ПОЛОЖЕННЯ ПРО АКАДЕМІЧНУ ДОБРОЧЕСНІСТЬ УЧАСНИКІВ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ КЗ «ДФКС» ДОР»

 ПОЛОЖЕННЯ

про академічну доброчесність учасників освітнього процесу

 

І. Загальні положення

1.1. Положення про академічну доброчесність  учасників освітнього процесу (далі-Положення)   КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ  «ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ СПОРТУ» ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ» (далі-Коледж) є внутрішнім підзаконним нормативним  актом, який спрямований на  забезпечення якісних освітніх послуг наданих здобувачам освіти, додержання моральних, правових, етичних норм поведінки всіма учасниками освітнього процесу.

1.2. Положення розроблено на основі Конвенції ООН «Про права дитини» (1989), Конституції України, законів України «Про освіту», «Про запобігання корупції», «Про авторські та суміжні права», Статуту Коледжу, Правил внутрішнього розпорядку навчального закладу.

1.3.  Мета Положення полягає у дотриманні високих професійних стандартів в усіх сферах діяльності закладу (освітній та методичній), підтримки особливих взаємовідносин між педагогічними працівниками, запобігання порушенню академічної доброчесності та забезпечення довіри до результатів освітнього процесу та освітньої діяльності.

1.4. Норми цього Положення закріплюють етичні принципи та правила, якими мають керуватися педагогічні працівники під час освітнього процесу, упровадження інноваційної діяльності в закладі та безпосередньо в ході спілкування (морально-психологічний клімат у колективі).

1.5. Дія Положення поширюється на всіх педагогічних працівників закладу освіти та здобувачів освіти.

1.6. Педагогічні працівники, усвідомлюючи свою відповідальність за неналежне виконання посадових обов’язків, формування сприятливого освітнього середовища та мікроклімату в колективі з метою забезпечення результативного освітнього процесу, розвитку інтелектуального, особистісного потенціалу, підвищення престижу закладу  зобов’язані виконувати норми даного Положення.

 

ІІ. Принципи, норми етики та академічної доброчесності  в Коледжі

2.1. Академічна доброчесність – це сукупність етичних принципів та визначених законом правил, якими мають керуватися учасники освітнього процесу під час навчання, викладання та провадження наукової (творчої) діяльності з метою забезпечення довіри до результатів навчання, попередження порушень освітнього процесу.

2.2. Порушеннями академічної доброчесності згідно зі ст. 42 п. 4 Закону України «Про освіту» вважається:  академічний плагіат, самоплагіат, фабрикація, фальсифікація, списування, обман, хабарництво, необ’єктивне оцінювання.

1)                     академічний плагіат — оприлюднення (частково або повністю) наукових (творчих) результатів, отриманих іншими особами, як результатів власного дослідження (творчості) та/або відтворення опублікованих текстів (оприлюднених творів мистецтва) інших авторів без зазначення авторства;

2)                     самоплагіат — оприлюднення (частково або повністю) власних раніше опублікованих наукових результатів як нових наукових результатів;

3)                     фабрикація — вигадування даних чи фактів, що використовуються в освітньому процесі або наукових дослідженнях;

4)                     фальсифікація — свідома зміна чи модифікація вже наявних даних, що стосуються освітнього процесу чи наукових досліджень;

5)                     списування — виконання письмових робіт із залученням зовнішніх джерел інформації, крім дозволених для використання, зокрема під час оцінювання результатів навчання;

6)                     обман — надання завідомо неправдивої інформації щодо власної освітньої (наукової, творчої) діяльності чи організації освітнього процесу; формами обману є, зокрема, академічний плагіат, самоплагіат, фабрикація, фальсифікація та списування;

7)                     хабарництво — надання (отримання) учасником освітнього процесу чи пропозиція щодо надання (отримання) коштів, майна, послуг, пільг чи будь-яких інших благ матеріального або нематеріального характеру з метою отримання неправомірної переваги в освітньому процесі;

8)                     необ’єктивне оцінювання — свідоме завищення або заниження оцінки результатів навчання здобувачів освіти.

2.3. Етика  та академічна  доброчесність забезпечуються:

2.3.1. учасниками освітнього процесу шляхом:

— дотримання Конвенції ООН «Про права дитини», Конституції України, законів України;

— утвердження позитивного іміджу Коледжу, примноження його традицій;

— дотримання етичних норм спілкування на засадах партнерства, взаємоповаги, толерантності стосунків;

— запобігання корупції, хабарництву;

— збереження, поліпшення  та раціонального  використання навчально-матеріальної бази закладу;

— дотримання спеціальних законів за порушення академічної доброчесності та даного Положення, зокрема, посилання на джерела інформації у разі використання ідей, тверджень, відомостей;

— дотримання  норм про авторські права;

— надання правдивої  інформації про результати власної навчальної (наукової, творчої) діяльності;

— невідворотності відповідальності з підстав та в порядку,  визначених відповідно Законом України «Про освіту» та іншими спеціальними законами.

           2.3.2.здобувачами освіти шляхом:

— самостійного  виконання навчальних завдань поточного та підсумкового контролю без використання зовнішніх джерел інформації, крім дозволених для використання, зокрема під час оцінювання результатів навчання (самостійні, контрольні, ДПА);

— особистою присутністю на всіх заняттях, окрім випадків, викликаних поважними причинами.

          2.3.3. педагогічними працівниками шляхом:

— надання якісних освітніх послуг з використанням в практичній професійній  діяльності  інноваційних здобутків в галузі освіти;

— обов’язкової присутності, активної участі на засіданнях  педагогічної ради та  колегіальної відповідальності за прийняті управлінські рішення;

— незалежності професійної діяльності  від політичних партій, громадських і релігійних організацій;

— підвищення професійного рівня шляхом саморозвитку і самовдосконалення, проходження вчасно  курсової підготовки;

— дотримання правил внутрішнього розпорядку, трудової дисципліни, корпоративної етики;

— об’єктивного і неупередженого оцінювання результатів навчання здобувачів  освіти;

— здійснення контролю за дотриманням академічної доброчесності здобувачами освіти;

— інформування здобувачів освіти про типові порушення академічної доброчесності та види відповідальності за її порушення.

 

ІІІ. Заходи з попередження, виявлення та встановлення фактів

порушення етики та академічної доброчесності

3.1. При прийомі на роботу працівник знайомиться із даним Положенням під розписку після ознайомлення із правилами внутрішнього розпорядку Коледжу.

3.2. Положення доводиться до батьківської громади на конференції, а також оприлюднюється на сайті Коледжу.

3.3. Заступник директора Коледжу, який відповідає за методичну роботу:

1) забезпечує попередження порушень академічної доброчесності шляхом практикумів, консультацій та інших колективних та індивідуальних форм навчання з педагогічними працівниками щодо створення, оформлення  ними методичних розробок  (робіт) для публікацій, на конкурси різного рівня;

2) використовує у своїй діяльності (рецензування робіт  на конкурси різного рівня,  на присвоєння  педагогічного звання) та  рекомендує вчителям сервіси безкоштовної перевірки робіт на антиплагіат.

3.4. Педагогічні працівники, в процесі своєї освітньої діяльності, дотримуються етики та академічної  доброчесності, умов даного  Положення, проводять роз’яснювальну роботу із здобувачами освіти щодо норм  етичної поведінки  та  неприпустимості порушення академічної доброчесності (плагіат, порушення правил оформлення цитування, посилання на джерела інформації,  списування).

3.5. Для прийняття рішення про призначення відповідальності за списування в Коледжі створюється  комісія з попередження  списування здобувачами освіти (далі – Комісія) у складі класного керівника, вчителя-предметника, представника учнівського самоврядування класу.

3.6.  Комісія в разі встановлення фактів списування надає рекомендації щодо обрання форми відповідальності (повторне проходження оцінювання, відповідного освітнього компонента освітньої програми)  з урахуванням індивідуальних результатів освітньої діяльності здобувача.

 

IV. Види відповідальності 

за порушення академічної доброчесності

4.1. Види академічної відповідальності за конкретне порушення академічної доброчесності визначають спеціальні закони та дане Положення Коледжу.

Порушення

академічної доброчесності

Суб’єкти порушення Обставини та умови  порушення

академічної доброчесності

Наслідки  і форма відповідальності Орган / посадова особа, який приймає рішення про призначення виду відповідальності
 

 

 

 

 

Списування

 

 

 

 

 

Здобувачі освіти

— самостійні роботи;

— контрольні роботи;

— контрольні зрізи знань;

— річне оцінювання

(для  екстернів)

— моніторинги якості знань

Повторне письмове проходження оцінювання  (термін -1 тиждень) або повторне проходження відповідного освітнього компонента освітньої програми Учителі-предметники
 -екзамен (ДПА);

 

— річне оцінювання

( для  екстернів)

Повторне проходження оцінювання  за графіком проведення  ДПА у закладі

Не зарахування  результатів

Атестаційна комісія
Необєктивне оцінювання результатів навчання здобувачів Педагогічні працівники Свідоме завищення або заниження оцінки результатів навчання

-усні відповіді;

-домашні роботи;

-контрольні роботи;

-лабораторні та

практичні роботи;

-ДПА;

-тематичне оцінювання;

— моніторинги

Педагогічному працівнику рекомендується опрацювати критерії оцінювання знань. Факти  систематичних порушень враховуються  при встановленні кваліфікаційної категорії , присвоєнні педагогічних  звань  

 

Адміністрація закладу, атестаційні  комісії усіх рівнів

Обман:

 

 

Фальсифікація

 

 

 

 

 

Педагогічні працівники

як автори

Навчально-методичні освітні продукти, створені педагогічними працівниками:

-методичні рекомендації;

-навчальний посібник;

-навчально-методичний посібник;

-наочний посібник;

-практичний посібник;

-навчальний наочний посібник;

-збірка;

-методична збірка

-методичний вісник;

-стаття;

-методична розробка

У випадку встановлення порушень такого порядку:

а) спотворене представлення у методичних розробках, публікаціях чужих розробок, ідей, синтезу або компіляції чужих джерел, використання Інтернету без посилань, фальсифікація наукових досліджень, неправдива інформація про власну освітню діяльність є підставою для відмови в присвоєнні або позбавлені раніше присвоєного педагогічного звання, кваліфікаційної категорії

б) в разі встановлення в атестаційний період  фактів списування здобувачами під час контрольних зрізів знань, фальсифікації результатів власної педагогічної діяльності позбавлення педагогічного працівника  кваліфікаційної категорії

 

 

 

Педагогічна та методичні  ради

закладу, атестаційні комісії (Коледжу, обласної ради)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фабрикація

 

 

 

 

Плагіат

 

 

         V. Дотримання академічної доброчесності здобувачами освіти

 передбачає:

5.1. Самостійне виконання навчальних завдань, завдань поточного та підсумкового контролю результатів навчання;

5.2. Посилання на джерела інформації у разі використання ідей, розробок, тверджень, відомостей;

5.3. Постійна підготовка до уроків, домашніх завдань;

5.4. Самостійне подання щоденника для виставлення педагогом одержаних балів;

5.5. Надання достовірної інформації про власні результати навчання батькам (особам, які їх замінюють).

5.6. Використання мобільних  телефонів  під час  освітнього  процесу.

 

VI. Виявлення порушень академічної доброчесності.

Виявлення порушень академічної доброчесності в закладі освіти здійснюється наступним чином.

Особа, яка виявила порушення академічної доброчесності педагогічним працівником має право звернутися до керівника закладу освіти з усною чи письмовою заявою. Заява щодо зазначеного порушення розглядається на засіданні педагогічної ради, яка ухвалює рішення про притягнення до академічної відповідальності (за погодження з уповноваженою особою від трудового колективу).

VII. Комісія з питань академічної доброчесності

та етики педагогічних працівників

7.1. Комісія з питань академічної доброчесності  та етики педагогічних працівників – незалежний орган для  розгляду питань, пов’язаних із  порушенням Положення та моніторингу щодо взаємного дотримання усіма учасниками освітнього процесу  морально-етичних  норм поведінки та правових норм цього Положення.

7.2. До складу Комісії входять представники педагогічного колективу та батьківської громади.

Персональний склад  Комісії затверджується рішенням Педагогічної ради.

Термін повноважень Комісії — 1 рік.

7.3. Комісія розглядає питання порушення морально-етичних норм поведінки та правових норм цього Положення за потребою або ж заявою учасників освітнього процесу.

7.4. Комісія звітує про свою роботу двічі на рік.

 

VIII. Прикінцеві положення

8.1.Положення ухвалюється Педагогічною радою закладу більшістю голосів і вводиться в дію наказом керівника.

8.2. Учасники освітнього процесу мають знати Положення про академічну доброчесність.  Незнання або нерозуміння норм цього Положення не є виправданням неетичної поведінки.

8.3. Прийняття принципів і норм Положення засвідчується підписами членів педагогічного колективу.

8.4. Зміни та доповнення до Положення можуть бути внесені будь-яким учасником освітнього процесу за поданням до Педагогічної ради закладу освіти.