальний корпус, де розміщені навчальні кабінети, оснащені сучасною технікою;

—          бібліотека на 30 місць з загальним фондом 18348 примірників, що забезпечує навчально-виховний та тренувальний процеси необхідною літературою;

—          ігрова зала;

—          плавальний басейн;

—           три тренажерні зали;

—           гуртожиток, що 100% забезпечує проживання студентів;

—           їдальня;

—           медична частина;

—          спортивний комплекс – стадіон «Олімпійські резерви»;

—          водно-спортивна база на Монастирському острові;

—          учбово-спортивна база на 300 місць у с. Орлівщина, що забезпечує безперервний навчально-тренувальний процес з квітня по жовтень.

Навчально-спортивна база Коледжу є найкращою серед спеціалізованих навчальних закладів спортивного профілю України.

Велика увага в Коледжі приділяється медичному обслуговуванню учнів, яке здійснюється висококваліфікованими  медичними кадрами.

Матеріальну базу медичної частини складають:

—          кабінет амбулаторного прийому;

—          кабінет фізіотерапії з необхідним обладнанням;

—          процедурний кабінет;

—          кабінет функціональної діагностики;

—          стоматологічний кабінет;

—          два ізолятори;

—          масажний кабінет;

—          відновлювальний центр;

—          медичні пункти на території спортивних об’єктів.

Робота медичної частини Коледжу здійснюється за трьома основними напрямами: лікування; профілактична робота; реабілітація.

Харчування учнів в Коледжі здійснюється відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 22 листопада 2004 р. №1591 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 6 лютого 2019 р. №73)  “Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах” (додаток №5 «Норми харчування у закладах спеціалізованої освіти спортивного профілю із специфічними умовами навчання»).

Таким чином Коледж має достатню матеріально-технічну  базу, що надає можливість здійснювати на сучасному рівні навчальну, дослідницьку та спортивну роботу по підготовці фахових молодших бакалаврів за спеціальністю 017 «Фізична культура і спорт».

 

ОСВІТНІЙ ПРОЦЕС

Подальші соціально-економічні й політичні зміни в суспільстві, зміцнення державності України, входження її в цивілізоване світове співтовариство неможливі без структурної реформи національної системи фахової передвищої освіти, спрямованої на забезпечення мобільності, працевлаштування та конкурентоспроможності фахівців.

Забезпечення якості фахової передвищої освіти в  Коледжі здійснюється згідно з Положенням про систему забезпечення якості фахової передвищої освіти (систему внутрішнього забезпечення якості) у КОМУНАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ «ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ СПОРТУ» ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ»

Освітній процес у Коледжі здійснюється згідно з принципами:

—           відповідності європейським та національним стандартам якості фахової передвищої освіти;

—          автономії навчального закладу, який несе відповідальність за забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти;

—          здійснення моніторингу якості;

—          системного підходу, який передбачає управління якістю на всіх стадіях освітнього процесу;

—          постійного підвищення якості;

—           залучення студентів, роботодавців та інших зацікавлених сторін до процесу забезпечення якості;

—  відкритості інформації на всіх етапах забезпечення якості.

Для реалізації принципів діяльності передбачається здійснення таких процедур і заходів:

—           удосконалення планування освітньої діяльності: затвердження, моніторинг і періодичний перегляд освітніх програм;

—           підвищення якості контингенту здобувачів фахової передвищої освіти;

—           посилення кадрового потенціалу Коледжу;

—          забезпечення наявності необхідних ресурсів для організації навчального, навчально-тренувального процесів та підтримки здобувачів фахової передвищої освіти;

—           розвиток інформаційних систем з метою підвищення ефективності управління освітнім процесом;

—          забезпечення публічності інформації про діяльність Коледжу;

—          створення ефективної системи запобігання та виявлення академічного плагіату.

Організація навчального процесу в КОМУНАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ «ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ СПОРТУ» ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ» здійснюється відповідно до вимог нормативних та інструктивних документів Міністерства освіти і науки України.

Основою концепції навчального процесу є виконання вимог державних стандартів підготовки фахових молодших бакалаврів,  представлених затвердженими в установленому порядку документами.

Нормативна база  Коледжу передбачає наступні документи, визначені стандартами освіти: освітньо-кваліфікаційну характеристику, освітньо-професійну програму, засоби діагностики, навчальний план, навчальні програми, затверджені та погоджені у встановленому порядку.

Механізм розробки, затвердження, моніторингу та періодичного перегляду освітніх програм регулюється «Положенням про організацію освітнього процесу у  КОМУНАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ «ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ СПОРТУ» ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ».

Стандарти фахової передвищої освіти використовуються для визначення та оцінювання якості, змісту та результатів освітньої діяльності.

За відсутності затверджених у встановленому порядку стандартів Коледж  розробляє тимчасові стандарти фахової передвищої освіти, які лежать в основі освітньої діяльності навчального закладу.

Освітня (освітньо-професійна) програма для  спеціальності 017 «Фізична культура і спорт», за якою здійснюється підготовка фахових молодших бакалаврів в Коледжі, розробляється робочою групою  до складу якої входять керівник підрозділу, провідні фахівці з даної спеціальності, представники роботодавців та студентського самоврядування. Освітня програма затверджується у встановленому порядку і вводиться в дію наказом директора.

На підставі освітньо-професійної програми навчальною частиною розробляється навчальний план для відповідної спеціальності. Навчальний план є нормативним документом, який визначає зміст навчання та регламентує організацію освітнього процесу. Навчальний план затверджується рішенням Педагогічної  ради Коледжу і вводиться в дію наказом по Коледжу.

На підставі навчального плану розробляється робочий навчальний план для спеціальності.

Перегляд освітніх програм відбувається за результатами їхнього моніторингу. Критерії, за якими відбувається перегляд освітніх програм, формуються як у результаті зворотного зв’язку із педагогічними працівниками, студентами, випускниками і роботодавцями, так і внаслідок прогнозування розвитку галузі та потреб суспільства.

Формування якісного контингенту здобувачів вищої освіти.

Якість набору студентів забезпечується за рахунок:

—           підготовки учнів за предметами незалежного оцінювання якості освіти (ЗНО), що здійснюється у структурі загальноосвітньої школи Коледжу;

—           пошуку та підтримки обдарованих у спорті дітей, сприянню їхній подальшій освіті;

—          профорієнтаційної роботи серед школярів, що здійснюється тренерським викладацьким складом Коледжу;

—           співробітництва із дитячо-юнацькими спортивними школами, спортивними клубами міста та області, інших міст України;

—    організованої роботи приймальної комісії.

 

Оцінювання знань студентів здійснюється відповідно до Положень:

— Про організацію освітнього процесу у КОМУНАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ «ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ СПОРТУ» ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ»;

—   Про порядок оцінювання знань студентів;

—   Про оцінювання залишкових знань студентів.

Система оцінювання знань студентів включає вхідний, поточний, семестровий, відстрочений, директорський контроль знань та атестацію здобувачів фахової передвищої освіти.

Критерії оцінювання є   обов’язковою складовою   навчальної програми з

дисципліни. На початку семестру педагогічний працівник, який викладає дисципліну, повинен   ознайомити    студентів зі   змістом, структурою, формою

екзаменаційної (залікової)  роботи  та  прикладами  завдань  попередніх років, а

також із системою і критеріями її оцінювання.

Після кожної сесії визначаються та оприлюднюються рейтинги студентів за успішністю.

Для врахування думки студентів щодо якості та об’єктивності системи оцінювання проводяться щорічні соціологічні опитування студентів і випускників, а також студентський моніторинг якості освітнього процесу.

Атестація здобувачів вищої освіти – це встановлення відповідності засвоєних здобувачами фахової передвищої освіти рівня та обсягу знань, умінь, інших компетентностей вимогам стандартів освіти. Атестація здійснюється відкрито і гласно.

Організація практичної підготовки студентів   здійснюється   відповідно  до

Положення про організацію освітнього процесу у  КОМУНАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ «ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ СПОРТУ» ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ».

Мета практики – набуття студентами професійних компетентностей для подальшого їх використання у реальних виробничих умовах.

Зміст і послідовність проходження практики визначається програмою практики, яка розробляється відповідною цикловою комісією за участю представників роботодавців та студентів.

Практика студентів проводиться на базі навчального закладу та зовнішніх базах практики, які мають відповідати вимогам програми. З зовнішніми базами практики (дитяче-юнацькими школами, спортивними клубами, загальноосвітніми школами тощо) Коледж укладає договори на її проведення.

Моніторинг якості організації практики забезпечують щорічні опитування студентів, випускників, потенційних роботодавців, а також система студентського моніторингу якості освітнього процесу.

Для роботи в Коледжі обираються найбільш кваліфіковані педагогічні працівники. При цьому враховуються результати студентського опитування.

Організація роботи педагогічних працівників здійснюється відповідно до Положення про планування роботи, звітування й оцінювання педагогічних працівників у КОМУНАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ «ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ СПОРТУ» ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ».

Основним документом планування та обліку роботи  педагогічних працівників Коледжу є Індивідуальний план роботи педагогічного працівника. Основними видами робіт є навчальна, методична та організаційна.

Оцінювання  педагогічних працівників забезпечує об’єктивний аналіз якості щодо виконаної роботи  та слугує фактором подальшої активізації професійної діяльності.

Оцінювання педагогічних працівників здійснюється шляхом визначення їхніх рейтингів. Рейтингові списки педагогічних працівників оприлюднюються на офіційному сайті Коледжу.

З метою розширення участі студентів у моніторингу якості освіти та оцінюванні роботи педагогічних працівників в Коледжі впроваджено систему студентського моніторингу якості освіти.  Складовою моніторингу якості освіти й оцінювання роботи педагогічних працівників є соціологічні опитування студентів і випускників.

Підвищення кваліфікації педагогічних працівників навчального закладу здійснюється відповідно до Постанови Кабінету міністрів України від 21.08.2019 № 800 (зі змінами) «Порядок підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників».

Метою підвищення кваліфікації та стажування педагогічних працівників є вдосконалення професійної підготовки шляхом поглиблення, розширення й оновлення професійних компетентностей.

Працівники Коледжу  самостійно обирають форми, види, напрями та суб’єктів підвищення кваліфікації.

Підвищення кваліфікації чи стажування є обов’язковим при проведенні атестації педагогічних працівників.

Педагогічні працівники Коледжу підвищують кваліфікацію в  школі педагогічної майстерності навчального закладу, метою якої є вдосконалення психолого-педагогічної майстерності педагогічних працівників, оволодіння сучасними освітніми технологіями, формування індивідуального стилю професійної діяльності.

Коледж плідно співпрацює з Придніпровською державною академією фізичної культури  і  спорту  відповідно до Договору про спільну діяльність, який зобов’язує заклади освіти діяти цілеспрямовано  по реалізації Законів України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про фахову передвищу освіту» готувати фахівців за встановленими освітніми рівнями, оптимізувати умови для здійснення безперервної ступеневої освіти для спортивно обдарованої молоді, здійснювати перепідготовку та підвищення кваліфікації педагогічних кадрів, проводити спільні наукові дослідження та ефективно використовувати матеріально-технічну базу навчальних закладів, спільно розробляти навчально-методичне забезпечення тощо.

Забезпечення необхідними ресурсами освітнього процесу в Коледжі відповідає ліцензійним  вимогам.

Матеріально-технічна база закладу повністю пристосована для підготовки фахівців. Освітній процес здійснюється в навчальному корпусі, на спортивних базах Коледжу, на базах практик. Забезпеченість процесу складає 100%.

Забезпеченість комп’ютерами наявного контингенту студентів складає 1 комп’ютер на 2 студенти. Заняття за розкладом проводяться в спеціалізованих кабінетах та комп’ютерному кабінеті. В навчальному закладі  створено умови  доступу до інтернету, в корпусах діє Wi-Fi мережа.

Освітній процес забезпечено навчальною, методичною та науковою літературою на паперових та електронних носіях завдяки фондам бібліотеки, веб-ресурсам Коледжу, заключенням договорів з типографією про тиражування методичних посібників.

Підтримка здобувачів вищої освіти забезпечується розвиненою соціальною інфраструктурою:

—          гуртожитком, що 100% забезпечує потреби  студентів;

—          безкоштовним чотириразовим харчуванням;

—          спортивною базою;

—          відновлювальним комплексом.

Оцінювання рівня забезпечення ресурсами освітнього процесу та підтримки здобувачів фахової передвищої освіти здійснюється шляхом соціологічних опитувань студентів та студентського моніторингу освітнього процесу, проведення щорічного аналізу відповідними підрозділами.

Ефективному управлінню якістю освітньої діяльності в Коледжі  сприяють електронна система збору й аналізу інформації та система електронного документообігу.

Складовими системи збору та аналізу інформації є бази даних з основних напрямів діяльності Коледжу:

—          формування контингенту здобувачів фахової передвищої освіти та організація освітнього процесу;

—          кадрового забезпечення освітньої діяльності;

—    ресурсного забезпечення освітнього процесу.

Інформаційні системи дозволяють забезпечити моніторинг якості діяльності Коледжу та прийняття ефективних управлінських рішень щодо її покращення.

Публічність інформації про діяльність Коледжу забезпечується згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 19.02.2015 р. №166 «Деякі питання оприлюднення інформації про діяльність вищих навчальних закладів».

На офіційному сайті Коледжу розміщується інформація, яка підлягає обов’язковому оприлюдненню відповідно до вимог Закону України «Про фахову передвищу освіту».

Внутрішнім підзаконним нормативним  актом, який спрямований на  забезпечення якісних освітніх послуг наданих здобувачам освіти, додержання моральних, правових, етичних норм поведінки всіма учасниками освітнього процесу  є Положення про академічну доброчесність  учасників освітнього процесу КОМУНАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ «ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ СПОРТУ» ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ».

Мета Положення полягає у дотриманні високих професійних стандартів в усіх сферах діяльності закладу (освітній та методичній), підтримки особливих взаємовідносин між педагогічними працівниками, запобігання порушенню академічної доброчесності та забезпечення довіри до результатів освітнього процесу та освітньої діяльності.

Норми цього Положення закріплюють етичні принципи та правила, якими мають керуватися педагогічні працівники під час освітнього процесу, упровадження інноваційної діяльності в закладі та безпосередньо в ході спілкування (морально-психологічний клімат у колективі).

 

МЕТА, ПРИНЦИПИ І НАПРЯМИ РОЗВИТКУ (КОНЦЕПЦІЇ)

Стратегічною метою Концепції, яка здійснюватиметься впродовж 2020-2026 років, є створення організаційно-педагогічних умов для якісного впровадження   фахової передвищої освіти  шляхом приведення її стандартів до міжнародних вимог та ефективного використання матеріально-технічного і кадрового потенціалу:

—           у галузі освіти – збереження лідерських позицій у підготовці та забезпеченні конкурентоспроможності фахівців у сфері фізичної культури і спорту;

—          науково-практичній діяльності – підготовка спортсменів, здатних демонструвати найвищі спортивні досягнення у міжнародних змаганнях різного рівня;

—          кадровій політиці – розвиток компетентнісних характеристик, підвищення якісного рівня педагогічних кадрів;

—           міжнародній співпраці – інтеграція в європейську та світову спортивну спільноту, підвищення міжнародного авторитету Коледжу, забезпечення міжнародних стандартів якості освітніх послуг у сфері фізичної культури та спорту;

—          галузі інформаційного забезпечення – створення інноваційного простору на основі освітньої та наукової підтримки, впровадження у всі сфери діяльності Коледжу новітніх інформаційних технологій і програмного забезпечення;

—          формуванні активної громадянської позиції – забезпечення гармонійного розвитку особистості на основі поєднання перспективних міжнародних, національних і корпоративних традицій.

 

Основні принципи розвитку:

—          принцип науковості – врахування в освітньому процесі досягнень психології, педагогіки, теорії і методики фізичного виховання, медицини, низки природничих наук, що дають можливість здійснювати навчання на наукових засадах;

—          принцип гуманізації – забезпечення соціального контенту фахової передвищої освіти, що надасть можливість фахівцям у сфері фізичної культури і спорту формувати свою професійну кар’єру на основі соціальної справедливості, відповідальності та загальнолюдських цінностей, визнання людини як найвищої соціальної цінності, впровадження принципу студентоцентризму;

—          принцип цілеспрямованості – визначення перед викладацьким і студентським колективами стратегічної мети, близької, середньої та далекої перспектив, вирішення конкретних завдань для їх досягнення;

—          принцип плановості – чітке поточне і перспективне планування всіх напрямів освітньої, навчально-спортивної, виховної та господарської діяльності Коледжу з урахуванням його матеріально-технічних можливостей;

—          принцип державотворення – спрямування діяльності усіх структурних підрозділів Коледжу на утвердження й розвиток державності України, піднесення рівня  діяльності навчального закладу до міжнародних стандартів;

—          принцип компетентності – високий рівень професійної підготовки, сумлінне виконання функціональних обов’язків, ерудиція, творче вирішення складних педагогічних завдань, дотримання академічної доброчесності учасників освітнього процесу;

—          принцип оптимізації – створення сприятливих умов для ефективної діяльності викладацького колективу;

—          принцип системності – узгодженість і взаємозумовленість діяльності всіх функціональних підрозділів Коледжу з метою досягнення високих спортивних результатів вихованців.

Перспективними напрямами розвитку КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ СПОРТУ» ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ» за освітньо-професійною програмою «Вчитель фізичної культури» за спеціальністю 017 «Фізична культура і спорт» галузі знань 01 «Освіта/Педагогіка», є:

1.       Підвищення якості освіти, адаптованість випускника Коледжу до ринку праці:

—          формування змісту освіти та змісту навчання на основі суб’єктно – діяльнісного підходу за принципами цілеспрямованості, прогностичності, діагностики та моніторингу результатів освітньої діяльності;

—           інтеграція навчальної, навчально-спортивної, виховної та науково-дослідної роботи з метою досягнення найвищих спортивних результатів;

—           забезпечення конкурентоспроможності випускників завдяки високій гарантованій якості освіти;

—          побудова освітніх програм на компетентнісній основі відповідно до рівнів Національної рамки кваліфікацій;

—          забезпечення єдиного підходу до розроблення навчальних програм з усіх дисциплін з обов’язковим урахуванням професійних стандартів, визначенням критеріїв оцінювання знань, умінь, навичок і компетенцій;  забезпечення незалежної та об’єктивної оцінки кваліфікації спеціаліста з фізичної культури та спорту;

—          орієнтація освітніх програм на потреби освітніх та виробничих установ держави шляхом залучення їх до навчання майбутніх фахівців безпосередньо в сферах практичної діяльності;

—          забезпечення якісної практичної підготовки студентів, що є необхідною умовою здобуття освітньо-професійного cтупеня фахового молодшого бакалавра з фізичної культури і спорту;

—          впровадження інтенсивних особистісно – орієнтованих технологій навчання, індивідуалізація та диференціація навчання обдарованої у спорті молоді;

—          впровадження дистанційних технологій у навчальний процес;

—          сприяння набуттю студентами комунікативної компетентності іноземною мовою;

—          впровадження системи заходів, спрямованих на підвищення об’єктивності оцінювання в Коледжі, у тому числі шляхом запровадження обов’язкової експертизи процедур і Критеріїв оцінювання, використання інформаційно – комунікативних технологій в оцінюванні тощо;

—          створення умов для здобуття якісної освіти інвалідами, дітьми – сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування;

—          забезпечення прозорості і доступності інформації про освітній процес в Коледжі;

—          застосування в освітньому процесі інформаційних технологій, сучасних досліджень в області фізичної культури і спорту;

—          доступність усіх форм і видів освітніх послуг, що надаються Коледжем;

—          рівність умов для кожного суб’єкта навчання щодо повної реалізації його здібностей, таланту, всебічного розвитку;

—          узгодженість навчальних планів Коледжу та Придніпровської державної академії фізичної культури і спорту відповідно до діючої нормативної бази;

—          ознайомлення студентів із сучасним нормативно-правовим забезпеченням сфери фізичної культури і спорту.

2.       Розширення зв’язків між Коледжем та Придніпровською державною академією фізичної культури і спорту (далі – ПДАФКіС):

—           залучення фахівців ПДАФКіС до формування змісту освітніх програм, визначення процедури оцінювання, участі в освітньому процесі і підсумковій атестації, що проходить в Коледжі;

—          організація творчих колективів викладачів  для підготовки підручників, навчально – методичних посібників для  спортивних спеціальностей;

—          здійснення підвищення кваліфікації педагогічних кадрів Коледжу на базі ПДАФКіС;

—          залучення викладачів та студентів Коледжу до спільної науково – дослідної роботи, апробації та використання результатів наукових досліджень, проведення науково – практичних семінарів та конференцій на базі ПДАФКіС;

—          залучення провідних викладачів ПДАФКіС до роботи у складі екзаменаційної комісії;

—          за необхідністю залучення кваліфікованих педагогічних працівників ПДАФКіС для викладання навчальних дисциплін в Коледжі.

3.        Організація виховного процесу:

—          формування у молоді сучасного світогляду, розвиток творчих здібностей та навичок самостійного наукового пізнання, самоосвіти і самореалізації особистості;

—          формування потреби і вміння жити в громадянському суспільстві, прищеплення студентам демократичних поглядів, виховання в дусі патріотизму і поваги до Конституції України;

—          забезпечення культурного і духовного розвитку особистості,  фізичної досконалості, моральної, художньо – естетичної, трудової, екологічної культури студентів;

—          формування національних світоглядних позицій, ідей, поглядів і переконань на основі цінностей вітчизняної та світової культури;

—          сприяння розвитку високої мовної культури майбутніх фахівців, вихованню поваги до державної мови та мов національних меншин України, толерантності у ставленні до носіїв різних мов і культур;

—          стимулювання у молоді прагнення до здорового способу життя.

—          гуманізм, демократизм і пріоритетність загальнолюдських духовних цінностей.

4.       Зростання професійної майстерності

Необхідною умовою забезпечення високого рівня педагогічної освіти в Коледжі є:

—          затвердження і реалізація програми підвищення кваліфікації педагогічних працівників;

—          розробка нормативів та критеріїв до кваліфікації викладача;

—          проведення моніторингу та визначення рейтингової оцінки діяльності викладачів та циклових комісій;

—          використання передового педагогічного досвіду, сучасних педагогічних технологій в освітньому процесі;

—          посилення інтеграції з дитячими юнацькими спортивними школами, ПДАФКіС, іншими закладами спорту та освіти;

—          створення системи заходів для мотивації педагогічних працівників до профорієнтаційної роботи, розробки та впровадження освітніх програм, підвищення рівня викладання, участі в розробці методичних матеріалів тощо;

—          створення системи зворотного зв’язку між учасниками освітнього процесу як необхідної системоутворюючої компоненти процесу забезпечення якості освіти;

—          забезпечення прозорості і доступності інформації про освітній виховний  та навчально-тренувальний процеси в Коледжі.

Таким чином, основною метою освітньої діяльності КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ СПОРТУ» ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ» є підготовка висококваліфікованих і конкурентоспроможних фахівців за спеціальністю 017 «Фізична культура і спорт» в галузі знань 01 «Освіта/Педагогіка», яких потребує ринок праці.     Реалізація програми підготовки фахових молодших бакалаврів передбачає визначення і забезпечення загальнодержавних та регіональних потреб у кваліфікованих кадрах, підготовку нового покоління спеціалістів в галузі фізичної культури та спорту, підвищення їх професіоналізму на всіх рівнях діяльності, науково-методичне забезпечення навчально-виховного процесу на засадах фундаментальної та прикладної науки, взаємозв’язку наукових досягнень з практичними проблемами підготовки педагогічних кадрів.